Förordning (2008:1380) med instruktion för Vägverket

SFS nr
2008:1380
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-12-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:185
Upphävd
2010-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1450

Uppgifter

1 § Vägverket ska verka för att de transportpolitiska målen
uppnås. Verket ska i sitt arbete ha ett
trafikslagsövergripande synsätt. Förordning (2009:1450).

2 § Vägverket ska särskilt verka för att

1. vägtransportsystemets tillgänglighet, kvalitet,
framkomlighet och effektivitet samt bidrag till regional
utveckling säkras,

2. trafiksäkerhetsarbetet inom det egna ansvarsområdet
samordnas,

3. vägtransportsystemet anpassas och utformas utifrån högt
ställda krav på miljö och trafiksäkerhet,

4. fordonens säkerhets- och miljöprestanda utvecklas,

5. väginformatik utvecklas och utnyttjas effektivt,

6. kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks,

7. hänsyn tas till barns och funktionshindrades behov inom hela
transportsystemet,

8. färdtjänsten ska vara av god kvalitet i hela landet, samt
ansvara för redovisning, analys och utvärdering av utvecklingen
inom färdtjänsten,

9. yrkestrafiken blir trafiksäker, miljöanpassad och effektiv
samt bedrivs under lika villkor mellan företagen,

10. samhällsmotiverad tillämpad forsknings-, utvecklings- och
demonstrationsverksamhet inom vägtransportsystemet planeras,
initieras, genomförs, dokumenteras och utvärderas samt
resultaten sprids,

11. produktiviteten och effektiviteten i investerings-, drifts-
och underhållsverksamheterna ska öka, och

12. ingen ska dödas eller allvarligt skadas till följd av
trafikolyckor inom vägtransportsystemet.

3 § Vägverket ska ansvara för planering, byggande och drift av
de statliga vägarna.

Vägverket ska även ansvara för

1. frågor om väganordningars tekniska utförande,

2. frågor om avgränsning av väghållningsområden,

3. prövning av arbetsplaner för vägbyggnadsföretag,

4. fördelning och tillsyn av statliga bidrag till enskild
väghållning, trafikhuvudmän och kommuner,

5. vissa frågor om trafik på väg och i terräng,

6. frågor om handikappanpassning av kollektivtrafik på väg,

7. genomförande av prov inom körkorts- och yrkestrafikområdet,
och

8. samordning och genomförande av djupstudier av samtliga
vägtrafikolyckor som har medfört att någon har avlidit.

4 § Vägverket ska

1. i mars månad varje år till regeringen lämna en redovisning,
analys och utvärdering av utvecklingen inom de områden som
berörs av verkets sektorsansvar,

2. inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för
tillämpningen av 3-5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen
(1987:10),

3. säkerställa väl fungerande rutiner och arbetssätt som
tillvaratar och möjliggör regionalt inflytande,

4. årligen redovisa ansvarsförbindelser i form av
borgensåtaganden eller motsvarande fördelade på ändamål och
objekt,

5. årligen redogöra för investeringsprojekt som förskotterats
av kommun, landsting eller enskild samt den totala kostnaden
och den totala aktuella förskotterade kostnaden för varje
projekt,

6. årligen redovisa produktiviteten för drifts- och
underhållsåtgärder samt vidtagna åtgärder för att höja
produktiviteten, och

7. arbeta för att det svenska trafiksäkerhetsarbetet ska bidra
till att öka svenska företags konkurrenskraft,

8. presentera och analysera individbaserad statistik utifrån
kön, om det inte finns särskilda skäl mot detta,

9. inom sitt ansvarsområde bevaka och aktivt delta i
internationellt arbete,

10. se till att de regelverk och rutiner myndigheten disponerar
över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,
och

11. aktivt medverka i regeringens arbete med ansökningar om
TEN-bidrag och årligen redovisa resultaten av sökta bidrag.

5 § Vägverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och
försäljningsverksamhet som är förenlig med verkets uppgifter i
övrigt.

Vägverket beslutar om grunderna för avgifter för verksamhet
enligt första stycket och sättet för hur de ska tas ut.

6 § På begäran av länsstyrelsen är en tjänsteman hos Vägverkets
region skyldig att som föredragande eller på något annat sätt
delta i länsstyrelsens handläggning av ärenden som har samband
med regionens uppgifter.

7 § Vägverkets årliga förslag till nivåer på de avgifter som
Vägverket tar ut i den offentligrättsliga verksamheten ska
beräknas så att den långsiktiga kostnaden täcks.

8 § Större uppdrag inom ramen för politiken för global
utveckling som avses pågå under längre tid än tre år ska
underställas regeringens prövning. Vägverket ska i
årsredovisningen lämna en särskild redogörelse för
uppdragsverksamhet som utförs utanför Sverige.

Samverkan

9 § För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den
fredstida verksamheten ska Vägverket samråda med
Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och
övriga berörda totalförsvarsmyndigheter.

10 § Vägverket ska i fråga om sitt miljömålsarbete rapportera
till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och
samråda med rådet om vilken rapportering som behövs.

Ledning

11 § Vägverket leds av en styrelse.

12 § Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio personer.

13 § Fråga om upprättande av en nationell plan för
transportinfrastruktur beslutas av styrelsen.
Förordning (2009:242).

Delegering

14 § Styrelsen får överlåta till myndighetschefen att besluta
Vägverkets föreskrifter. Detta gäller dock inte föreskrifter
som har principiell betydelse eller annars är av större vikt.

Organisation

15 § För Vägverkets regionala förvaltning ska det antal
regioner finnas som verket bestämmer.

Anställningar och uppdrag

16 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

17 § Vid Vägverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

18 § Vägverket ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Överklagande

19 § Vägverkets beslut i andra ärenden än anställningsärenden
får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av
andra föreskrifter än 22 a § förvaltningslagen (1986:223) eller
en bestämmelse som särskilt hänvisar till 22 a §
förvaltningslagen.