Förordning (2008:194) om tandhälsoregister hos Socialstyrelsen

SFS nr
2008:194
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-04-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1185

Inledande bestämmelse

1 § Socialstyrelsen får föra ett hälsodataregister enligt 1 §
lagen (1998:543) om hälsodataregister i form av ett
tandhälsoregister.

Personuppgiftsansvarig

2 § Av 1 § lagen (1998:543) om hälsodataregister följer att
Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter.

Ändamål för behandling av personuppgifter

3 § Personuppgifter i tandhälsoregistret får behandlas för
framställning av statistik, kvalitetssäkring, uppföljning och
utvärdering inom tandvårds- och tandhälsoområdet samt för
forskning och epidemiologiska undersökningar.

Personuppgifter som får behandlas

4 § I tandhälsoregistret får behandlas personuppgifter om
patienter som undersökts eller behandlats inom tandvården.
Behandlingen får avse uppgifter om

1. personnummer, kön, diagnoser, undersöknings- eller
behandlingsåtgärder, tandnummer och tandposition, datum då
undersöknings- och behandlingsåtgärder slutfördes,
vårdgivarens mottagning och organisationsnummer,

2. antal kvarvarande tänder, antal intakta tänder,

3. folkbokföringsort, födelseland, medborgarskap,
civilstånd, inflyttning från och utflyttning till
utlandet, personnummerförändringar, dödsdatum,

4. på vilken grund särskilt tandvårdsbidrag har lämnats,
och

5. på vilken grund patienten har fått sådan tandvård som
avses i 8 a § andra stycket och tredje stycket 2
tandvårdslagen (1985:125). Förordning (2011:1185).

Uppgiftsskyldighet

5 § I 3 kap. 3 § lagen (2008:145) om statligt
tandvårdsstöd finns bestämmelser om vårdgivares skyldighet
att lämna uppgifter om patienters tandhälsa till
Socialstyrelsen och om utförd tandvård till
Försäkringskassan.

I 15 c § tandvårdslagen (1985:125) finns bestämmelser om
vårdgivares skyldighet att lämna uppgifter om patienters
tandhälsa och om utförd tandvård enligt 8 a § andra
stycket och tredje stycket 2 samma lag till
Socialstyrelsen.

Försäkringskassan ska lämna de uppgifter som avses i 4 § 1
och 4 till Socialstyrelsen. Statistiska centralbyrån ska
lämna de uppgifter som avses i 4 § 3 till Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om hur den
uppgiftsskyldighet som avses i tredje stycket ska
fullgöras. Förordning (2011:1185).

Information

6 § Den information som Socialstyrelsen ska lämna de
registrerade enligt 25 § första stycket c personuppgiftslagen
(1998:204) ska omfatta

1. vilka kategorier av uppgifter som ingår i registret,

2. varifrån uppgifter hämtas in,

3. hur länge registret kommer att föras,

4. rätten till rättelse av oriktiga eller missvisande
uppgifter,

5. innebörden och omfattningen av det sekretess- och
säkerhetsskydd som gäller för registret,

6. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och
utlämnande på medium för automatiserad behandling,

7. den registrerades rätt att ta del av uppgifter enligt 26 §
personuppgiftslagen, samt

8. vad som gäller om bevarande och gallring av registret.

Socialstyrelsen ska på lämpligt sätt informera allmänheten om
registret.