Förordning (2008:1401) med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen

SFS nr
2008:1401
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2008-12-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:169

Uppgifter

1 § Diskrimineringsombudsmannen har de uppgifter som följer av
diskrimineringslagen (2008:567), lagen (2008:568) om
Diskrimineringsombudsmannen och föräldraledighetslagen
(1995:584).

Diskrimineringsombudsmannen ska, i relevanta delar, i sin
årsredovisning redovisa resultatet av sin verksamhet fördelat
på kvinnor och män.

2 § Diskrimineringsombudsmannen ska följa och analysera
utvecklingen inom sitt ansvarsområde.

Ledning

3 § Diskrimineringsombudsmannen leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

4 § Ombudsmannen är myndighetschef.

Rådgivande organ

5 § Vid myndigheten ska det finnas ett råd.

Rådet har till uppgift att ge myndigheten råd och stöd genom
att tillföra myndigheten sakkunskap och bredd i
diskrimineringsfrågor och i andra frågor som har betydelse för
verksamheten.

Rådet består av ombudsmannen, som är ordförande, och högst tio
ledamöter som utses av ombudsmannen.

Personalansvarsnämnd

6 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

7 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

8 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten: 7 § om medverkan i EU-
arbetet och annat internationellt samarbete.

Ärendenas handläggning

9 § Har upphävts genom förordning (2011:169).

10 § Myndigheten får bevilja den som på kallelse har inställt
sig för att höras under utredningen av ett ärende skälig
ersättning av allmänna medel för kostnader för resa och
uppehälle.

Övergångsbestämmelser

2011:169

Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning
enligt 15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats
före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats
eller lämnats före denna tidpunkt.