Förordning (2008:142) om ekodesign i fråga om förkopplingsdon till lysrör

SFS nr
2008:142
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-04-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1143
Upphävd
2012-01-01

1 § Lagen (2008:112) om ekodesign ska tillämpas på elektriska
nätanslutna förkopplingsdon till lysrörsbelysning
(förkopplingsdon).

Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att genomföra
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om
upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för
energianvändande produkter och om ändring av rådets direktiv
92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG
och 2000/55/EG såvitt avser de produkter som nämns i första
stycket.

2 § Lagen (2008:112) om ekodesign ska inte tillämpas på
förkopplingsdon som

1. är inbyggda i lampor,

2. är särskilt konstruerade för armatur avsedd att monteras in
i möbler och som utgör en icke utbytbar del av armaturen och
inte kan provas åtskilt från armaturen, eller

3. ska exporteras från Europeiska gemenskapen, antingen som
separata komponenter eller inbyggda i armatur.

3 § En maximal tillförd effekt för kretsar förkopplingsdon –
lampor ska gälla för olika kategorier av förkopplingsdon.

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om

1. definition och indelning i kategorier av förkopplingsdon,

2. den maximalt tillförda effekt för kretsar förkopplingsdon –
lampor som ska gälla för olika kategorier av förkopplingsdon,

3. bedömning av överensstämmelse enligt 6 § lagen (2008:112) om
ekodesign,

4. försäkran om överensstämmelse enligt 7 § lagen om ekodesign,

5. CE-märkning enligt 8 § lagen om ekodesign, och

6. ersättning enligt 17 § lagen om ekodesign.

4 § Statens energimyndighet ska vara tillsynsmyndighet i fråga
om förkopplingsdon enligt 13 § lagen (2008:112) om ekodesign.