Lag (2008:205) om lagerskatt på flygbensin

SFS nr
2008:205
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2008-04-24

1 § Den som den 1 juli 2008 innehar flygbensin (KN-nr
2710 11 31) ska betala lagerskatt till staten enligt denna lag.

2 § Lagerskatt tas ut för flygbensin som före den 1 juli 2008
har köpts in befriat från skatt med stöd av 6 a kap. 1 § 5 och
8 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Första stycket gäller inte för flygbensin som är avsedd att
förbrukas i luftfartygsmotorer i provbädd eller i liknande
anordning.

Lagerskatt tas endast ut för den del av flygbensinen som
överstiger 1 000 liter och som lagras på annat sätt än i ett
luftfartyg.

3 § Lagerskatt tas ut med de belopp som anges för flygbensin i
2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt
på energi.

4 § Den som är skyldig att betala lagerskatt ska till
beskattningsmyndigheten redovisa sitt innehav av flygbensin som
ska beskattas enligt denna lag i en sådan särskild
skattedeklaration som avses i 10 kap. 32 a § första stycket
skattebetalningslagen (1997:483).

Deklarationen ska ha kommit in till beskattningsmyndigheten
senast den 26 augusti 2008.

I övrigt tillämpas vad som sägs i skattebetalningslagen om

1. skyldighet att lämna deklaration i 10 kap.,

2. beskattningsbeslut i 11 kap.,

3. ansvar för skatt i 12 kap.,

4. befrielse från betalningsskyldighet i 13 kap.,

5. utredning i skatteärenden i 14 kap.,

6. skattetillägg och förseningsavgift i 15 kap.,

7. inbetalning av skatt i 16 kap.,

8. anstånd med inbetalning av skatt i 17 kap.,

9. återbetalning av skatt i 18 kap.,

10. ränta i 19 kap.,

11. indrivning i 20 kap.,

12. omprövning i 21 kap.,

13. överklagande i 22 kap., och

14. övriga bestämmelser i 23 kap.