Lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

SFS nr
2008:206
Departement/myndighet
Finansdepartementet RS
Utfärdad
2008-04-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1015

1 § Denna lag gäller sådana bidrag, ersättningar och lån för
personligt ändamål (ekonomiska förmåner) som enligt lag eller
förordning beslutas av Migrationsverket, Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden,
Arbetsförmedlingen, kommunerna eller arbetslöshetskassorna.
Lag (2009:1015).

2 § Underrättelseskyldighet enligt lagen gäller för
Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten,
Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Centrala
studiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen och
arbetslöshetskassorna. Skyldigheten gäller dock inte i
Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet. Lag (2009:1015).

3 § Om det finns anledning att anta att en ekonomisk förmån har
beslutats eller betalats ut felaktigt eller med ett för högt
belopp, ska underrättelse om detta lämnas till den myndighet
eller organisation som har fattat beslutet. Har förmån
beslutats efter överklagande ska underrättelse i stället lämnas
till den myndighet eller organisation som följer av 1 §.

Underrättelseskyldigheten gäller inte om det finns särskilda
skäl.

4 § Av underrättelsen ska det framgå vilka omständigheter som
ligger till grund för antagandet att en ekonomisk förmån har
beslutats eller betalats ut felaktigt eller med ett för högt
belopp.