Förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

SFS nr
2008:193
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-04-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:785

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till
lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

De ord och benämningar som används i förordningen har samma
betydelse som i lagen.

Ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder och referenspriser

2 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela
föreskrifter om

1. vilka tandvårdsåtgärder som kan berättiga till ersättning
enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd och under
vilka förutsättningar ersättning kan lämnas för åtgärderna
(ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder), samt

2. referenspriser för de ersättningsberättigande
tandvårdsåtgärderna. Förordning (2008:844).

3 § Tandvårdsåtgärder där amalgam har använts som material är
inte ersättningsberättigande.

Allmänt tandvårdsbidrag

4 § Allmänt tandvårdsbidrag lämnas med 150 kronor om året.

För patienter som fyller lägst 20 år och högst 29 år eller
lägst 75 år under det år som tandvårdsbidraget tidigast kan
användas, lämnas bidrag med 300 kronor om året.

Särskilt tandvårdsbidrag

4 a § Särskilt tandvårdsbidrag får användas för betalning
av ersättningsberättigande förebyggande tandvårdsåtgärder
om patienten

1. är muntorr på grund av långvarig läkemedelsbehandling,

2. är muntorr på grund av strålbehandling i öron-, näs-,
mun- eller halsregionen,

3. har Sjögrens syndrom,

4. har kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats
syrgas eller näringsdryck,

5. har cystisk fibros,

6. har ulcerös colit,

7. har Crohns sjukdom,

8. har tarmsvikt,

9. har frätskador på tänderna och anorexia nervosa,
bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom,

10. har svårinställd diabetes,

11. genomgår dialysbehandling,

12. är immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling,
eller

13. har genomgått en organtransplantation.

Om det inte finns särskilda skäl, ska patienten med intyg
eller på annat sätt styrka att han eller hon har en sådan
sjukdom eller funktionsnedsättning som avses i första
stycket. Förordning (2011:1184).

4 b § Särskilt tandvårdsbidrag lämnas med högst 600 kr per
halvår. Förordning (2011:1184).

4 c § Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter
om

1. de sjukdomar och funktionsnedsättningar som anges i 4 a §
första stycket, och

2. det underlag som avses i 4 a § andra stycket.
Förordning (2011:1184).

Abonnemangstandvård

4 d § Ett avtal om abonnemangstandvård enligt 2 kap. 2 § lagen
(2008:145) om statligt tandvårdsstöd behöver inte omfatta
tandvård till följd av arbetsskada eller olycksfall i övrigt.
Förordning (2012:784).

Tandvårdsersättning

5 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela
föreskrifter om

1. vilket belopp som patientens sammanlagda tandvårdskostnader
under en ersättningsperiod ska överstiga för att
tandvårdsersättning ska kunna lämnas, samt

2. med vilken andel av patientens sammanlagda kostnader
överstigande beloppet enligt 1 som tandvårdsersättning ska
lämnas. Förordning (2008:844).

6 § Om en protetisk behandling behöver göras om och den nya
behandlingen

1. enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 2 § 1 inte är
ersättningsberättigande, och

2. utförs av en annan vårdgivare än den som utförde den
behandling som behöver göras om,

får Försäkringskassan lämna ersättning till den vårdgivare som
gör om behandlingen med ett belopp motsvarande det belopp som
får krävas åter eller räknas av från en annan fordran enligt
4 kap. 3 § andra stycket lagen (2008:145) om statligt
tandvårdsstöd.

Ersättning enligt första stycket får dock inte överstiga det
lägsta av följande belopp:

– vårdgivarens pris för att göra om behandlingen för den
aktuella patienten, och

– referenspriset för att göra om behandlingen.

Om den nya behandlingen är mer omfattande eller i övrigt
består av andra ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder än
den behandling som behöver göras om, får tandvårdsersättning
lämnas för kostnaderna för dessa åtgärder enligt vad som anges
i 2 kap. 4 § lagen om statligt tandvårdsstöd. Kostnaderna får
dock inte beräknas högre än ett belopp motsvarande skillnaden
mellan kostnaden för den nya behandlingen och kostnaden för
den behandling som behöver göras om. Beräkningen av
kostnaderna för de åtgärder som ingår i behandlingarna ska ske
med utgångspunkt i referenspriserna för dessa åtgärder, dock
högst vårdgivarens pris för den aktuella patienten.
Förordning (2011:83).

7 § Ersättning lämnas inte för en tandvårdsåtgärd som har
utförts utan att en förhandsprövning har gjorts där sådan
krävs. Detta gäller dock inte om åtgärden har varit av sådan
karaktär att det av odontologiska eller medicinska skäl varit
nödvändigt att genomföra den utan att invänta en
förhandsprövning eller om det i övrigt funnits särskilda skäl
att påbörja åtgärden innan en förhandsprövning har gjorts.

Vårdgivarens ansvar gentemot patienten

8 § Vårdgivaren ska tillhandahålla prislistor med uppgifter om

1. vårdgivarens priser samt referenspriser för de
ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som vårdgivaren
utför,

2. vilka garantier som vårdgivaren lämnar för sina arbeten,
samt

3. patientens rätt att på begäran få skriftlig information om
vilka material som använts vid protetiska arbeten och andra
behandlingar som syftat till att permanent ersätta förlorad
vävnad.

9 § Om vårdgivaren föreslår en tandvårdsåtgärd som inte är
ersättningsberättigande, ska vårdgivaren upplysa patienten
huruvida det finns någon annan åtgärd som kan berättiga till
statligt tandvårdsstöd.

10 § Om en patient behöver behandlas vid mer än ett tillfälle,
ska vårdgivaren ge patienten en preliminär skriftlig
prisuppgift över den totala behandlingskostnaden.

Om patienten behöver en mer omfattande behandling, ska
vårdgivaren även ge patienten en skriftlig behandlingsplan.
Behandlingsplanen ska innehålla uppgifter om

1. vilken diagnos som har ställts,

2. den föreslagna behandlingen och skälen för denna,

3. eventuella alternativa behandlingsförslag,

4. huruvida tandvårdsåtgärderna är ersättningsberättigande,
samt

5. vårdgivarens priser, referenspriser och åtgärdskoder för
tandvårdsåtgärderna.

11 § På det kvitto som patienten får över erlagd betalning, ska
vårdgivaren ange

1. sitt pris för varje utförd tandvårdsåtgärd för den aktuella
patienten,

2. referenspris och åtgärdskod för varje utförd
tandvårdsåtgärd, samt

3. i förekommande fall den ersättning som lämnas enligt lagen
(2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

Om tandtekniskt arbete har ingått i behandlingen, ska det till
kvittot fogas en kopia av det underlag som det tandtekniska
laboratoriet lämnat över kostnaderna för det tandtekniska
arbetet.

12 § Efter varje undersökning som inte enbart har avsett
enstaka tänder eller ett enstaka problem, ska vårdgivaren
upprätta ett undersökningsprotokoll. Protokollet ska lämnas
till patienten direkt efter undersökningen.

13 § Vårdgivaren ska, om det inte finns särskilda skäl, efter
utförd undersökning eller behandling erbjuda patienten att få
en kallelse till en ny undersökning inom lämplig tid.

14 § Försäkringskassan ska på begäran av en vårdgivare
tillhandahålla uppgifter enligt 4 kap. 1 § lagen
(2008:145) om statligt tandvårdsstöd om

1. huruvida patienten omfattas av rätten till statligt
tandvårdsstöd,

2. patientens utnyttjande av tandvårdsbidrag,

3. patientens sammanlagda kostnader för
ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som har
slutförts under pågående ersättningsperiod,

4. vilket datum pågående ersättningsperiod började löpa,

5. vilket datum den senast slutförda
ersättningsberättigande tandvårdsåtgärden slutfördes,

6. förekomst av avtal om abonnemangstandvård enligt 2 kap.
2 § lagen om statligt tandvårdsstöd samt, i förekommande
fall, abonnemangsperiod för avtalet och vilken tandvård
som omfattas av det, och

7. beslut i ärenden om förhandsprövning enligt 4 kap.
5 a § lagen om statligt tandvårdsstöd.

Uppgifterna får endast avse patienter som vårdgivaren står
i begrepp att behandla eller har behandlat.
Förordning (2011:1184).

Vårdgivarens uppgiftsskyldighet

15 § Vårdgivaren ska upprätta ett underlag för uppföljning och
statistik samt för beräkning av statligt tandvårdsstöd för
samtliga ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som
vårdgivaren har utfört på en patient. Underlaget ska ges in
till Försäkringskassan inom två veckor från det att respektive
tandvårdsåtgärd har slutförts.

Underlaget ska innehålla uppgifter om

1. behandlande tandläkares eller tandhygienists namn och
personnummer,

2. patientens namn och personnummer,

3. datum när åtgärden slutfördes,

4. tillstånds- och åtgärdskod för den åtgärd som är
ersättningsberättigande i det enskilda fallet,

5. tillstånds- och åtgärdskod för den faktiskt utförda
åtgärden, om denna inte är ersättningsberättigande i det
enskilda fallet,

6. tandnummer och tandposition,

7. vårdgivarens pris för utförd åtgärd för den aktuella
patienten, och

8. grunden för begäran om ersättning i form av särskilt
tandvårdsbidrag.

I samband med begäran om ersättning i form av allmänt
tandvårdsbidrag ska vårdgivaren även lämna uppgift till
Socialstyrelsen om patientens antal kvarvarande respektive
intakta tänder.

Uppgiftsskyldigheten gäller även sådan tandvård som omfattas
av ett gällande abonnemangsavtal. Förordning (2012:785).

16 § När ett avtal om abonnemangstandvård enligt 2 kap. 2 §
lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd har ingåtts eller
upphört att gälla i förtid, ska vårdgivaren inom två veckor
från det att avtalet har ingåtts eller upphört att gälla lämna
uppgift om detta till Försäkringskassan.

När ett avtal har ingåtts ska uppgift lämnas om

1. abonnemangsperioden,

2. vilken tandvård som omfattas av avtalet, och

3. avgiften för abonnemanget.

Inlämnande av uppgifter

17 § Underlag enligt 15 § första och andra styckena, uppgifter
enligt 15 § tredje stycket och 16 § samt ansökan om
förhandsprövning och ansökan om ersättning enligt lagen
(2008:145) om statligt tandvårdsstöd ska lämnas på elektronisk
väg.

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om i vilka fall
uppgifter får lämnas på annat sätt.

Anslutningen till Försäkringskassans elektroniska system för
statligt tandvårdsstöd

18 § Ansökan om anslutning till Försäkringskassans
elektroniska system för statligt tandvårdsstöd ska göras av
vårdgivaren. Ansökan ska vara skriftlig och ges in till
Försäkringskassan.

För att bli ansluten till det elektroniska systemet ska
vårdgivaren vara legitimerad tandläkare eller tandhygienist
eller, genom anställning eller på annat sätt, anlita sådan
personal. Vårdgivare i enskilt bedriven verksamhet ska vidare
vara godkänd för F-skatt för att bli ansluten till systemet.
Förordning (2011:1469).

19 § Försäkringskassan får besluta att anslutningen till det
elektroniska systemet för statligt tandvårdsstöd ska upphöra om
vårdgivaren

1. skriftligen begär att anslutningen ska upphöra,

2. har upphört att bedriva tandvård,

3. inte längre uppfyller de krav som anges i 18 § andra
stycket, eller

4. inte har påbörjat verksamheten senast sex månader efter det
att Försäkringskassan meddelat beslut om anslutning.

Försäkringskassans uppgiftsskyldighet

19 a § För att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska
kunna fullgöra sin verksamhet i fråga om det statliga
tandvårdsstödet ska Försäkringskassan till verket lämna
uppgifter om:

1. löpnummer för patientens personnummer och i förekommande
fall samordningsnummer,

2. patientens kön och ålder, tillstånds- respektive åtgärdskod
för den utförda åtgärden, tandnummer och tandposition, datum
när åtgärden slutfördes samt i förekommande fall om patienten
remitterats för åtgärden till tandläkare med bevis om
specialistkompetens,

3. patientens ersättningsperiod, start- och slutdatum samt
nyttjande av tandvårdsbidrag,

4. vårdgivarens pris för utförd åtgärd för den aktuella
patienten samt om behandlande tandläkare har bevis om
specialistkompetens,

5. i förekommande fall avtal om abonnemangstandvård enligt 2
kap. 2 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd,
abonnemangsperiod och om utförd tandvård som omfattas av
sådant avtal samt avgiften för abonnemanget,

6. referenspris per utförd åtgärd, med vilket belopp patienten
har fått statligt tandvårdsstöd, patientens pris per besök,
ersättningsgrundande belopp per besök, vårdgivares pris för
besök, ackumulerat ersättningsgrundande belopp under
ersättningsperioden samt förekommande korrigeringsbelopp,

7. tandvårdsmottagningens geografiska läge avseende län och
slags vårdgivare: offentlig, privat eller annan, eller i
förekommande fall om åtgärden utfördes i ett annat EU/EES-
land,

8. löpnummer för vårdgivares organisationsnummer och
tandvårdsmottagning,

9. datum när vårdgivares fordran mot staten uppkommer, datum
när vårdgivares fordran mot staten regleras, datum när ärendet
registreras eller ändras i databas hos Försäkringskassan, och

10. löpnummer för administrativa uppgifter som ärendenummer,
radnummer från databas hos Försäkringskassan, ärendetyp och
ärendestatus.

Varje personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer och
tandvårdsmottagningsnummer ska innan uppgifter enligt första
stycket lämnas ut vara krypterade på ett sådant sätt att
identifiering inte är möjlig.

Uppgifterna får lämnas ut på medium för automatiserad
behandling. Förordning (2012:784).

Övriga bemyndiganden

20 § Försäkringskassan får meddela föreskrifter om

1. ansökan om samt beräkning och utbetalning av ersättning
enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd,

2. abonnemangstandvård,

3. anmälan om ny ersättningsperiod enligt 2 kap. 4 § lagen om
statligt tandvårdsstöd och om när en sådan period ska börja
löpa,

4. anslutningen till Försäkringskassans elektroniska system för
statligt tandvårdsstöd,

5. vårdgivarens uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 3 § första
stycket lagen om statligt tandvårdsstöd,

6. ansökan om förhandsprövning,

7. prislistor enligt 8 §,

8. behandlingsplaner enligt 10 §, samt

9. undersökningsprotokoll enligt 12 §.

Försäkringskassan får meddela ytterligare föreskrifter om
verkställigheten av lagen om statligt tandvårdsstöd och av
denna förordning.

21 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om vårdgivarens
uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 3 § andra stycket lagen
(2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

22 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela
föreskrifter om när förhandsprövning ska ske i andra fall
än som avses i 4 kap. 5–6 §§ lagen (2008:145) om statligt
tandvårdsstöd. Förordning (2011:1184).

Övergångsbestämmelser

2008:193

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008, då
förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa ska upphöra att
gälla.

2. För tandvårdsåtgärder som har påbörjats före ikraftträdandet
gäller äldre ersättningsbestämmelser.

2008:844

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2008. De
upphävda bilagorna och 5 § i sin äldre lydelse gäller dock
fortfarande för sådana tandvårdsåtgärder som har påbörjats före
utgången av december 2008.

Bilaga 1 Har upphävts genom förordning (2008:844).

Bilaga 2 Har upphävts genom förordning (2008:844).