Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

SFS nr
2008:1421
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-12-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1050

Uppgifter

1 § Kungl. biblioteket är nationalbibliotek och arkiv för
ljud- och bilddokument och rörliga bilder samt fullgör
dokumenterande uppgifter och serviceuppgifter. Myndigheten
ska

1. ta emot, förvara, beskriva och tillhandahålla den svenska
tryckproduktionen i dess helhet och sådana dokument för
elektronisk återgivning som avses i 10 § första stycket lagen
(1993:1392) om pliktexemplar av dokument,

2. ta emot, förvara och i enlighet med 6 § förordningen
(2008:1420) om pliktexemplar av dokument tillhandahålla
pliktexemplar av filmer, fonogram, videogram, sådana dokument
för elektronisk återgivning som avses i 14 § tredje stycket
lagen om pliktexemplar av dokument och upptagningar av
ljudradio- och televisionsprogram, och

3. inom sitt verksamhetsområde vara en resurs för forskning i
rollen som främst humanistiskt och samhällsvetenskapligt
forskningsbibliotek och främja den svenska forskningens
kvalitet genom att tillhandahålla en effektiv
forskningsinfrastruktur. Förordning (2013:1050).

2 § Myndigheten ska även

1. fullgöra de uppgifter som följer av

– lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument,

– lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material,

– förordningen (2008:1420) om pliktexemplar av dokument och

– förordningen (2012:866) om pliktexemplar av elektroniskt
material,

2. samla, förvara, beskriva och tillhandahålla utomlands
utgivna publikationer med svensk anknytning,

3. samla, förvara, beskriva och tillhandahålla en
representativ samling utländsk litteratur, särskilt inom
samhällsvetenskap och humaniora,

4. vårda och förkovra bibliotekets äldre samlingar av böcker
och annat tryck, handskrifter, kartor och bilder,

5. framställa nationalbibliografin,

6. svara för frågor om samverkan mellan forskningsbibliotek
när det gäller digitalisering och digitalt tillgängliggörande,
och

7. analysera utvecklingen inom forskningsbiblioteken i landet.
Förordning (2012:867).

3 § Myndigheten får som deposition eller gåva ta emot eller på
annat sätt förvärva sådana dokument som avses i 2 § 2 och 4,
andra upptagningar av ljud och rörlig bild än sådana som avses
i 1 § 2 och sådana framställningar i skrift, ljud eller rörlig
bild som är avsedda att användas tillsammans med
upptagningarna. Förordning (2011:942).

4 § Myndigheten ska i fråga om de dokument som avses i 1 § 2
och 3 §

1. vårda de samlingar som förvaras hos myndigheten samt
förvara dem på ett betryggande sätt, och

2. gallra samlingarna i den utsträckning som behövs.
Förordning (2011:942).

5 § Myndigheten ska ha en nationell överblick över det
allmänna biblioteksväsendet och främja samverkan och
utveckling inom området. Myndigheten ska särskilt ansvara för

1. biblioteksstatistik enligt lagen (2001:99) om den
officiella statistiken och förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken,

2. de nationella bibliotekssystemen LIBRIS, och

3. den uppföljning som myndigheten ska göra tillsammans med
de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna av hur
de biblioteksplaner som kommuner och landsting antar i
enlighet med bibliotekslagen (2013:801) har utformats och hur
de används.

Myndigheten ska också verka för utveckling och samordning av
digitala tjänster och system inom biblioteksväsendet.
Förordning (2013:1050).

6 § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde främja
internationellt samarbete och samverka med utländska
institutioner och internationella organisationer.

Ledning

7 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

8 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst tio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

9 § Riksbibliotekarien är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

10 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

12 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol.