Förordning (2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer

SFS nr
2008:1407
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2008-12-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1471

1 § Enligt denna förordning får, om det finns medel, statligt
stöd ges för investeringar för åtgärder som främjar hållbar
stadsutveckling i syfte att väsentligen minska utsläppen av
växthusgaser.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen. Förordning (2011:344).

Definitioner

2 § Med delegationen avses i denna förordning den delegation
för hållbara städer som regeringen har tillsatt och som kallas
Delegationen för hållbara städer. Förordning (2011:344).

3 § Med åtgärd avses i denna förordning en åtgärd som främjar
en hållbar stadsutveckling i syfte att väsentligen minska
utsläppen av växthusgaser genom att bidra till att skapa sådana
attraktiva och ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara
stadsmiljöer som

1. kan vara förebilder för en integrerad hållbar stadsplanering
och tillämpad miljöteknik, och

2. underlättar spridning av kunskap om sådana stadsmiljöer inom
Sverige och till andra länder.

4 § Med företag avses i denna förordning varje fysisk eller
juridisk person som utövar verksamhet som består i att erbjuda
varor eller tjänster på en viss marknad, oavsett

1. personens rättsliga form,

2. om verksamheten bedrivs i enskild eller offentlig regi,
eller

3. om verksamheten bedrivs i vinstsyfte eller inte.

Åtgärder som kan få stöd

5 § Stöd får endast ges för en eller flera åtgärder som var för
sig eller sammantaget bidrar till att främja hållbar
stadsutveckling i syfte att väsentligen minska utsläppen av
växthusgaser. Stöd får ges för

1. åtgärder som avser genomförande av förstudier,
programskrivning, sektorsövergripande planering,
processutveckling eller informationsinsatser, och

2. investeringsåtgärder som avser projekt som redan har fått
stöd enligt denna förordning, om åtgärderna är av särskilt
innovativ art eller på något annat sätt särskilt bidrar till
att skapa sådana stadsmiljöer som anges i 3 §.
Förordning (2011:344).

6 § Stöd får inte ges till en åtgärd som

1. följer av skyldighet i lag eller annan författning,

2. avser löpande underhåll,

3. ändå skulle ha genomförts inom ramen för sökandens normala
verksamhet,

4. har påbörjats innan beslut om stöd enligt denna förordning
har fattats eller i det fall sökanden är ett företag, innan
en ansökan om stöd enligt denna förordning har lämnats in,

5. är lönsam på kort sikt, eller

6. utförs av någon som inte är godkänd för F-skatt eller inte
har ett intyg eller en annan handling som visar att utföraren
i sitt hemland genom registrering eller på annat sätt
genomgår motsvarande kontroll i fråga om betalning av skatter
och avgifter.

Stöd till företag enligt denna förordning ska ges med de
begränsningar som följer av avsnitt 4 i kommissionens
förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom
vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den
gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget
(allmän gruppundantagsförordning). Förordning (2011:1471).

7 § En åtgärd som fått stöd ska vara avslutad och ha
slutrapporterats

1. senast den 31 december 2014, om beslutet om stöd har fattats
före den 1 januari 2011, och

2. senast den 31 december 2016, om beslutet om stöd har fattats
efter den 1 januari 2011. Förordning (2011:344).

Förutsättningar som gäller mottagaren av stöd

8 § Stöd får inte ges till den som är försatt i konkurs eller
är på obestånd.

9 § Om det i fråga om stöd till en sådan mottagare som avses i
förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet
finns en bestämmelse som avviker från denna förordning, ska den
bestämmelsen gälla.

Ansökan om stöd

10 § En ansökan om stöd ska ges in till delegationen vid de
tidpunkter och på det sätt som Boverket efter samråd med
delegationen bestämmer. En kopia av ansökan ska skickas till
Boverket.

Ansökan ska innehålla en översiktlig beskrivning av den eller
de åtgärder för vilka stöd söks och en redogörelse för hur
åtgärderna uppfyller kraven i 5-7 §§, inklusive en beräkning av
hur åtgärderna minskar utsläppen av växthusgaser.

Ansökan ska göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad
av en behörig företrädare för sökanden. I ansökan ska det
intygas att de uppgifter som lämnas i ansökan är riktiga.

11 § Boverket får meddela föreskrifter om sådana ansökningar
som avses i 10 §.

Prövningen

12 § En ansökan om stöd prövas genom att delegationen först
bedömer om ansökan bör bli föremål för en fördjupad prövning.

Innan delegationen tar ställning till om en ansökan bör bli
föremål för en fördjupad prövning ska delegationen inhämta
yttrande från Boverket.

13 § Om delegationen kommer fram till att ansökan inte bör bli
föremål för en fördjupad prövning, ska delegationen avslå
ansökan.

14 § Om delegationen kommer fram till att ansökan bör bli
föremål för en fördjupad prövning, ska delegationen underrätta
sökanden om detta och ge sökanden tillfälle att komma in med de
ytterligare uppgifter som behövs för prövningen.

15 § Den fördjupade prövningen innebär en avvägning mot andra
konkurrerande ansökningar. Delegationen ska vid prövningen ta
hänsyn till

1. åtgärdernas effekt på energianvändning, på nationella
miljökvalitetsmål och på social och ekonomisk hållbarhet,

2. möjligheterna att med åtgärderna skapa bra förebilder för en
integrerad hållbar stadsplanering och tillämpad miljöteknik,

3. vilken organisation och andra förutsättningar som finns för
att genomföra åtgärderna och sprida information och
erfarenheter om dem, och

4. andra omständigheter som har betydelse för möjligheterna att
uppfylla syftet med stödet. Förordning (2011:344).

16 § Om ansökningarna om stöd beräknas överstiga tillgången på
medel, ska stöd i första hand ges till de åtgärder som i sin
helhet och i ett långsiktigt perspektiv bedöms ha bäst
förutsättningar att i förhållande till stödets storlek bidra
till den största minskningen av utsläpp av växthusgaser.

17 § Om delegationen i den fördjupade prövningen kommer fram
till att stöd bör ges, ska delegationen beräkna den
stödberättigade kostnaden, bestämma stödets storlek och
bestämma de villkor som behövs med hänsyn till stödets ändamål.

Innan delegationen beslutar att stöd bör ges ska delegationen
inhämta yttrande från Boverket.

18 § Vid beräkningen av stödets storlek ska den
stödberättigande kostnaden beräknas som

1. investeringskostnaden minskad med

a) den kostnad som krävs för att åtgärden ska uppfylla
tillämpliga bestämmelser och byggregler, och

b) annat offentligt finansieringsstöd som har getts för samma
åtgärd, och

2. den faktiska kostnaden för förstudier, programskrivning,
sektorsövergripande planering, processutveckling och
informationsinsatser för hållbar stadsutveckling.
Förordning (2011:344).

19 § Stödet får uppgå till högst 30 procent av den
stödberättigade kostnaden.

20 § Delegationen ska avsluta sina prövningar av ansökningar om
stöd senast den 31 december 2012. Förordning (2011:344).

Beslut om stöd och utbetalning av stödet

21 § Delegationen ska meddela resultatet av sin prövning genom
ett beslut. I beslutet ska delegationen ange de åtgärder som
beslutet gäller och, om beslutet innebär att stöd bör ges,
villkoren för stödet.

Om beslutet innebär stöd till ett företag i näringslivet, ska
delegationen i sitt beslut upplysa om att stödet följer
bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 800/2008.

Delegationen ska sända en kopia av beslutet till Boverket.

22 § Om ett beslut enligt 21 § innebär att stöd bör ges, ska
Boverket besluta om utbetalning av stödet.

Högst 75 procent av det totala stödet får betalas ut innan
åtgärden eller åtgärderna har slutrapporterats enligt 24 §.

Om det saknas medel, får Boverket inte besluta att stödet ska
betalas ut.

23 § För stödet gäller de villkor som delegationen har angett i
sitt beslut.

Rapportering

24 § När en stödmottagare har slutfört samtliga åtgärder som
omfattas av stödet ska stödmottagaren lämna en slutrapport till
delegationen. Slutrapporten ska innehålla

1. en ekonomisk redovisning av hur stödmedlen har använts, och

2. en redovisning av genomförda åtgärder, hur villkoren har
följts, hur erfarenheter och kunskaper har spridits, de
resultat som uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till
syftena med stödet.

Den ekonomiska redovisningens tillförlitlighet ska vara intygad
av stödmottagarens revisor.

25 § Slutrapporten ska lämnas till delegationen senast sex
månader efter det att samtliga åtgärder som omfattas av stödet
har slutförts.

26 § Om delegationen begär det, ska stödmottagaren
tillhandahålla det underlag som behövs för granskning av
slutrapporten.

Tillsyn

27 § Delegationen ska hålla sig informerad om de åtgärder som
stöd har getts till och utöva tillsyn över att villkoren för
givna stöd följs.

28 § Stödmottagaren ska ge delegationen eller den som
delegationen utser tillfälle att granska verksamheten och på
begäran lämna ytterligare uppgifter om verksamheten.

29 § Delegationen ska föra ett register över de stöd som getts.
Registret ska innehålla de uppgifter som krävs för att
säkerställa att de villkor som följer av kommissionens
förordning (EG) nr 800/2008 är uppfyllda. Registret ska bevaras
i minst tio år från den dag då stödet gavs.

Återkrav

30 § Delegationen får besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka stöd från en stödmottagare, om

1. en åtgärd i väsentliga avseenden avviker från de villkor som
gäller för stödet enligt 23 §,

2. en åtgärd inte har genomförts eller väsentligen har ändrat
inriktning, eller

3. stödet har getts på grund av att stödmottagaren har lämnat
oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

Boverkets roll efter den 31 december 2010

31 § Efter den 31 december 2010 ska det som sägs om
delegationen i 25–28 och 30 §§ i stället gälla Boverket.

Boverket ska till och med den 31 december 2012 hålla
delegationen informerad i frågor som rör rapportering, tillsyn
och återkrav enligt 25–28 och 30 §§ samt samråda med
delegationen i dessa frågor. Förordning (2011:344).

Överklagande

32 § Delegationens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.