Badvattenförordning (2008:218)

SFS nr
2008:218
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2008-04-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:258

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 5 kap. 9 § andra
stycket miljöbalken i fråga om 4-7, 12, 13 och 22 §§, med stöd
av 5 kap. 11 § tredje stycket miljöbalken i fråga om 8-11, 19,
21 och 22 §§ och med stöd av 9 kap. 12 § första stycket
miljöbalken i fråga om 14-18 och 22 §§.

Definitioner

2 § Med vattenmyndighet avses i denna förordning detsamma som i
5 kap. 11 § miljöbalken.

Med ytvattenförekomst avses i denna förordning detsamma som i 1
kap. 3 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten
på vattenmiljön.

3 § I denna förordning avses med

badsäsong: den period under året då det kan förväntas att ett
stort antal personer badar i en ytvattenförekomst,

badvatten: en ytvattenförekomst eller del av en
ytvattenförekomst som en kommun enligt bestämmelserna i denna
förordning har antecknat som badvatten i sitt
badvattenregister, och

badvattenprofil: en skriftlig redovisning med karta som anger
de möjliga föroreningskällor som finns i det eller de
tillrinningsområden som påverkar ett badvattens kvalitet.

Identifiering, kontroll och klassificering av badvatten

4 § En kommun ska inför varje badsäsong

1. identifiera varje ytvattenförekomst eller del av en
ytvattenförekomst inom kommunen som kommunen förväntar sig att
ett stort antal personer kommer att bada i under den kommande
badsäsongen,

2. anteckna varje sådan ytvattenförekomst eller del av en
ytvattenförekomst som badvatten i kommunens badvattenregister,

3. i badvattenregistret ange badsäsongen för varje badvatten,
och

4. besluta en kontrollplan för provtagning och bedömning av
varje badvattens kvalitet.

Identifieringen enligt första stycket 1 ska göras med hänsyn
till antalet badande under tidigare badsäsonger samt till de
anläggningar för bad som tillhandahålls och andra åtgärder som
uppmuntrar till bad.

5 § En kommun ska se till att det för varje badvatten upprättas
en badvattenprofil och att den hålls uppdaterad.

6 § En kommun ska under badsäsongen för varje badvatten se till
att

1. provtagningar och bedömningar av badvattnets kvalitet
genomförs enligt den kontrollplan som avses i 4 § första
stycket 4, och

2. cyanobakterier, alger och avfall som kan påverka badvattnet
och skada badandes hälsa identifieras och bedöms.

7 § En kommun ska senast vid badsäsongens slut för varje
badvatten klassificera badvattnets kvalitet som “dålig”,
“tillfredsställande”, “bra”, eller “utmärkt”.

Dålig badvattenkvalitet

8 § En kommun som klassificerat ett badvattens kvalitet som
dålig ska se till att

1. orsakerna till att badvattnets kvalitet inte har kunnat
klassificeras som tillfredsställande identifieras,

2. lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra, minska eller
undanröja orsakerna till den förorening som medfört att
badvattnets kvalitet har klassificerats som dålig, och

3. badvattenprofilen uppdateras med uppgifter om orsakerna till
föroreningen och åtgärderna enligt 2.

9 § Vattenmyndigheten får besluta att ett badvatten inte längre
bör vara antecknat i kommunens badvattenregister om

1. kommunen fem år i rad har klassificerat badvattnets kvalitet
som dålig, eller

2. det är omöjligt eller orimligt dyrt att vidta de åtgärder
som behövs för att badvattnets kvalitet ska kunna klassificeras
som tillfredsställande.

10 § Kommunen ska inte längre ha en ytvattenförekomst eller del
av en ytvattenförekomst antecknad som badvatten i kommunens
badvattenregister om

1. kommunen fem år i rad har klassificerat badvattnets kvalitet
som dålig, eller

2. vattenmyndigheten enligt 9 § har beslutat att vattnet inte
längre bör vara antecknat i kommunens badvattenregister.

Oväntade situationer

11 § Om ett badvattens kvalitet försämras av en oväntad
situation som inverkar negativt på badandes hälsa eller
sannolikt kan få en sådan inverkan, ska kommunen se till att de
åtgärder vidtas som behövs för att förebygga eller hindra en
sådan negativ inverkan och för att förebygga ytterligare
försämringar av badvattnets kvalitet.

Kommunen ska samråda med vattenmyndigheten i de frågor som
omfattas av en vattenmyndighets skyldigheter enligt 4 kap. 12 §
förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön.

Bakterier, alger och avfall

12 § Om ett badvattens badvattenprofil tyder på att det finns
risk för utbredning av cyanobakterier, makroalger eller marina
alger i badvattnet, ska kommunen se till att lämpliga
kontroller och undersökningar görs för att identifiera och
bedöma de hälsorisker som bakterierna eller algerna kan
medföra.

13 § Kommunen ska se till att lämpliga besiktningar görs för
att identifiera förekomst av avfall som utgörs av tjärrester,
glas, plast, gummi, eller annat som kan inverka negativt på
hälsan hos de som badar i ett badvatten.

14 § Kommunen ska se till att lämpliga åtgärder vidtas för att
hindra en negativ inverkan på badandes hälsa, om det i ett
badvatten sker en utbredning av sådana bakterier eller alger
som avses i 12 § eller om sådant avfall som avses i 13 §
identifieras och kommunen befarar eller konstaterar att
utbredningen eller avfallet utgör en hälsorisk.

Information till allmänheten och avrådan från bad

15 § En kommun ska under badsäsongen för varje badvatten se
till att allmänheten informeras om badvattnets kvalitet.

Kommunen ska också se till att allmänheten informeras om

1. de åtgärder som har vidtagits enligt 8 § 2 när badvattnets
kvalitet är dålig, och

2. sådana oväntade situationer och åtgärder som avses i 11 §
första stycket.

16 § Om kommunen på grund av en sådan utbredning av bakterier
eller alger som avses i 12 § eller på grund av sådant avfall
som avses i 13 § befarar eller konstaterar en hälsorisk för
badande, ska kommunen se till att allmänheten omedelbart
informeras om risken.

17 § Kommunen ska avråda allmänheten från att bada i ett
badvatten, om

1. badvattnets kvalitet är klassificerad som dålig, eller

2. det behövs på grund av sådana oväntade situationer som avses
i 11 § första stycket.

18 § Kommunen ska permanent avråda allmänheten från att bada i
en ytvattenförekomst eller del av en ytvattenförekomst, om

1. vattnets kvalitet har klassificerats som dålig fem år i rad,
eller

2. vattenmyndigheten enligt 9 § har beslutat att vattnet inte
längre bör vara antecknat i kommunens badvattenregister.

En permanent avrådan från bad gäller under minst en hel
badsäsong.

Allmänhetens medverkan i förvaltningen av badvattens kvalitet

19 § Kommunen ska ge allmänheten tillfälle att

1. ta reda på hur den kan delta vid förvaltningen av badvattens
kvalitet, och

2. lämna förslag och synpunkter och framföra klagomål i fråga
om badvattenregistret och annat som rör badvattens kvalitet.

Information och rapportering till Europeiska kommissionen

20 § Havs- och vattenmyndigheten ska fullgöra det
informationslämnande och den rapportering till Europeiska
kommissionen som följer av artiklarna 3.9 och 13.1–13.3 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG av den 15
februari 2006 om förvaltning av badvattenkvaliteten och om
upphävande av direktiv 76/160/EEG, senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009.
Förordning (2011:637).

21 § Kommunerna ska ge Havs- och vattenmyndigheten det
underlag som myndigheten behöver för att fullgöra sina
skyldigheter enligt 20 §. Förordning (2011:637).

Bemyndiganden

22 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela närmare
föreskrifter om

1. badvattenregister enligt 4 § första stycket 2 och 3,

2. kontrollplaner enligt 4 § första stycket 4,

3. badvattenprofiler enligt 5 §,

4. provtagningar och bedömningar enligt 6 §,

5. klassificering av badvattens kvalitet enligt 7 §,

6. information till allmänheten enligt 15 och 16 §§,

7. avrådan från bad enligt 17 och 18 §§, och

8. informations- och rapporteringsunderlag enligt 21 §.
Förordning (2012:258).

Övergångsbestämmelser

2008:218

1. Denna förordning träder i kraft den 24 maj 2008.

2. Den första badvattenprofilen enligt 5 § behöver inte
upprättas förrän den 24 mars 2011.

3. Den första klassificeringen av ett badvattens kvalitet
enligt 7 § behöver inte göras förrän vid badsäsongens slut
2011.