Förordning (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

SFS nr
2008:20
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-01-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:551

Inledande bestämmelser

1 § Boverket får lämna statlig kreditgaranti (förvärvsgaranti)
till kreditgivare för lån till förvärv av bostad enligt denna
förordning. Förordning (2012:551).

2 § Med kreditgivare avses i denna förordning

1. svenska banker, kreditmarknadsföretag och
försäkringsföretag,

2. utländska bankföretag, kreditföretag och försäkringsgivare
vars hemland hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
och som är auktoriserade och står under tillsyn i hemlandet,

3. andra utländska bankföretag, kreditföretag och
försäkringsgivare som driver verksamhet i Sverige genom filial,
samt

4. finansiella institut som är registrerade hos
Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt
avseende viss finansiell verksamhet.

Förvärvsgaranti lämnas bara till kreditgivare som träffat ett
ramavtal med Boverket om kreditprövning och låneförvaltning i
fråga om lån med förvärvsgaranti. Förordning (2012:551).

3 § Har upphävts genom förordning (2011:246).

4 § Har upphävts genom förordning (2011:246).

Omfattning och villkor

5 § Som förutsättning för att förvärvsgaranti ska lämnas gäller
att låntagaren

1. förvärvat

a) egnahem, eller

b) andel i en juridisk person, om det med medlemskap i den
juridiska personen eller andelen i sig följer en nyttjanderätt
till en bostad i Sverige, avsedd att användas som
permanentbostad för eget bruk, och

2. inte tidigare har förvärvat egnahem eller andel som avses i
1.

Med egnahem avses i denna förordning en- eller tvåbostadshus
som är friliggande eller sammanbyggda till rad- eller kedjehus
som låntagaren äger.

6 § Förvärvsgarantin får avse ränta upp till 100 000 kr under
en garantitid på högst tio år.

Avgift

7 § Har upphävts genom förordning (2011:245).

8 § Har upphävts genom förordning (2011:246).

Eftergift

9 § Boverket får helt eller delvis efterskänka statens
regressfordran enligt 10 § förordningen (2011:211) om utlåning
och garantier om låntagaren är på obestånd eller annars saknar
utmätningsbara tillgångar och Boverket bedömer att låntagaren
inte kommer att kunna betala fordringen senare heller.

För statens fordringar enligt denna förordning ska inte 6 §
förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar
gälla för Boverket. Förordning (2012:551).

Övriga bestämmelser

10 § Boverkets beslut enligt denna förordning får inte
överklagas. Förordning (2012:551).

11 § Boverket får meddela föreskrifter om verkställighet av
denna förordning. Förordning (2012:551).

12 § För kreditgarantier enligt denna förordning gäller i övrigt
vad som föreskrivs om kreditgarantier i förordningen (2011:211)
om utlåning och garantier. Förordning (2011:246).