Förordning (2008:1420) om pliktexemplar av dokument

SFS nr
2008:1420
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-12-18

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om sådant material
som omfattas av lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument.

Bevarande av skrift och kombinerat material

2 § Sådana dokument som avses i 5-8, 10 och 16 §§ lagen
(1993:1392) om pliktexemplar av dokument utgör nationalexemplar
om de har lämnats till Kungl. biblioteket och nationella
reservexemplar om de har lämnats till Lunds
universitetsbibliotek. Dokumenten ska bevaras för framtiden.

Skyldigheten att bevara gäller inte sådana pliktexemplar som
visar sig vara dubblett av ett redan lämnat dokument eller en
oförändrad ny utgåva av ett tidigare lämnat dokument.

I fråga om de två exemplar av tryckta dagstidningar som lämnas
till Kungl. biblioteket gäller skyldigheten att bevara bara det
ena exemplaret.

3 § Stockholms, Uppsala, Linköpings, Göteborgs och Umeå
universitet får meddela föreskrifter om bevarande av dokument
som har lämnats till respektive universitetsbibliotek.

Bevarande av film, videogram, fonogram, vissa dokument för
elektronisk återgivning samt ljudradio- och televisionsprogram

4 § Sådana dokument som avses i 12, 14 och 18 §§ lagen
(1993:1392) om pliktexemplar av dokument och som har lämnats
till Kungl. biblioteket ska bevaras för framtiden.

Skyldigheten att bevara gäller inte sådana pliktexemplar som
visar sig vara dubblett av ett redan lämnat dokument eller en
oförändrad ny utgåva av ett tidigare lämnat dokument.

Upptagningar av ljudradio- eller televisionsprogram som har
gjorts med stöd av 26 e § lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk får bevaras hos biblioteket
endast om de har dokumentariskt värde eller rättighetshavarna
har medgett att upptagningarna bevaras.

Tillhandahållande av skrift och kombinerat material

5 § Sådana dokument som avses i 5-8, 10 och 16 §§ lagen
(1993:1392) om pliktexemplar av dokument och som förvaras hos
Kungl. biblioteket hålls tillgängliga i bibliotekets lokaler.
Kungl. biblioteket får besluta om i vilken utsträckning
dokumenten ska hållas tillgängliga.

Stockholms, Uppsala, Linköpings, Göteborgs och Umeå universitet
får meddela föreskrifter om att hålla de dokument som förvaras
hos respektive universitetsbibliotek tillgängliga. Lunds
universitet får, efter att ha hört Kungl. biblioteket, meddela
föreskrifter om att hålla de dokument som förvaras hos Lunds
universitetsbibliotek tillgängliga.

I fråga om kombinerat material som förvaras hos bibliotek
gäller utom vad avser skrift bestämmelserna i 6 och 7 §§.

Tillhandahållande av film, videogram, fonogram, vissa dokument
för elektronisk återgivning samt ljudradio- och
televisionsprogram

6 § Sådana dokument som avses i 12, 14 och 18 §§ lagen
(1993:1392) om pliktexemplar av dokument och som förvaras hos
Kungl. biblioteket hålls tillgängliga i bibliotekets lokaler
och tillhandahålls med hjälp av bibliotekets apparatur. Kungl.
biblioteket får besluta om i vilken utsträckning dokumenten ska
hållas tillgängliga.

De dokument som avses i första stycket och som förvaras hos
biblioteket får efter prövning i varje särskilt fall hållas
tillgängliga på motsvarande sätt som föreskrivs i första
stycket på en institution utanför biblioteket. Efter
utnyttjandet ska dokumentet lämnas tillbaka till biblioteket.

Biblioteket eller institutionen får inte låna ut pliktexemplar
av sådana dokument som avses i första stycket och som förvaras
hos biblioteket eller har lämnats ut till en institution.
Bestämmelser om utlåning av kopior finns i 7 §.

7 § Bestämmelser om framställning av exemplar bl.a. inom Kungl.
biblioteket finns i 16 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk.

När en kopia av ett pliktexemplar av dokument som avses i 6 §
första stycket lånas ut utanför biblioteket ska biblioteket
upplysa mottagaren om innebörden av tillämplig upphovsrättslig
lagstiftning.

Efter utnyttjandet ska kopian återlämnas till biblioteket.
Sådant exemplar får därefter bevaras hos biblioteket.

Övriga föreskrifter

8 § Kungl. biblioteket ska besluta för vilka veckor som
pliktexemplar av vissa ljudradio- och televisionsprogram ska
lämnas enligt 18 § tredje stycket lagen (1993:1392) om
pliktexemplar av dokument.

9 § Kungl. biblioteket får vid vite förelägga om skyldighet att
lämna pliktexemplar.

10 § Kungl. biblioteket får i enskilda fall besluta om undantag
från skyldighet att lämna pliktexemplar.

11 § Kungl. biblioteket får meddela ytterligare föreskrifter om
bevarande och tillhandahållande av pliktexemplar som lämnas
till biblioteket.