Förordning (2008:1396) om förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionen

SFS nr
2008:1396
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2008-12-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1178

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av
rådets rambeslut 2006/960/RIF av den 18 december 2006 om
förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de
brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens
medlemsstater (rambeslutet).

Förordningen är även tillämplig på informationsutbyte enligt
rådets beslut 2007/845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete
mellan medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar
när det gäller att spåra och identifiera vinning eller annan
egendom som härrör från brott.

1 a § I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för
personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt
samarbete inom Europeiska unionen, och i föreskrifter som
regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns
det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter
som inom ramen för polissamarbete eller straffrättsligt
samarbete har överförts från eller gjorts tillgängliga av

1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),

2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,

3. ett EU-organ, eller

4. ett EU-informationssystem.
Förordning (2013:348).

2 § I denna förordning betyder

1. svensk brottsbekämpande myndighet: Polismyndigheten,
Ekobrottsmyndigheten i den polisverksamhet som bedrivs vid
myndigheten, Tullverket och Kustbevakningen,

2. utländsk brottsbekämpande myndighet: en brottsbekämpande
myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen som har
anmälts vara behörig brottsbekämpande myndighet enligt
rambeslutet, eller som har utsetts till nationellt kontor för
återvinning av tillgångar enligt rådsbeslutet om samarbete
mellan medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar
när det gäller att spåra och identifiera vinning eller annan
egendom som härrör från brott,

3. brott som avses i artikel 2.2 i rambeslut 2002/584/RIF av
den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och
överlämnande mellan medlemsstaterna: brott som enligt svensk
rätt motsvarar de brott som avses i den artikeln.
Förordning (2014:1178).

Uppgifter till utländsk brottsbekämpande myndighet

Uppgiftslämnande efter begäran

3 § En svensk brottsbekämpande myndighet ska, om det inte möter
något hinder enligt 5 §, till en utländsk brottsbekämpande
myndighet lämna uppgifter för användning i
underrättelseverksamhet om brott eller vid utredning av brott,
under förutsättning att

1. begäran innehåller minst de uppgifter som anges i formuläret
i bilaga B till rambeslutet, och

2. uppgiften är tillgänglig för myndigheten vid tidpunkten för
begäran.

Uppgiftslämnande utan föregående begäran

4 § Om en svensk brottsbekämpande myndighet har sakliga skäl
att anta att uppgifter som är tillgängliga för myndigheten kan
bidra till att upptäcka, förebygga eller utreda brott som avses
i artikel 2.2 i rambeslutet om en europeisk arresteringsorder
och överlämnande mellan medlemsstaterna, ska uppgifterna, om
det inte möter något hinder enligt 5 §, utan särskild begäran
lämnas till en berörd utländsk brottsbekämpande myndighet.
Utlämnandet ska begränsas till vad som bedöms relevant och
nödvändigt för syftet med utlämnandet.

Begränsning av skyldigheten att lämna uppgifter

5 § Uppgifter får inte lämnas ut enligt 3 eller 4 § om ett
utlämnande av uppgifterna står i strid med lag eller förordning
eller om det finns sakliga skäl att anta att ett utlämnande

1. kan skada väsentliga svenska säkerhetsintressen,

2. kan äventyra resultatet av en pågående brottsutredning eller

underrättelseverksamhet, eller

3. kan äventyra enskilda personers säkerhet.

En begäran om uppgifter enligt 3 § får också avslås om den
gäller en gärning som är straffri i Sverige eller ett brott för
vilket svensk rätt föreskriver ett års fängelse eller mindre.
Detsamma gäller om ett utlämnande bedöms vara uppenbart
oproportionerligt eller irrelevant för det syfte det begärs.

Om begäran avslås, ska den utländska brottsbekämpande
myndigheten underrättas.

Villkor

6 § Uppgifter som tillhandahålls med stöd av 3 eller 4 § får i
enskilda fall förenas med villkor för användandet, om det krävs
med hänsyn till enskilds rätt eller från allmän synpunkt. Ett
sådant villkor får inte strida mot Sveriges internationella
förpliktelser.

Tidsfrister

7 § En begäran om uppgifter enligt 3 §, som gäller brott som
avses i artikel 2.2 i rambeslutet om en europeisk
arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna och
som uppges vara brådskande, ska om möjligt, om uppgifterna är
direkt tillgängliga, besvaras inom åtta timmar från det att
begäran kom in till den myndighet som är utsedd att vara
nationell kontaktpunkt enligt rambeslutet. Om begäran inte kan
besvaras inom åtta timmar ska den besvaras så snart som
möjligt, dock senast inom tre dagar från det att begäran kom in
till den nationella kontaktpunkten.

En begäran om uppgifter enligt 3 §, som gäller brott som avses
i artikel 2.2 i rambeslutet om en europeisk arresteringsorder
och överlämnande mellan medlemsstaterna och som inte uppges
vara brådskande, ska besvaras inom en vecka från det att
begäran kom in till en svensk brottsbekämpande myndighet.

8 § En begäran om uppgifter enligt 3 § ska, i andra fall än de
som anges i 7 §, besvaras inom 14 dagar från det att begäran
kom in.

9 § Om begäran inte kan besvaras inom angivna tidsfrister, ska
den ansökande myndigheten underrättas om detta enligt
formuläret i bilaga A till rambeslutet.

Svensk myndighets begäran om uppgifter

10 § Om en svensk brottsbekämpande myndighet anser att det
finns skäl att anta att det i en annan medlemsstat finns
tillgängliga uppgifter som behövs för att upptäcka, förebygga
eller utreda ett brott, får myndigheten med tillämpning av
rambeslutet begära sådana uppgifter. Begäran ska innehålla
minst de uppgifter som anges i bilaga B till rambeslutet.

11 § I 3 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt
samarbete och 4 kap. 2 § lagen (2000:1219) om internationellt
tullsamarbete finns bestämmelser om skyldighet för en myndighet
att följa villkor som begränsar möjligheten att utnyttja en
uppgift.

12 § En svensk brottsbekämpande myndighet som har mottagit
uppgifter från en utländsk brottsbekämpande myndighet ska på
begäran av den myndigheten lämna upplysningar om hur
uppgifterna har använts.