Förordning (2008:141) om ekodesign i fråga om elektriska kylskåp och frysar

SFS nr
2008:141
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-04-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1142
Upphävd
2012-01-01

1 § Lagen (2008:112) om ekodesign ska tillämpas på nya
nätanslutna kylskåp, frysar och kyl- och frysenheter under
förutsättning att de är avsedda för hushållsbruk (kylskåp och
frysar).

Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att genomföra
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om
upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för
energianvändande produkter och om ändring av rådets direktiv
92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG
och 2000/55/EG såvitt avser de produkter som nämns i första
stycket.

2 § Lagen (2008:112) om ekodesign ska inte tillämpas på kylskåp
och frysar som

1. även kan utnyttja andra energikällor än el från elnätet,

2. bygger på absorptionsprincipen, eller

3. tillverkas enligt särskilda specifikationer.

Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om
vilka kylskåp och frysar som ska undantas från lagens
tillämpning.

3 § För kylskåp och frysar ska en högsta tillåtna elförbrukning
gälla.

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om

1. högsta tillåtna elförbrukning för olika slag av kylskåp och
frysar,

2. bedömning av överensstämmelse enligt 6 § lagen (2008:112) om
ekodesign,

3. försäkran om överensstämmelse enligt 7 § lagen om ekodesign,

4. CE-märkning enligt 8 § lagen om ekodesign, och

5. ersättning enligt 17 § lagen om ekodesign.

4 § Statens energimyndighet ska vara tillsynsmyndighet i fråga
om kylskåp och frysar enligt 13 § lagen (2008:112) om
ekodesign.