Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

SFS nr
2008:245
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2008-05-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:431

1 § Denna förordning är meddelad

1. med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 7–14 §§, 23 §
första stycket 4 och andra stycket, 25 § första stycket 1, 7–9,
11–13 och andra stycket, 26 § första stycket 3 och andra
stycket samt 27–30 b §§,

2. med stöd av 14 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 3 §, 4 §,
23 § första stycket 2 och 3, 25 § första stycket 5 och 26 §
första stycket 2,

3. med stöd av 14 kap. 14 § miljöbalken i fråga om 5 §, 23 §
första stycket 1 samt 26 § första stycket 1 och andra stycket,

4. med stöd av 14 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 6 och
15–22 §§, 25 § första stycket 6 och 10 samt 28–30 a §§,

5. med stöd av 14 kap. 20 § miljöbalken i fråga om 24 §, och

6. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.
Förordning (2012:506).

Definitioner

2 § I denna förordning avses med

farlig kemisk produkt: ett ämne eller en blandning som har
klassificerats som farlig enligt kriterier som framgår av
föreskrifter som Kemikalieinspektionen har meddelat med stöd
av 25 §,

farobeteckning: ett eller flera ord som anger den fara som är
förknippad med en farlig kemisk produkt,

faroklass: typ av fysikalisk fara, hälsofara eller miljöfara
som närmare anges i föreskrifter som Kemikalieinspektionen
har meddelat med stöd av 25 §,

farosymbol: en symbol som är avsedd att ge särskild
information om en viss fara,

riskfras: en fras som upplyser om ett ämnes eller en
blandnings hälsofarlighet, miljöfarlighet eller fysikaliska
farlighet,

skyddsfras: en fras som beskriver de åtgärder som
rekommenderas för att minimera eller förhindra skadliga
effekter till följd av exponering för ett farligt ämne eller
farlig blandning vid användning eller bortskaffande,

släppa ut på marknaden: tillhandahålla eller göra tillgänglig
för någon annan, och

särskilt farlig kemisk produkt: en kemisk produkt som enligt
föreskrifter som Kemikalieinspektionen har meddelat med stöd
av 25 § ska anses som särskilt farlig från hälso- eller
miljöskyddssynpunkt.

Övriga termer och uttryck i denna förordning har samma
betydelse som i 14 kap. miljöbalken. Förordning (2010:965).

Förordningens tillämpning i fråga om kosmetiska
produkter

2 a § Bestämmelserna i 1–26 och 28–37 §§ denna förordning ska
inte tilllämpas på kosmetiska produkter.
Förordning (2013:417).

Produktregister och uppgiftsskyldighet

3 § Varje kemisk produkt och bioteknisk organism som
yrkesmässigt tillverkas i eller förs in till Sverige ska
anmälas till Kemikalieinspektionen för registrering i det
produktregister som Kemikalieinspektionen för, om produkten
eller organismen kan hänföras till något av de varuslag som
anges i bilagan till denna förordning.

Första stycket gäller inte kemiska produkter och biotekniska
organismer som är avfall enligt 15 kap. 1 § miljöbalken eller
som omfattas av läkemedelslagen (1992:859), livsmedelslagen
(2006:804), lagen (2006:805) om foder och animaliska
biprodukter eller förordningen (2012:503) om tatueringsfärger.
Förordning (2012:506).

4 § En anmälan till produktregistret ska göras av den som
yrkesmässigt tillverkar eller för in en kemisk produkt eller
bioteknisk organism till Sverige.

5 § Trots 3 och 4 §§ behöver den som årligen tillverkar eller
till Sverige för in mindre än 100 kilogram av en kemisk
produkt eller bioteknisk organism inte anmäla produkten eller
organismen, om inte annat följer av föreskrifter som
Kemikalieinspektionen har meddelat med stöd av 25 §.
Förordning (2012:506).

6 § Den som i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn
på en kemisk produkt eller bioteknisk organism som avses i 3 §
första stycket utan att ha tillverkat eller fört in produkten
eller organismen till Sverige ska lämna de uppgifter till
Kemikalieinspektionen som framgår av föreskrifter som
Kemikalieinspektionen har meddelat med stöd av 25 §.
Förordning (2012:506).

Hantering av särskilt farliga kemiska produkter

7 § Det krävs tillstånd för att

1. hantera särskilt farliga kemiska produkter, om hanteringen
inte är yrkesmässig, eller

2. yrkesmässigt överlåta särskilt farliga kemiska produkter.
Förordning (2010:965).

8 § Tillståndskraven i 7 § gäller inte

1. yrkesmässig överlåtelse från den som enligt 2 kap. 1 §
lagen (2009:366) om handel med läkemedel har rätt att driva
detaljhandel med läkemedel till konsument, eller

2. produkter som omfattas av läkemedelslagen (1992:859),
livsmedelslagen (2006:804) eller lagen (2006:805) om foder
och animaliska biprodukter. Förordning (2009:904).

9 § Särskilt farliga kemiska produkter får inom Sverige
överlåtas endast till den

1. som yrkesmässigt ska använda produkterna,

2. som har tillstånd för sin hantering av produkterna enligt
7 §, eller

3. vars hantering av produkterna omfattas av undantagen i
8 §. Förordning (2010:965).

10 § Den som överlåter produkter med stöd av 9 § ska föra
anteckningar om överlåtelserna.

11 § Frågor om tillstånd enligt 7 § prövas av länsstyrelsen i
det län där sökanden bedriver den rörelse inom vilken
hanteringen är avsedd att ske eller, om sökanden inte
bedriver någon sådan rörelse, där sökanden är bosatt.

I ett ärende om tillstånd enligt 7 § 2 ska länsstyrelsen
besluta i ärendet inom åtta veckor efter det att en
fullständig ansökan kom in till länsstyrelsen. Om det är
nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden
förlängas. En sådan förlängning får inte göras mer än en gång
i ärendet. Förlängningen får inte avse mer än fyra veckor
utöver de ursprungliga åtta veckorna. Sökanden ska informeras
om förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga
tidsfristen har gått ut.

Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till
sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om
innehållet i ett sådant bevis finns i 8 § lagen (2009:1079)
om tjänster på den inre marknaden. Förordning (2009:1330).

12 § Tillstånd enligt 7 § 1 får ges endast till den som har
fyllt 18 år och som behöver produkterna för ett konstnärligt,
tekniskt, vetenskapligt eller liknande ändamål.

13 § Ett tillstånd enligt 7 § ska tidsbegränsas till högst fem
år.

14 § Om en särskilt farlig kemisk produkt omfattas av
bestämmelserna om oförtullade varor i lagen (1973:980) om
transport, förvaring och förstöring av införselreglerade
varor, m.m. men inte kan försäljas enligt 4 § den lagen, ska
Kemikalieinspektionen i det enskilda fallet besluta hur
produkten ska hanteras. Förordning (2010:965).

Uppgifter om skadliga egenskaper och effekter

15 § Underrättelser och upplysningar om skadliga effekter eller
egenskaper enligt 14 kap. 18 § miljöbalken ska lämnas till
Kemikalieinspektionen.

Klassificering, märkning och förpackning

16 § Den som släpper ut en kemisk produkt på marknaden ska
klassificera, märka och förpacka produkten i enlighet med
kraven i 17–22 §§, om inte annat följer av artikel 61 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av
den 16 december 2008 om klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande
av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av
förordning (EG) nr 1907/2006 eller föreskrifter som
Kemikalieinspektionen har meddelat med stöd av 25 §.
Förordning (2010:965).

17 § Den som släpper ut en kemisk produkt på marknaden ska
fastställa produktens fysikalisk-kemiska, toxikologiska och
ekotoxikologiska egenskaper och utifrån dessa egenskaper
klassificera produkten i en eller flera faroklasser enligt de
kriterier som framgår av föreskrifter som
Kemikalieinspektionen har meddelat med stöd av 25 §. Vid
klassificeringen ska riskfraser tilldelas den kemiska
produkten. Förordning (2010:965).

18 § En förpackning som innehåller en farlig kemisk produkt
ska, om inte annat följer av föreskrifter som
Kemikalieinspektionen har meddelat med stöd av 25 §, märkas
med

1. ämnets kemiska namn eller, i fråga om en blandning, de
kemiska namnen på de ämnen som ingår i blandningen,

2. farosymboler med farobeteckningar,

3. riskfraser, och

4. skyddsfraser.

Vilka uppgifter som i övrigt ska ingå i märkningen samt
kriterier för val av farosymboler, farobeteckningar,
riskfraser och skyddsfraser framgår av föreskrifter som
Kemikalieinspektionen har meddelat med stöd av 25 §.
Förordning (2010:965).

19 § En förpackning som innehåller en farlig kemisk produkt
ska

1. vara utformad och konstruerad så att innehållet inte kan
läcka ut,

2. bestå av sådant material och ha sådana förslutningar som
inte kan angripas av innehållet eller bilda farliga
föreningar med detta,

3. i alla delar vara så stark och stadig att förslutningarna
inte kan lossna och att den i övrigt med säkerhet tål normala
påfrestningar under hanteringen, och

4. i fall där förpackningen utgörs av en behållare som är
möjlig att återförsluta, vara så utformad att förpackningen
kan återförslutas upprepade gånger utan att innehållet läcker
ut. Förordning (2010:965).

20 § En förpackning som innehåller en kemisk produkt ska vara
försedd med en barnskyddande förslutning, om produkten
erbjuds eller säljs till allmänheten och

1. förpackningen är märkt med en text eller bild som säger
att produkten är mycket giftig, giftig eller frätande,

2. förpackningen är märkt med en text eller bild som säger
att produkten är hälsoskadlig och kan ge lungskador vid
förtäring,

3. produkten är klassificerad i faroklassen hälsoskadlig med
riskfrasen R65, eller

4. produkten innehåller minst 3 procent metanol eller minst 1
procent metylenklorid (diklormetan).

En barnskyddande förslutning krävs inte, om
tillfredsställande åtgärder har vidtagits för att säkerställa
att produkten inte kommer att erbjudas eller säljas till
allmänheten.

En förpackning som avses i första stycket ska uppfylla de
krav som framgår av föreskrifter som Kemikalieinspektionen
har meddelat med stöd av 25 §. Förordning (2014:255).

20 a § Kravet på barnskyddande förslutning enligt 20 § första
stycket 2 och 3 gäller inte kemiska produkter som släpps ut
på marknaden i form av aerosoler eller i behållare försedda
med en förseglad sprayanordning. Förordning (2014:255).

21 § En förpackning som innehåller en kemisk produkt ska vara
försedd med kännbar varningsmärkning om produkten erbjuds
eller säljs till allmänheten och förpackningen är märkt med
en text eller bild som säger att produkten är extremt
brandfarlig, mycket brandfarlig, mycket giftig, giftig,
frätande eller hälsoskadlig.

Första stycket gäller inte aerosoler som har klassificerats
och märkts enbart som extremt brandfarliga eller mycket
brandfarliga.

En förpackning som avses i första stycket ska uppfylla de
krav som framgår av föreskrifter som Kemikalieinspektionen
har meddelat med stöd av 25 §. Förordning (2014:255).

22 § En behållare som innehåller en farlig kemisk produkt och
som erbjuds eller säljs till allmänheten får inte ha

1. en form eller en grafisk dekor som kan attrahera eller
väcka aktiv nyfikenhet hos barn eller vilseleda konsumenter,
eller

2. en utformning eller en beteckning som används för
livsmedel, djurfoder, läkemedel eller kosmetiska produkter.
Förordning (2013:417).

Dispenser

23 § Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet ge
dispens från

1. skyldigheten enligt 14 kap. 12 § miljöbalken att
registrera kemiska produkter, om det finns särskilda skäl,

2. skyldigheten enligt 3 § att anmäla en kemisk produkt eller
bioteknisk organism för registrering i produktregistret,

3. kravet i 4 § om vem som ska göra anmälan till
produktregistret, om dispensen innebär att anmälan i stället
ska göras av en handelsagent och en sådan dispens är
godtagbar från hälso- och miljöskyddssynpunkt, och

4. bestämmelserna om särskilt farliga kemiska produkter i 7
och 9–14 §§, om det finns synnerliga skäl.
Förordning (2010:965).

24 § Generalläkaren får i det enskilda fallet ge dispens från
krav i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006
av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering,
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande
av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv
1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr
793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt
rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, och

2. förordning (EG) nr 1272/2008.

Dispens enligt första stycket får ges endast om det behövs
med hänsyn till totalförsvarets intressen och dispensen avser
Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk
eller Försvarets radioanstalt. Innan generalläkaren ger en
dispens, ska han eller hon samråda med Kemikalieinspektionen.
Förordning (2010:965).

Bemyndiganden att meddela föreskrifter

25 § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om

1. sådana kunskapskrav, försiktighetsmått och produktval som
avses i 2 kap. 2–4 §§ miljöbalken i fråga om hantering,
införsel och utförsel av kemiska produkter, biotekniska
organismer och varor,

2. produktregistret,

3. vilka uppgifter som ska finnas med i en anmälan enligt 3 §,

4. vid vilken tidpunkt en anmälan enligt 3 § senast ska
göras,

5. skyldighet att anmäla till produktregistret även i fall
som enligt 5 § är undantagna från anmälningsplikt,

6. vilka uppgifter som ska lämnas enligt 6 §,

7. vilka kemiska produkter som ska anses vara särskilt
farliga kemiska produkter,

8. anteckningar om överlåtelser enligt 10 §,

9. att bestämmelserna om särskilt farliga kemiska produkter i
7 och 9–14 §§ ska gälla också i fråga om andra kemiska
produkter som det finns särskilda skäl för att hantera på
samma sätt,

10. sådan produktinformation och uppgiftsskyldighet som avses
i 14 kap. 19 § miljöbalken,

11. förbud som behövs till följd av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2004/42/EG av den 21 april 2004 om
begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar
förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa
färger och lacker samt produkter för
fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv
1999/13/EG, senast ändrat genom kommissionens direktiv
2010/79/EU,

12. förbud, hantering, import och export som behövs för
verkställigheten av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av
farliga kemikalier, och

13. krav på tillstånd eller särskilda villkor för hantering,
införsel och utförsel av kemiska produkter, biotekniska
organismer och varor som utöver det som följer av 1–12 behövs
från hälso- eller miljöskyddssynpunkt.

Innan Kemikalieinspektionen med stöd av första stycket 1
meddelar en föreskrift som har betydelse för transporter, ska
inspektionen samråda med den eller de berörda
transportmyndigheter som avses i 2 § förordningen (2006:311)
om transport av farligt gods. Förordning (2014:431).

26 § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om
undantag från

1. skyldigheten enligt 14 kap. 12 § miljöbalken att
registrera kemiska produkter,

2. skyldigheten enligt 3 § att anmäla en kemisk produkt eller
bioteknisk organism för registrering i produktregistret, och

3. bestämmelserna om särskilt farliga kemiska produkter i 7
och 9–14 §§.

Föreskrifter enligt första stycket 1 och 3 får endast avse
sådana undantag som det finns särskilda skäl för. Om det
behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt, får
föreskrifter enligt första stycket 3 innehålla krav på
anmälan innan en produkt eller organism saluhålls eller
används. Förordning (2010:965).

27 § En transportmyndighet som avses i 2 § förordningen
(2006:311) om transport av farligt gods får inom sitt
ansvarsområde enligt den paragrafen meddela föreskrifter om
sådana kunskapskrav, försiktighetsmått och produktval som
avses i 2 kap. 2–4 §§ miljöbalken i fråga om transport av
kemiska produkter, biotekniska organismer och varor.

Innan transportmyndigheten meddelar en sådan föreskrift, ska
myndigheten samråda med Kemikalieinspektionen och den eller
de andra berörda transportmyndigheterna samt, i fråga om
kosmetiska produkter, med Läkemedelsverket.
Förordning (2013:417).

28 § Naturvårdsverket får meddela sådana föreskrifter som

1. avses i 25 § första stycket 1, 10 och 13, och

2. behövs med hänsyn till skyddet av den yttre miljön.

Innan Naturvårdsverket meddelar en sådan föreskrift, ska
verket samråda med Kemikalieinspektionen. Om föreskriften
har betydelse för transporter, ska verket också samråda
med den eller de berörda transportmyndigheter som avses i
2 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.
Förordning (2010:1166).

29 § Boverket får i fråga om byggprodukter meddela sådana
föreskrifter som

1. avses i 25 § första stycket 1, 10 och 13, och

2. behövs till skydd för inomhusmiljön.

Innan Boverket meddelar en sådan föreskrift, ska verket
samråda med Kemikalieinspektionen. Om föreskriften har
betydelse för transporter, ska verket också samråda med
den eller de berörda transportmyndigheter som avses i 2 §
förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.
Förordning (2010:1166).

30 § Livsmedelsverket får i fråga om material och
produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel
och i fråga om nappar meddela sådana föreskrifter som
avses i 25 § första stycket 1, 10 och 13.

Innan Livsmedelsverket meddelar en sådan föreskrift, ska
verket samråda med Kemikalieinspektionen. Om föreskriften
har betydelse för transporter, ska verket också samråda
med den eller de berörda transportmyndigheter som avses i
2 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.
Förordning (2010:1166).

30 a § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får
meddela de föreskrifter om utförande, funktion och
märkning av aerosolbehållare som behövs för att genomföra
rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra
författningar beträffande aerosolbehållare, senast ändrat
genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
219/2009. Förordning (2010:1166).

30 b § I fråga om att på marknaden släppa ut, tillhandahålla
eller ta i drift utrustning som är avsedd för hantering av
växtskyddsmedel får Arbetsmiljöverket meddela de föreskrifter
som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/127/EG av den 21 oktober 2009 om ändring av
direktiv 2006/42/EG vad gäller maskiner för applicering av
bekämpningsmedel. Förordning (2011:701).

31 § Föreskrifter enligt 25, 27, 28, 29 eller 30 § får

1. inte avse frågor som regleras i förordning (EG) nr
1907/2006,

2. i fråga om varor endast avse varor som på grund av sitt
innehåll av en kemisk produkt eller på grund av att de har
behandlats med en kemisk produkt kan befaras medföra skada på
människor eller miljön eller andra intressen som skyddas
genom miljöbalken, och

3. inte avse sådan yrkesmässig överlåtelse som avses i 8 § 1.
Förordning (2010:965).

Ansvarig myndighet och rapportering

32 § Kemikalieinspektionen är den ansvariga myndighet som
avses i

1. artikel 5 i direktiv 2004/42/EG,

2. artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och
rengöringsmedel,

3. artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska
föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG,

4. artikel 121 i förordning (EG) nr 1907/2006,

5. artikel 43 i förordning (EG) nr 1272/2008, och

6. artikel 4 i förordning (EU) nr 649/2012.
Förordning (2014:431).

33 § Kemikalieinspektionen ska ansvara för sådan rapportering
som avses i

1. artikel 4.2 tredje stycket, 12.1, 12.2 och 12.3 a i
förordning (EG) nr 850/2004, och

2. artikel 7 i direktiv 2004/42/EG. Förordning (2012:506).

33 a § Naturvårdsverket ska i fråga om förordning (EG) nr
850/2004 ansvara för

1. att upprätta och uppdatera sådana utsläppsinventeringar som
avses i artikel 6.1,

2. sådan övervakning av miljön som avses i artikel 9, och

3. sådan rapportering som avses i artikel 12.1, 12.3 b och
12.3 c. Förordning (2012:506).

Tillsyn och avgifter

34 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i
miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det
operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning
finns i 2 kap. 4, 21, 22 och 29–32 §§
miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Förordning (2011:54).

35 § En statlig tillsynsmyndighet ska göra anmälan till
Konsumentombudsmannen om myndigheten från hälso- eller
miljöskyddssynpunkt anser att det finns skäl för ingripande
enligt marknadsföringslagen (2008:486) mot marknadsföringen av
en kemisk produkt eller bioteknisk organism. Andra myndigheter
än Kemikalieinspektionen ska samråda med inspektionen innan
anmälan görs. Förordning (2010:965).

Överklagande

36 § Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 §
miljöbalken.

Ett beslut om förlängd handläggningstid enligt 11 § får inte
överklagas. Förordning (2010:965).

Straff och förverkande

37 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och
förverkande. Förordning (2010:965).

Övergångsbestämmelser

2008:245

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008, då
förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska
organismer ska upphöra att gälla.

2. I fråga om tillstånd för införsel av särskilt farliga
produkter från ett land utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet gäller bestämmelserna i den upphävda
förordningen till och med den 31 december 2008, om inte annat
följer av förordning (EG) nr 1907/2006 eller av
Kemikalieinspektionens föreskrifter.

2009:904

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.
Bestämmelsen i 8 § 1 i sin nya lydelse tillämpas dock för tid
från och med den 1 juli 2009.

2009:1330

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och
tillämpas endast i fråga om ansökningar som har kommit in
till länsstyrelsen efter ikraftträdandet.

Bilaga

Förteckning över varuslag

I denna förteckning beskrivs de varuslag som enligt 3 § ska
registreras i produktregistret. Framför varje beskrivning
anges den varukod (statistiskt nr) som varuslaget har enligt rådets
förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe-
och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan.

Varukoden anges med fyra siffror och avser då en grupp av
varuslag (varugrupp) eller med sex siffror och avser då ett
visst varuslag inom varugruppen. Om annat inte anges i
beskrivningen, ska alla varuslag inom den beskrivna
varugruppen
registreras.

1301 Schellack o.d.; naturliga gummiarter, hartser, gummihartser,
oleoresiner (t.ex. balsamer); enligt följande:

1301 20 Gummi arabicum.

1301 90 Andra varuslag i grupp 1301 (schellack; naturliga
gummiarter utom gummi arabicum), hartser, gummihartser,
oleoresiner (t.ex. balsamer).

1302 Växtsafter och växtextrakter; registreringsplikten
omfattar endast:

1302 11 Opium.

1302 19 Andra växtsafter och växtextrakter än lakritsextrakt
och humleextrakt.

1501 Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, annat än sådant
enligt grupp 1503; registreringsplikten omfattar endast
varuslag som är avsedda att användas uteslutande för tekniskt
bruk.

1502 Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter,
andra än sådana enligt grupp 1503; registreringsplikten
omfattar endast varuslag som är avsedda att användas
uteslutande för tekniskt bruk.

1503 Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och
talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt
beredda; registreringsplikten omfattar endast varuslag som är
avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk.

1504 Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt
fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men
inte kemiskt modifierade; registreringsplikten omfattar endast
varuslag som är avsedda att användas uteslutande för tekniskt
bruk.

1505 Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett
(inbegripet lanolin); registreringsplikten omfattar endast
varuslag som är avsedda att användas uteslutande för tekniskt
bruk.

1506 Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av
sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade; registreringsplikten omfattar endast varuslag som
är avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk.

1507 Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även
raffinerade
men inte kemiskt modifierade; registreringsplikten omfattar
endast varuslag som är avsedda att användas uteslutande för
tekniskt bruk.

1508 Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade; registreringsplikten
omfattar endast varuslag som är avsedda att användas
uteslutande för tekniskt bruk.

1509 Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade
men inte kemiskt modifierade; registreringsplikten omfattar
endast varuslag som är avsedda att användas uteslutande för
tekniskt bruk.

1510 Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av
sådana oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade,
inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med
oljor eller fraktioner enligt nr 1509; registreringsplikten
omfattar endast varuslag som är avsedda att användas
uteslutande för tekniskt bruk.

1511 Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade
men inte kemiskt modifierade; registreringsplikten omfattar
endast varuslag som är avsedda att användas uteslutande för
tekniskt bruk.

1512 Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt
fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade;

registreringsplikten omfattar endast varuslag som är avsedda
att användas uteslutande för tekniskt bruk.

1513 Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner
av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade;
registreringsplikten omfattar endast varuslag som är avsedda
att användas uteslutande för tekniskt bruk.

1514 Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av
dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade;
registreringsplikten omfattar endast varuslag som är avsedda
att användas uteslutande för tekniskt bruk.

1515 Andra icke flyktiga vegetabiliska fetter och oljor
(inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter eller
oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade;
registreringsplikten omfattar endast varuslag som är avsedda
att användas uteslutande för tekniskt bruk.

1516 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt
fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis
hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats,
även raffinerade men inte vidare bearbetade;
registreringsplikten omfattar endast varuslag som är avsedda
att användas uteslutande för tekniskt bruk.

1518 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt
fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade,
dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom
upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt
kemiskt modifierade, med undantag av produkter i grupp 1516;
oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller
vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika
fetter eller oljor i någon av grupperna 1507–1522, inte nämnda
eller inbegripna någon annanstans i denna bilaga;
registreringsplikten omfattar endast varuslag som är avsedda
att användas uteslutande för tekniskt bruk.

1520 Glycerol, rå; glycerolvatten och glycerollut.

1521 Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider), bivax,
andra
insektsvaxer samt spermaceti (valrav), även raffinerade eller
färgade; registreringsplikten omfattar endast varuslag som är
avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk.

1522 Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor
eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller
vegetabiliska vaxer; registreringsplikten omfattar endast
varuslag som är avsedda att användas uteslutande för tekniskt
bruk.

2207 Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80
volymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade,
oavsett alkoholhalt; registreringsplikten omfattar endast
varuslag som är avsedda att användas uteslutande för tekniskt
bruk; registreringsplikten omfattar endast:

2207 10 Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst
80 volymprocent.

2207 20 Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett
alkoholhalt.

2209 Ättika; registreringsplikten omfattar endast varuslag som
är avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk.

2501 Salt (inbegripet bordsalt och denaturerat salt) och ren
natriumklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av
klumpförebyggande medel eller flytmedel; havsvatten:
registreringsplikten omfattar endast varuslag som är avsedda
att användas uteslutande för tekniskt bruk.

2503 Svavel av alla slag, annat än sublimerat svavel, fällt
svavel och kolloidalt svavel.

2522 Osläckt kalk, släckt kalk och hydraulisk kalk, dock inte
kalciumoxid och kalciumhydroxid enligt nr 2825, enligt
följande:

2522 10 Osläckt kalk.

2522 20 Släckt kalk.

2522 30 Hydraulisk kalk.

2523 Portlandcement, aluminatcement, slaggcement och liknande
hydraulisk cement, även färgade eller i form av klinker;
registreringsplikten omfattar endast:

2523 21 Vit portlandcement, även artificiellt färgad.

2523 29 Annan portlandcement.

2523 30 Aluminatcement.

2523 90 Annan hydraulisk cement.

2706 Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt andra
mineraltjäror, även separerade eller delvis destillerade
(toppade), inbegripet så kallad preparerad tjära.

2707 Oljor och andra produkter erhållna genom destillation av
högtemperaturtjära från stenkol; liknande produkter i vilka
vikten av de aromatiska beståndsdelarna överstiger vikten av
de
ickearomatiska beståndsdelarna; enligt följande:

2707 10 Bensen (bensol).

2707 20 Toluen (toluol).

2707 30 Xylener (xylol).

2707 40 Naftalen (naftalin).

2707 50 Andra blandningar av aromatiska kolväten som ger minst
65 volymprocent destillat (inklusive förluster) vid 250 grader
Celsius vid bestämning med metoden enligt ASTM D 86.

2707 91 Kreosotoljor.

2707 99 Andra destillat av högtermeraturtjära, som inte är
specificerade någon annanstans i denna bilaga, och liknande
aromatiska produkter.

2708 Stenkolstjärbeck och annat mineraltjärbeck;
registreringsplikten omfattar endast:

2708 10 Stenkolstjärbeck.

2709 Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral.

2710 Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral,
andra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande
beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum
eller ur bituminösa mineral; enligt följande:

2710 12 Lättoljor och produkter som inte innehåller biodiesel
och inte är avfallsoljor.

2710 19 Andra slags oljor som inte innehåller biodiesel och
inte är avfallsoljor.

2710 20 Oljor innehållande biodiesel, andra än
avfallsoljor.

2711 Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten enligt
följande:

2711 11 Naturgas, förtätad till vätska.

2711 12 Propan, förtätad till vätska.

2711 13 Butan, förtätad till vätska.

2711 14 Eten, propen, buten och butadien, förtätade till
vätska.

2711 19 Andra gaser i grupp 2711, förtätade till vätska.

2711 21 Naturgas, i gasform.

2711 29 Andra gaser i grupp 2711, i gasform.

2712 Vaselin; paraffin, mikrovax, ”slack wax”, ozokerit,
montanvax (lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och
liknande
produkter erhållna genom syntes eller genom andra processer,
även färgade; enligt följande:

2712 10 Vaselin.

2712 20 Paraffin, innehållande mindre än 0,75 viktprocent
olja.

2712 90 Andra mineralvaxer än vaselin och paraffin.

2713 Petroleumbitumen (asfalt) och andra återstoder från oljor
erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral;
registreringsplikten omfattar endast:

2713 20 Petroleumbitumen (asfalt).

2713 90 Andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum
eller
ur bituminösa mineral (än petroleumbitumen).

2714 Naturlig bitumen och naturasfalt; bituminösa skiffrar och
oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand; asfaltit och
asfaltsten; registreringsplikten omfattar endast:

2714 90 Naturlig bitumen och naturasfalt.

2715 Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig
bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck
(t.ex. asfaltmastix, ”cut backs”).

2801 Fluor, klor, brom och jod enligt följande:

2801 10 Klor.

2801 20 Jod.

2801 30 Fluor; brom.

2802 Svavel, sublimerat eller fällt; kolloidalt svavel.

2803 Kol (kimrök och andra former av kol, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans i denna bilaga).

2804 Väte, ädelgaser och andra ickemetaller enligt följande:

2804 10 Väte.

2804 21 Argon.

2804 29 Andra ädelgaser.

2804 30 Kväve.

2804 40 Syre.

2804 50 Bor; tellur.

2804 61 Kisel innehållande minst 99,99 viktprocent kisel.

2804 69 Annan kisel (innehållande mindre än 99,99 viktprocent
kisel).

2804 70 Fosfor.

2804 80 Arsenik.

2804 90 Selen.

2805 Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller; sällsynta
jordartsmetaller, skandium och yttrium, även blandade eller
legerade med varandra; kvicksilver; enligt följande:

2805 11 Natrium.

2805 12 Kalcium.

2805 19 Andra alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller
(utom natrium och kalcium).

2805 30 Sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium, även
blandade eller legerade med varandra.

2805 40 Kvicksilver.

2806 Väteklorid (klorväte) och saltsyra (klorvätesyra);
klorosvavelsyra; enligt följande:

2806 10 Väteklorid (klorväte) och saltsyra (klorvätesyra).

2806 20 Klorosvavelsyra.

2807 Svavelsyra; oleum (rykande svavelsyra).

2808 Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra.

2809 Fosforpentaoxid; fosforsyra; polyfosforsyror, även inte
kemiskt definierade; enligt följande:

2809 10 Fosforpentaoxid.

2809 20 Fosforsyra och polyfosforsyror.

2810 Boroxider; borsyror.

2811 Andra oorganiska syror och andra oorganiska
syreföreningar
av ickemetaller enligt följande:

2811 11 Vätefluorid (fluorvätesyra).

2811 19 Andra oorganiska syror (utom vätefluorid).

2811 21 Koldioxid (kolsyra).

2811 22 Kiseldioxid.

2811 29 Andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller (utom
syror, koldioxid eller kiseldioxid).

2812 Halogenider och halogenidoxider av ickemetaller enligt
följande:

2812 10 Klorider och kloridoxider.

2812 90 Andra halogenider och halogenoxider av ickemetaller än
klorider och kloridoxider.

2813 Sulfider av ickemetaller; kommersiell fosfortrisulfid;
enligt följande:

2813 10 Koldisulfid (kolsvavla).

2813 90 Andra sulfider av ickemetaller än koldisulfid.

2814 Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning, enligt
följande:

2814 10 Vattenfri ammoniak.

2814 20 Ammoniak i vattenlösning.

2815 Natriumhydroxid (kaustik soda); kaliumhydroxid (kaustikt
kali); natriumperoxid och kaliumperoxid; enligt följande:

2815 11 Natriumhydroxid (kaustik soda) i fast form.

2815 12 Natriumhydroxid (kaustik soda) i vattenlösning
(natronlut).

2815 20 Kaliumhydroxid (kaustikt kali).

2815 30 Natriumperoxid och kaliumperoxid.

2816 Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid; oxider,
hydroxider
och peroxider av strontium eller barium; enligt följande:

2816 10 Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid.

2816 40 Oxider, hydroxider och peroxider av strontium eller
barium.

2817 Zinkoxid; zinkperoxid.

2818 Konstgjord korund, även inte kemiskt definierad;
aluminiumoxid; aluminiumhydroxid; enligt följande:

2818 10 Konstgjord korund, även inte kemiskt definierad.

2818 20 Aluminiumoxid, annan än konstgjord korund.

2818 30 Aluminiumhydroxid.

2819 Kromoxider och kromhydroxider enligt följande:

2819 10 Kromtrioxid.

2819 90 Andra kromoxider och kromhydroxider än kromtrioxid.

2820 Manganoxider enligt följande:

2820 10 Mangandioxid.

2820 90 Andra manganoxider än mangandioxid.

2821 Järnoxider och järnhydroxider; jordpigment innehållande
minst 70 viktprocent bundet järn, räknat som Fe2O3; enligt
följande:

2821 10 Järnoxider och järnhydroxider.

2821 20 Jordpigment.

2822 Koboltoxider och kobolthydroxider; kommersiella
koboltoxider.

2823 Titanoxider.

2824 Blyoxider; mönja och orangemönja; enligt följande:

2824 10 Blymonooxid (massikot, blyglete).

2824 90 Andra varuslag i grupp 2824 (mönja, blyoxider utom
blymonooxid).

2825 Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa
ämnen; andra oorganiska baser; andra metalloxider,
metallhydroxider och metallperoxider; enligt följande:

2825 10 Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av
dessa ämnen.

2825 20 Litiumoxid och litiumhydroxid.

2825 30 Vanadinoxider och vanadinhydroxider.

2825 40 Nickeloxider och nickelhydroxider.

2825 50 Kopparoxider och kopparhydroxider.

2825 60 Germaniumoxider och zirkoniumdioxid.

2825 70 Molybdenoxider och molybdenhydroxider.

2825 80 Antimonoxider.

2825 90 Andra varuslag i grupp 2825 (metalloxider och
hydroxider utom av litium, vanadin, nickel, koppar, molybden,
germanium och antimonoxider; antimonhydroxid eller zirkonium
samt metallperoxider).

2826 Fluorider; fluorosilikater, fluoroaluminater och andra
fluorkomplexa salter; enligt följande:

2826 12 Fluorider av aluminium.

2826 19 Andra fluorider (än de med aluminium).

2826 30 Natriumhexafluoroaluminat (syntetisk kryolit).

2826 90 Andra varuslag i grupp 2826 (fluorsilikater och
fluoraluminater förutom natriumhexafluoroaluminat och
fluorkomplexa salter).

2827 Klorider, kloridoxider och hydroxidklorider; bromider och
bromidoxider; jodider och jodidoxider; enligt följande:

2827 10 Ammoniumklorid (salmiak).

2827 20 Kalciumklorid.

2827 31 Magnesiumklorid.

2827 32 Aluminiumklorid.

2827 35 Nickelklorid.

2827 39 Andra klorider (än ammoniumklorid, kalciumklorid,
magnesiumklorid, aluminiumklorid eller nickelklorid).

2827 41 Kloridoxider och hydroxidklorider av koppar.

2827 49 Andra kloridoxider och hydroxidklorider (utom de av
koppar).

2827 51 Natriumbromid och kaliumbromid.

2827 59 Andra bromider och bromidoxider.

2827 60 Jodider och jodidoxider.

2828 Hypokloriter; kommersiellt kalciumhypoklorit; kloriter;
hypobromiter; enligt följande:

2828 10 Kommersiellt kalciumhypoklorit och andra
kalciumhypokloriter.

2828 90 Andra hypokloriter och hypobromiter än
kalciumhypoklorit.

2829 Klorater och perklorater; bromater och perbromater;
jodater och perjodater; enligt följande:

2829 11 Natriumklorat.

2829 19 Andra klorater.

2829 90 Andra perklorater, bromater, perbromater, jodater och
perjodater.

2830 Sulfider; polysulfider, även inte kemiskt definierade;
enligt följande:

2830 10 Natriumsulfider.

2830 90 Andra sulfider och polysulfider än natriumsulfid.

2831 Ditioniter (hydrosulfiter) och sulfoxylater enligt
följande:

2831 10 Ditioniter (hydrosulfiter) och sulfoxylater av
natrium.

2831 90 Andra ditioniter och sulfoxylater än de av natrium.

2832 Sulfiter; tiosulfater; enligt följande:

2832 10 Natriumsulfiter.

2832 20 Andra sulfiter än natriumsulfit.

2832 30 Tiosulfater.

2833 Sulfater; alunarter; peroxosulfater (persulfater); enligt
följande:

2833 11 Dinatriumsulfat.

2833 19 Andra natriumsulfater än dinatriumsulfat.

2833 21 Magnesiumsulfater.

2833 22 Aluminiumsulfat.

2833 24 Nickelsulfater.

2833 25 Kopparsulfater.

2833 27 Bariumsulfat.

2833 29 Andra sulfater än de av natrium, magnesium, aluminium,
nickel, koppar eller barium.

2833 30 Alunarter.

2833 40 Peroxosulfater (persulfater).

2834 Nitriter; nitrater; enligt följande:

2834 10 Nitriter.

2834 21 Kaliumnitrat.

2834 29 Andra nitrater än de med kalium.

2835 Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter) och
fosfater; polyfosfater, även inte kemiskt definierade; enligt
följande:

2835 10 Fosfinater (hypofosfiter) och fosfonater (fosfiter).

2835 22 Mononatrium- och dinatriumfosfat.

2835 24 Kaliumfosfater.

2835 25 Kalciumväteortofosfat (dikalciumfosfat).

2835 26 Andra kalciumfosfater än kalciumväteortofosfat.

2835 29 Andra fosfater än natrium-, kalium- eller
kalciumfosfat.

2835 31 Natriumtrifosfat (natriumtripolyfosfat).

2835 39 Andra polyfosfater än natriumtripolyfosfat.

2836 Karbonater; peroxokarbonater (perkarbonater);
kommersiellt ammoniumkarbonat innehållande ammoniumkarbamat;
enligt följande:

2836 20 Dinatriumkarbonat.

2836 30 Natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat).

2836 40 Kaliumkarbonater.

2836 50 Kalciumkarbonat.

2836 60 Bariumkarbonat.

2836 91 Litiumkarbonater.

2836 92 Strontiumkarbonat.

2836 99 Andra varuslag i grupp 2836 (karbonater och
perkarbonater utom natrium-, kalium-, kalcium-, barium-,
litium- eller strontiumkarbonat).

2837 Cyanider, cyanidoxider och komplexa cyanider enligt
följande:

2837 11 Cyanider och cyanidoxider av natrium.

2837 19 Andra cyanider och cyanidoxider än de av natrium.

2837 20 Komplexa cyanider.

2839 Silikater; kommersiella silikater av alkalimetaller;
enligt följande:

2839 11 Natriummetasilikater.

2839 19 Andra natriumsilikater än natriummetasilikat.

2839 90 Andra silikater än de av natrium.

2840 Borater; peroxoborater (perborater); enligt följande:

2840 11 Vattenfritt dinatriumtetraborat (renad borax).

2840 19 Annat dinatriumtetraborat (renad borax) än
vattenfritt.

2840 20 Andra borater än dinatriumtetraborat.

2840 30 Peroxoborater (perborater).

2841 Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror enligt
följande:

2841 30 Natriumdikromat.

2841 50 Andra kromater och dikromater än natriumdikromat;
peroxokromater.

2841 61 Kaliumpermanganat.

2841 69 Andra manganiter, manganater och permanganater än
kaliumpermanganat.

2841 70 Molybdater.

2841 80 Volframater.

2841 90 Andra salter av metalloxosyror och metallperoxosyror
än
kromater, manganater, molybdater eller volframater.

2842 Andra salter av oorganiska syror eller peroxosyror
(inbegripet aluminiumsilikater, även inte kemiskt
definierade),
andra än azider, enligt följande:

2842 10 Dubbelsilikater och komplexa silikater, inbegripet
aluminiumsilikater, även inte kemiskt definierade.

2842 90 Andra salter av oorganiska syror och peroxosyror utom
dubbelsilikater, komplexa silikater och azider.

2843 Ädla metaller i kolloidal form; oorganiska och organiska
föreningar av ädla metaller, även inte kemiskt definierade;
amalgamer av ädla metaller; enligt följande:

2843 10 Ädla metaller i kolloidal form.

2843 21 Silvernitrat.

2843 29 Andra silverföreningar (än silvernitrat).

2843 30 Guldföreningar.

2843 90 Andra föreningar av ädla metaller; amalgamer (andra än
de i kolloidal form eller av guld eller silver).

2845 Icke radioaktiva isotoper; oorganiska och organiska
föreningar av sådana isotoper, även inte kemiskt definierade.

2846 Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta
jordartsmetaller, yttrium eller skandium eller av blandningar
av dessa metaller, enligt följande:

2846 10 Ceriumföreningar.

2846 90 Andra föreningar av sällsynta jordartsmetaller,
yttrium
eller skandium än de av cerium.

2847 Hydrogenperoxid (väteperoxid), även i fast form (i
förening med karbamid).

2848 Fosfider, även inte kemiskt definierade, med undantag av
järnfosfid (fosforjärn).

2849 Karbider, även inte kemiskt definierade, enligt följande:

2849 10 Kalciumkarbid.

2849 20 Kiselkarbid (karborundum).

2849 90 Andra karbider än de av kalcium eller kisel.

2850 Hydrider, nitrider, azider, silicider och borider, även
inte kemiskt definierade, med undantag av sådana föreningar
som
även utgör karbider enligt nr 2849.

2852 Oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver, med
undantag av amalgamer.

2853 Andra oorganiska föreningar (inbegripet destillerat
vatten och ledningsförmågevatten samt vatten av motsvarande
renhetsgrad); flytande luft (även med ädelgaserna avlägsnade);
komprimerad luft; amalgamer, med undantag av amalgamer av ädla
metaller (dock ej destillerat vatten).

2901 Acykliska kolväten enligt följande:

2901 10 Mättade acykliska kolväten.

2901 21 Eten.

2901 22 Propen.

2901 23 Buten och butenisomerer.

2901 24 Butadien-(1,3) och isopren.

2901 29 Andra omättade acykliska kolväten än eten, propen,
buten, butadien eller isopren.

2902 Cykliska kolväten enligt följande:

2902 11 Cyklohexan.

2902 19 Andra cyklaner, cyklener och cykloterpener (än
cyklohexan).

2902 20 Bensen (bensol).

2902 30 Toluen (toluol).

2902 41 o-xylen.

2902 42 m-xylen.

2902 43 p-xylen.

2902 44 Blandade xylenisomerer.

2902 50 Styren (styrol).

2902 60 Etylbensen.

2902 70 Kumen.

2902 90 Andra cykliska kolväten än cyklaner, cyklener,
cykloterpener, benzen, toluen, xylen, styren, etylbensen eller
kumen.

2903 Halogenderivat av kolväten enligt följande:

2903 11 Monoklormetan (metylklorid) och monokloretan
(etylklorid).

2903 12 Diklormetan (metylenklorid).

2903 13 Triklormetan (kloroform).

2903 14 Tetraklormetan (koltetraklorid).

2903 15 Etylendiklorid (ISO) (1,2-dikloretan).

2903 19 Andra mättade klorderivat av acykliska kolväten än
mono-, di-, tri-, tetraklormetan eller 1,2-dikloretan.

2903 21 Vinylklorid (monokloreten).

2903 22 Trikloreten.

2903 23 Tetrakloreten (perkloretylen).

2903 29 Andra omättade klorderivat av acykliska kolväten än
mono-, tri- eller tetrakloreten.

2903 31 Etylendibromid (ISO) (1,2-dibrometan).

2903 39 Andra fluor-, brom- eller jodderivat av acykliska
kolväten än 1,2-dibrometan.

2903 71 Klordifluormetan.

2903 72 Diklortrifluoretaner.

2903 73 Diklorfluoretaner.

2903 74 Klordifluoretaner.

2903 75 Diklorpentafluorpropaner.

2903 76 Bromklordifluormetan, bromtrifluormetan och
dibromtetrafluoretaner.

2903 77 Fullständigt halogenerade acykliska kolväten enbart
med
fluor och klor.

2903 78 Andra fullständigt halogenerade acykliska
kolvätederivat innehållande två eller flera olika halogener än
de som innehåller enbart fluor och klor.

2903 79 Andra ej fullständigt halogenerade acykliska kolväten
innehållande två eller fler olika halogener än
klordifluormetan, diklortrifluoretaner, diklorfluoretaner,
klordifluoretaner eller diklorpentafluorpropaner.

2903 81 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan (HCH (ISO)), inbegripet
lindan (ISO, INN).

2903 82 Aldrin (ISO), klordan (ISO) och heptaklor (ISO).

2903 89 Andra halogenderivat av cyklaner, cyklener och
cykloterpener än 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan, aldrin,
klordan eller heptaklor.

2903 91 Klorbensen, o-diklorbensen och p-diklorbensen.

2903 92 Hexaklorbensen (ISO) och DDT (ISO) [klofenotan (INN),
1,1,1-triklor-2,2bis(p-klorfenyl)etan].

2903 99 Andra halogenderivat av aromatiska kolväten än
klorbensen, o-diklorbensen, p-diklorbensen, hexaklorbensen
eller DDT.

2904 Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även
halogenerade, enligt följande:

2904 10 Derivat av kolväten med enbart sulfonsyragrupper, samt
salter och etylestrar av sådana derivat.

2904 20 Derivat av kolväten med enbart nitrogrupper eller
enbart nitrosogrupper.

2904 90 Andra sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten
även innehållande annat än enbart sulfo-, nitro- eller
nitrosogrupper.

2905 Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat av sådana alkoholer enligt följande:

2905 11 Metanol (metylalkohol).

2905 12 Propanol-(1) (propylalkohol) och propanol-(2)
(isopropylalkohol).

2905 13 Butanol-(1) (n-butylalkohol).

2905 14 Andra butanoler.

2905 16 Oktanol (oktylalkohol) och oktanolisomerer.

2905 17 Dodekanol-(1) (laurylalkohol), hexadekanol-(1)
(cetylalkohol) och oktadekanol-(1) (stearylalkohol).

2905 19 Andra mättade monoalkoholer (andra än metanol, etanol,
propanoler, butanoler, oktanoler, do-, hexa- och oktadekanol).

2905 22 Acykliska terpenalkoholer.

2905 29 Andra omättade monoalkoholer än acykliska
terpenalkoholer.

2905 31 Etylenglykol (etandiol).

2905 32 Propylenglykol (propandiol-(1,2)).

2905 39 Andra dioler (andra än etandiol och propandiol-(1,2)).

2905 41 2-etyl-2-(hydroximetyl)propandiol-(1,3)
(trimetylolpropan).

2905 42 Pentaerytritol.

2905 43 Mannitol.

2905 44 D-glucitol (sorbitol).

2905 45 Glycerol.

2905 49 Andra polyoler (andra än trimetylolpropan,
pentaerytritol, mannitolsorbitol och glycerol).

2905 51 Etklorvynol (INN).

2905 59 Andra halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av
acykliska alkoholer (andra än etklorvynol).

2906 Cykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat av sådana alkoholer enligt följande:

2906 11 Mentol.

2906 12 Cyklohexanol, metylcyklohexanoler och
dimetylcyklohexanoler.

2906 13 Steroler och inositoler.

2906 19 Andra cyklan-, cyklen- och cykloterpenalkoholer (andra
än mentol, cyklohexanol, metyl- och dimetylcyklohexanol,
steroler och inositoler).

2906 21 Bensylalkohol.

2906 29 Andra aromatiska alkoholer (andra än bensylalkohol).

2907 Fenoler; fenolalkoholer; enligt följande:

2907 11 Fenol (hydroxibensen) och salter av fenol.

2907 12 Kresoler och salter av kresoler.

2907 13 Oktylfenol, nonylfenol och deras isomerer; salter av
dessa föreningar.

2907 15 Naftoler och salter av naftoler.

2907 19 Andra monofenoler (andra än fenol, kresoler, oktyl-
och
nonylfenol samt naftoler).

2907 21 Resorcinol och salter av resorcinol.

2907 22 Hydrokinon (kinol) och salter av hydrokinon.

2907 23 4,4′-isopropylidendifenol (bisfenol A,
difenylolpropan)
och salter av denna förening.

2907 29 Andra polyfenoler; fenolalkoholer (andra än
resorcinol,
hydrokinon och bisfenol A).

2908 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av fenoler
eller fenolalkoholer enligt följande:

2908 11 Pentaklorfenol (ISO).

2908 19 Andra derivat av fenoler eller fenolalkoholer
innehållande enbart halogensubstituenter samt salter av sådana
derivat (andra än pentaklor).

2908 91 Dinoseb (ISO) och salter av dinoseb.

2908 99 Andra halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av
fenoler eller fenolalkoholer (andra än derivat innehållande
enbart halogensubstituenter samt salter av sådana derivat
eller
dinoseb och dess salter).

2909 Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, eteralkoholfenoler,
alkoholperoxider, eterperoxider, ketonperoxider (även inte
kemiskt definierade) samt halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat av sådana föreningar, enligt följande:

2909 11 Dietyleter.

2909 19 Andra acykliska etrar (andra än dietyleter) samt
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar.

2909 20 Cyklan-, cyklen- och cykloterpenetrar samt halogen-,
sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar.

2909 30 Aromatiska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat av sådana etrar.

2909 41 2,2′-oxidietanol (dietylenglykol, digol).

2909 43 Monobutyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol.

2909 44 Andra monoalkyletrar (andra än monobutyletrar) av
etylenglykol eller dietylenglykol.

2909 49 Andra eteralkoholer (andra än dietylenglykol och
monoalkyletrar) samt halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat av eteralkoholer.

2909 50 Eterfenoler, eteralkoholfenoler samt halogen-, sulfo-,
nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar.

2909 60 Alkoholperoxider, eterperoxider, ketonperoxider samt
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana
föreningar.

2910 Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar med
tre atomer i ringen samt halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat av sådana föreningar, enligt följande:

2910 10 Oxiran (etylenoxid).

2910 20 Metyloxiran (propylenoxid).

2910 30 1-klor-2,3-epoxipropan (epiklorhydrin).

2910 40 Dieldrin (ISO, INN).

2910 90 Andra epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och
epoxietrar samt deras halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat (andra än oxiran, metyloxiran, epiklorhydrin
och
dieldrin).

2911 Acetaler och hemiacetaler, även med annan syrefunktion,
samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana
föreningar.

2912 Aldehyder, även med annan syrefunktion; cykliska
polymerer
av aldehyder; paraformaldehyd; enligt följande:

2912 11 Metanal (formaldehyd).

2912 12 Etanal (acetaldehyd).

2912 19 Andra acykliska aldehyder utan annan syrefunktion
(andra än formaldehyd och acetaldehyd).

2912 21 Bensaldehyd.

2912 29 Andra cykliska aldehyder utan annan syrefunktion
(andra
än bensaldehyd).

2912 41 Vanillin (4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd).

2912 42 Etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd).

2912 49 Andra aldehydalkoholer, aldehydetrar, aldehydfenoler
och aldehyder med annan syrefunktion (andra än vanillin och
etylvanillin).

2912 50 Cykliska polymerer av aldehyder.

2912 60 Paraformaldehyd.

2913 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av produkter
i
grupp 2912 (grupp 2912: aldehyder, även med annan
syrefunktion,
cykliska polymerer av aldehyder; paraformaldehyd).

2914 Ketoner och kinoner, även med annan syrefunktion, samt
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana
föreningar, enligt följande:

2914 11 Aceton.

2914 12 Butanon (etylmetylketon).

2914 13 4-metylpentanon-2-on (metylisobutylketon).

2914 19 Andra acykliska ketoner utan annan syrefunktion (andra
än aceton, etylmetylketon och metylisobutylketon).

2914 22 Cyklohexanon och metylcyklohexanoner.

2914 23 Jononer och metyljononer.

2914 29 Andra cyklan-, cyklen- och cykloterpenketoner utan
annan syrefunktion (andra än cyklohexanon, metylcyklohexanoner
och jononer).

2914 31 Fenylaceton (fenylpropan-2-on).

2914 39 Andra aromatiska ketoner utan annan syrefunktion
(andra
än fenylaceton).

2914 40 Ketonalkoholer och ketonaldehyder.

2914 50 Ketonfenoler och ketoner med annan syrefunktion.

2914 61 Antrakinon.

2914 69 Andra kinoner (andra än antrakinon).

2914 70 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av ketoner
och kinoner.

2915 Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras
anhydrider,
halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-,
nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar; enligt
följande:

2915 11 Myrsyra.

2915 12 Salter av myrsyra.

2915 13 Estrar av myrsyra.

2915 21 Ättiksyra.

2915 24 Ättiksyraanhydrid.

2915 29 Andra salter av ättiksyra.

2915 31 Etylacetat.

2915 32 Vinylacetat.

2915 33 n-butylacetat.

2915 36 Acetat av dinoseb (ISO).

2915 39 Andra estrar av ättiksyra (andra än etyl-, vinyl-, n-
butyl- och dinosebacetat).

2915 40 Mono-, di- och triklorättiksyra samt salter och estrar
av dessa syror.

2915 50 Propionsyra samt salter och estrar av propionsyra.

2915 60 Butansyror och pentansyror samt salter och estrar av
dessa syror.

2915 70 Palmitinsyra och stearinsyra samt salter och estrar av
dessa syror.

2915 90 Andra mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras
anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-,
sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar, inte
specificerade någon annanstans i denna bilaga.

2916 Omättade acykliska monokarboxylsyror, cykliska
monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider,
peroxider
och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat
av
sådana föreningar; enligt följande:

2916 11 Akrylsyra och salter av akrylsyra.

2916 12 Estrar av akrylsyra.

2916 13 Metakrylsyra och salter av metakrylsyra.

2916 14 Estrar av metakrylsyra.

2916 15 Oljesyra, linolsyra och linolensyra samt salter och
estrar av dessa syror.

2916 19 Andra omättade acykliska monokarboxylsyror samt deras
anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av
sådana föreningar (andra än akryl-, metakryl-, olje-, linol-
och linolensyra).

2916 20 Cyklan-, cyklen- och cykloterpenmonokarboxylsyror samt
deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror;
derivat av sådana föreningar.

2916 31 Bensoesyra samt salter och estrar av bensoesyra.

2916 32 Bensoylperoxid och bensoylklorid.

2916 34 Fenylättiksyra och salter av fenylättiksyra.

2916 39 Estrar av fenylättiksyra; anhydrider, halogenider,
peroxider och peroxisyror av aromatiska monokarboxylsyror utom
bensoylperoxid och bensoylklorid; derivat av sådana
föreningar.

2917 Polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider,
peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat av sådana föreningar; enligt följande:

2917 11 Oxalsyra samt salter och estrar av oxalsyra.

2917 12 Adipinsyra samt salter och estrar av adipinsyra.

2917 13 Azelainsyra och sebacinsyra samt salter och estrar av
dessa syror.

2917 14 Maleinsyraanhydrid.

2917 19 Andra acykliska polykarboxylsyror samt deras
anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av
sådana föreningar (andra än oxaladipin-, azelain- och
sebacinsyra och maleinsyraanhydrid).

2917 20 Cyklan-, cyklen- och cykloterpenpolykarboxylsyror samt
deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror;
derivat av sådana föreningar.

2917 32 Dioktylortoftalater.

2917 33 Dinonylortoftalater och didecylortoftalater.

2917 34 Andra estrar av ortoftalsyra (andra än dioktyl-,
dinonyl- och didecylortoftalat).

2917 35 Ftalsyraanhydrid.

2917 36 Tereftalsyra och salter av tereftalsyra.

2917 37 Dimetyltereftalat.

2917 39 Andra aromatiska polykarboxylsyror samt deras
anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av
sådana föreningar (andra än ftal- och tereftalsyra).

2918 Karboxylsyror med annan syrefunktion samt deras
anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-,
sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar; enligt
följande:

2918 11 Mjölksyra samt salter och estrar av mjölksyra.

2918 12 Vinsyra.

2918 13 Salter och estrar av vinsyra.

2918 14 Citronsyra.

2918 15 Salter och estrar av citronsyra.

2918 16 Glukonsyra samt salter och estrar av glukonsyra.

2918 18 Klorbensilat (ISO).

2918 19 Andra karboxylsyror med alkoholfunktion men utan annan
syrefunktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och
peroxisyror; derivat av sådana föreningar (andra än mjölk-,
vin-, citron- och glukonsyra och klorbensilat).

2918 21 Salicylsyra och salter av salicylsyra.

2918 22 o-acetylsalicylsyra samt salter och estrar av o-
acetylsalicylsyra.

2918 23 Andra estrar av salicylsyra samt salter av sådana
estrar (andra än de av o-acetylsalicylsyra).

2918 29 Andra karboxylsyror med fenolfunktion men utan annan
syrefunktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och
peroxisyror; derivat av sådana föreningar.

2918 30 Karboxylsyror med aldehyd- eller ketonfunktion men
utan
annan syrefunktion samt deras anhydrider, halogenider,
peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar.

2918 91 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorfenoxiättiksyra) samt
salter och estrar av denna förening.

2918 99 Andra karboxylsyror med annan syrefunktion och deras
derivat, inte specificerade någon annanstans i denna bilaga.

2919 Estrar av fosforsyra och deras salter, inbegripet
laktofosfater; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av
sådana föreningar; enligt följande:

2919 10 Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat.

2919 90 Andra estrar av fosforsyra och deras salter,
inbegripet
laktofosfater; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av
sådana föreningar (andra än tris[2,3-dibrompropyl]fosfat).

2920 Estrar av andra oorganiska syror av ickemetaller (med
undantag av estrar av hydrogenhalogenider) och deras salter;
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana
föreningar; enligt följande:

2920 11 Paration (ISO) och parationmetyl (ISO)
(metylparation).

2920 19 Andra estrar av tiofosforsyra (fosfortioater) än
paration och parationmetyl och deras salter; halogen-, sulfo-,
nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar.

2920 90 Andra estrar, salter och halogen-, nitro- och
nitrosoderivat av oorganiska syror av ickemetaller (andra än
de
av fosfor- eller tiofosforsyra).

2921 Föreningar med aminofunktion enligt följande:

2921 11 Mono-, di- och trimetylamin samt salter av dessa
aminer.

2921 19 Andra acykliska monoaminer och derivat av sådana
aminer; salter av sådana föreningar (andra än mono-, di- och
trimetylamin och salter av dessa aminer).

2921 21 Etylendiamin och salter av etylendiamin.

2921 22 Hexametylendiamin och salter av hexametylendiamin.

2921 29 Andra acykliska polyaminer och derivat av sådana
aminer; salter av sådana föreningar (andra än etylen- och
hexametylendiamin och salter av sådana föreningar).

2921 30 Mono- och polyaminer av cyklaner, cyklener och
cykloterpener samt derivat av sådana aminer; salter av sådana
föreningar.

2921 41 Anilin och salter av anilin.

2921 42 Anilinderivat och salter av anilinderivat.

2921 43 Toluidiner och derivat av toluidiner; salter av dessa
föreningar.

2921 44 Difenylamin och derivat av difenylamin; salter av
dessa
föreningar.

2921 45 1-naftylamin (a-naftylamin), 2-naftylamin (b-
naftylamin) och derivat av dessa aminer; salter av dessa
föreningar.

2921 46 Amfetamin (INN), bensfetamin (INN), dexamfetamin
(INN),
etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN),
levamfetamin (INN), mefenorex (INN) och fentermin (INN);
salter
av sådana föreningar.

2921 49 Andra aromatiska monoaminer och derivat av sådana
aminer; salter av sådana föreningar (andra än de som är
specificerade någon annanstans i denna bilaga).

2921 51 o-, m- och p-fenylendiamin, tolylendiaminer samt
derivat av dessa aminer; salter av dessa föreningar.

2921 59 Andra aromatiska polyaminer och derivat av sådana
aminer; salter av sådana föreningar (andra än fenylen- och
tolylendiaminer).

2922 Aminoföreningar med syrefunktion enligt följande:

2922 11 Monoetanolamin och salter av monoetanolamin.

2922 12 Dietanolamin och salter av dietanolamin.

2922 13 Trietanolamin och salter av trietanolamin.

2922 14 Dextropropoxyfen (INN) och salter av dextropropoxyfen.

2922 19 Andra aminoalkoholer (andra än sådana som har mer än
ett slags syrefunktion) samt deras etrar och estrar; salter av
sådana föreningar (andra än mono-, di- och trietanolamin och
dextroproxyfen och salter av sådana föreningar).

2922 21 Aminohydroxinaftalensulfonsyror och salter av dessa
syror.

2922 29 Andra aminonaftoler och andra aminofenoler (andra än
sådana som har mer än ett slags syrefunktion) samt deras etrar
och estrar; salter av sådana föreningar (andra än
aminohydroxinaftalensulfonsyror med salter).

2922 31 Amfepramon (INN), metadon (INN) och normetadon (INN);
salter av sådana föreningar.

2922 39 Andra aminoaldehyder, aminoketoner och aminokinoner
(andra än sådana som har mer än ett slags syrefunktion);
salter
av sådana föreningar (andra än amfepramon, metadon och
normetadon).

2922 41 Lysin och estrar av lysin; salter av dessa föreningar.

2922 42 Glutaminsyra och salter av glutaminsyra.

2922 43 Antranilsyra och salter av antranilsyra.

2922 44 Tilidin (INN) och salter av tilidin.

2922 49 Andra aminosyror (andra än sådana som har mer än ett
slags syrefunktion och deras estrar); salter av sådana
föreningar (andra än lysin, glutamin- och antranilsyra och
tilidin och salter av sådana föreningar).

2922 50 Aminoalkoholfenoler, aminosyrafenoler och andra
aminoföreningar med syrefunktion.

2923 Kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider;
lecitiner och andra fosfoaminolipider, även inte kemiskt
definierade; enligt följande:

2923 10 Kolin och salter av kolin.

2923 20 Lecitiner och andra fosfoaminolipider.

2923 90 Andra kvatenära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider
(andra än kolin).

2924 Föreningar med karboxamidfunktion; föreningar av kolsyra
med amidfunktion; enligt följande:

2924 11 Meprobamat (INN).

2924 12 Fluoracetamid (ISO), monokrotofos (ISO) och fosfamidon
(ISO).

2924 19 Andra acykliska amider (inbegripet acykliska
karbamater) och derivat av dessa amider; salter av sådana
föreningar (andra än meprobamat, fluoracetamid, monokrotofos
och fosfamidon).

2924 21 Ureiner och derivat av ureiner; salter av sådana
föreningar.

2924 23 2-acetamidobensoesyra (N-acetylantranilsyra) och
salter
av

2-acetamidobensoesyra.

2924 24 Etinamat (INN).

2924 29 Andra cykliska amider (inbegripet cykliska karbamater)
och derivat av dessa amider; salter av sådana föreningar
(andra
än ureiner och derivat av ureiner, 2-acetamidobensoesyra eller
salter av dessa föreningar eller etinamat).

2925 Föreningar med karboximidfunktion (inbegripet sackarin
och
dess salter) och föreningar med iminofunktion enligt följande:

2925 11 Sackarin och salter av sackarin.

2925 12 Glutetimid (INN).

2925 19 Andra imider och imidderivat; salter av dessa
föreningar (andra än sackarin och glutetimid).

2925 21 Klordimeform (ISO).

2925 29 Andra iminer och iminderivat; salter av dessa
föreningar (andra än klordimeform).

2926 Föreningar med nitrilfunktion enligt följande:

2926 10 Akrylnitril.

2926 20 1-cyanoguanidin (dicyandiamid).

2926 30 Fenproporex (INN) och salter av fenproporex; metadon
(INN) intermediärt (4-cyan-2-dimetylamin-4,4-difenylbutan).

2926 90 Andra föreningar med nitrilfunktion utom akrylnitril,
cyanoguanidin, fenproporax och dess salter, metadon
intramediärt (4-cyan-2-dimetylamin-4,4-difenylbutan).

2927 Diazo-, azo- och azoxiföreningar.

2928 Organiska derivat av hydrazin eller hydroxylamin.

2929 Föreningar med annan kvävefunktion enligt följande:

2929 10 Isocyanater.

2929 90 Andra föreningar med annan kvävefunktion än amino,
kvartenär ammonium, karboxamid, karboximid, imino, nitril,
organiska derivat av hydrazin eller hydroxylamin, diazo, azo,
azoxi eller isocyanater.

2930 Svavelorganiska föreningar enligt följande:

2930 20 Tiokarbamater och ditiokarbamater.

2930 30 Mono-, di- och tetrasulfider av tiuram.

2930 40 Metionin.

2930 50 Kaptafol (ISO) och metamidofos (ISO).

2930 90 Andra svavelorganiska föreningar (andra än
tiokarbamater, ditiokarbamater, sulfider av tiuram, metionin,
kaptafol och metamidofos).

2931 Andra organiska-oorganiska föreningar.

2932 Heterocykliska föreningar med enbart syre som
heteroatom(er) enligt följande:

2932 11 Tetrahydrofuran.

2932 12 2-furaldehyd (furfuraldehyd).

2932 13 Furfurylalkohol och tetrahydrofurfurylalkohol.

2932 19 Andra föreningar med en icke kondenserad furanring
(även hydrogenerad) i sin struktur (andra än tetrahydrofuran,
furaldehyd, furfurylalkohol och tetrahydrofurfurylalkohol).

2932 20 Laktoner.

2932 91 Isosafrol.

2932 92 1-(1,3-bensoedioxol-5-yl)propan-2-on.

2932 93 Piperonal.

2932 94 Safrol.

2932 95 Tetrahydrocannabinoler (alla isomerer).

2932 99 Andra heterocykliska föreningar med enbart syre som
heteroatom(er) som inte är specificerade någon annanstans i
denna bilaga.

2933 Heterocykliska föreningar med enbart kväve som
heteroatom(er) enligt följande:

2933 11 Fenazon (antipyrin) och derivat av fenazon.

2933 19 Andra föreningar med en icke kondenserad pyrazolring
(även hydrogenerad) i sin struktur (andra än ferazon).

2933 21 Hydantoin och derivat av hydantoin.

2933 29 Andra föreningar med en icke kondenserad imidazolring
(även hydrogenerad) i sin struktur (andra än hydantoin).

2933 31 Pyridin och salter av pyridin.

2933 32 Piperidin och salter av piperidin.

2933 33 Alfentanil (INN), anileridin (INN), besitramid (INN),
bromazepam (INN), difenoxin (INN), difenoxylat (INN),
dipipanon
(INN), fentanyl (INN), ketobemidon (INN), metylfenidat (INN),
pentazocin (INN), petidin (INN), petidin (INN) intermediärt A,
fencyclidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradol (INN),
piritramid (INN), propiram (INN) och trimeperidin (INN);
salter
av sådana föreningar.

2933 39 Andra föreningar med en icke kondenserad pyridinring
(även hydrogenerad) i sin struktur (andra än pyridin,
piperidin
eller de som är specificerade i varuslag 2933 33).

2933 41 Levorfanol (INN) och salter av levorfanol.

2933 49 Andra föreningar med ett kinolinringsystem eller ett
isokinolinringsystem (även hydrogenerade) i sin struktur, inte
vidare kondenserade (andra än levorfanol och dess salter).

2933 52 Malonylkarbamid (barbitursyra) och salter av
malonylkarbamid.

2933 53 Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN),
butalbital (INN), butobarbital, cyklobarbital (INN),
metylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital
(INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) och
vinylbital
(INN); salter av dessa föreningar.

2933 54 Andra derivat av malonylkarbamid (barbitursyra);
salter
av dessa föreningar (andra än de som är specificerade i
varuslag 2933 53).

2933 55 Loprazolam (INN), meklokvalon (INN), metakvalon (INN)
och zipeprol (INN); salter av dessa föreningar.

2933 59 Andra föreningar med en pyrimidinring (även
hydrogenerad) eller en piperazinring i sin struktur (andra än
barbitursyra med derivat och loprazolam, meklokvalon,
metakvalon och ziperpol).

2933 61 Melamin.

2933 69 Andra föreningar med en icke kondenserad triazinring
(även hydrogenerad) i sin struktur (andra än melamin).

2933 71 6-hexanlaktam (epsilon-kaprolaktam).

2933 72 Klobazam (INN) och metyprylon (INN).

2933 79 Andra laktamer (andra än epsilon-kaprolaktam, klobazam
och metyprylon).

2933 91 Alprazolam (INN), kamazepam (INN), klordiazepoxid
(INN), klonazepam (INN), klorazepat, delorazepam (INN),
diazepam (INN), estazolam (INN), etylloflazepat (INN),
fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN),
halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol
(INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN),
nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam
(INN), prazepam (INN), pyrovaleron (INN), temazepam (INN),
tetrazepam (INN) och triazolam (INN); salter av dessa
föreningar.

2933 99 Andra heterocykliska föreningar med enbart kväve som
heteroatom som inte är specificerade någon annanstans i denna
bilaga.

2934 Nukleinsyror och salter av nukleinsyror, även inte
kemiskt
definierade; andra heterocykliska föreningar, enligt följande:

2934 10 Föreningar med en icke kondenserad tiazolring (även
hydrogenerad) i sin struktur.

2934 20 Föreningar med ett bensotiazolringsystem (även
hydrogenerat) i sin struktur, inte vidare kondenserade.

2934 30 Föreningar med ett fentiazinringsystem (även
hydrogenerat) i sin struktur, inte vidare kondenserade.

2934 91 Aminorex (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN),
kloxazolam (INN), dextromoramid (INN), haloxazolam (INN),
ketazolam (INN), mesokarb (INN), oxazolam (INN), pemolin
(INN),
fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) och sufentanil (INN);
salter av dessa föreningar.

2934 99 Andra nukleinsyror och andra heterocykliska föreningar
som inte är specificerade någon annanstans i denna bilaga.

2935 Sulfonamider.

2936 Provitaminer och vitaminer, naturliga eller syntetiskt
reproducerade (inbegripet naturliga koncentrat), sådana
derivat
av provitaminer eller vitaminer som används främst som
vitaminer samt blandningar av dessa ämnen med varandra, även i
lösning, enligt följande:

2936 21 Vitamin A och derivat av vitamin A.

2936 22 Vitamin B1 och derivat av vitamin B1.

2936 23 Vitamin B2 och derivat av vitamin B2.

2936 24 D- och DL-pantotensyra (vitamin B3 och vitamin B5)
samt
derivat av dessa vitaminer.

2936 25 Vitamin B6 och derivat av vitamin B6.

2936 26 Vitamin B12 och derivat av vitamin B12.

2936 27 Vitamin C och derivat av vitamin C.

2936 28 Vitamin E och derivat av vitamin E.

2936 29 Andra vitaminer och vitaminderivat.

2936 90 Andra provitaminer och derivat av sådana, inbegripet
naturliga koncentrat, som används som vitaminer (även i
blandningar och lösning).

2937 Hormoner, prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener,
naturliga eller syntetiskt reproducerade; derivat och
strukturellt analoga ämnen därav, inbegripet kedjemodifierade
polypeptider, använda främst som hormoner.

2938 Glykosider, naturliga eller syntetiskt reproducerade,
samt salter, etrar, estrar och andra derivat av glykosider, enligt
följande:

2938 10 Rutin (rutosid) och rutinderivat.

2938 90 Andra glukosider samt salter, etrar, estrar och andra
derivat av glykosider (andra än rutin och rutinderivat).

2939 Växtalkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade,
samt salter, etrar, estrar och andra derivat av
växtalkaloider,
enligt följande:

2939 11 Koncentrat av vallmohalm; buprenorfin (INN), kodein,
dihydrokodein (INN), etylmorfin, etorfin (INN), heroin,
hydrokodon (INN), hydromorfon (INN), morfin, nikomorfin (INN),
oxykodon (INN), oxymorfon (INN), folkodin (INN), tebakon (INN)
och tebain; salter av sådana ämnen.

2939 19 Andra opiumalkaloider och derivat av sådana
alkaloider;
salter av sådana ämnen (andra än de som är specificerade i
2939 11).

2939 20 Kinabarkalkaloider och derivat av sådana alkaloider;
salter av sådana ämnen.

2939 30 Koffein och salter av koffein.

2939 41 Efedrin och salter av efedrin.

2939 42 Pseudoefedrin (INN) och salter av pseudoefedrin.

2939 43 Katin (INN) och salter av katin.

2939 49 Andra efedriner och salter av efedriner (andra än
efedrin, pseudoefedrin och katin).

2939 51 Fenetyllin (INN) och salter av fenetyllin.

2939 59 Andra teofyllin och aminofyllin
(teofyllinetylendiamin) samt derivat av dessa alkaloider;
salter av sådana ämnen (andra än fenetyllin).

2939 61 Ergometrin (INN) och salter av ergometrin.

2939 62 Ergotamin (INN) och salter av ergotamin.

2939 63 Lysergsyra och salter av lysergsyra.

2939 69 Andra alkaloider ur rågmjöldryga och derivat av sådana
alkaloider; salter av sådana ämnen (andra än ergometrin,
ergotamin och lysergsyra).

2939 91 Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN),
metamfetaminracemate (INN); salter, estrar och andra derivat
av sådana ämnen.

2939 99 Andra växtalkaloider samt derivat som inte är
specificerade någon annanstans i denna bilaga.

2940 Sockerarter, kemiskt rena, andra än sackaros, laktos,
maltos, glukos och fruktos; sockeretrar, sockeracetaler och
sockerestrar samt salter av sockeretrar, sockeracetaler eller
sockerestrar, andra än produkter i grupperna 2937, 2938 och
2939.

2942 Andra organiska föreningar.

3002 Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt,
profylaktiskt eller diagnostiskt bruk; immunsera och andra
fraktioner av blod samt modifierade immunologiska produkter,
även erhållna genom biotekniska processer; vacciner, toxiner,
kulturer av mikroorganismer (med undantag av jäst) och
liknande
produkter; registreringsplikten omfattar endast:

3002 90 Kulturer av mikroorganismer (dock inte jäst).

3102 Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska, enligt
följande:

3102 10 Karbamid (urinämne), även löst i vatten.

3102 21 Ammoniumsulfat.

3102 29 Andra ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av
ammoniumsulfat och ammoniumnitrat.

3102 30 Ammoniumnitrat, även löst i vatten.

3102 40 Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat
eller
andra oorganiska ämnen utan gödselverkan.

3102 50 Natriumnitrat.

3102 60 Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och
ammoniumnitrat.

3102 80 Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i
vatten eller ammoniak.

3102 90 Andra kvävegödselmedel, inbegripet blandningar som
inte
omfattas av 3102 10, 3102 21, 3102 29, 3102 30, 3102 40,
3102 50, 3102 60 eller 3102 80.

3103 Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska, enligt
följande:

3103 10 Superfosfater.

3103 90 Andra fosforgödselmedel som inte är superfosfater.

3104 Kaligödselmedel, mineraliska eller kemiska, enligt
följande:

3104 20 Kaliumklorid.

3104 30 Kaliumsulfat.

3104 90 Andra mineraliska eller kemiska kaligödselmedel (andra
än kaliumklorid och kaliumsulfat).

3105 Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två
eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium; andra
gödselmedel; varor i någon av grupperna 3102–3105 i
tablettform
eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt
av högst 10 kilogram; enligt följande:

3105 10 Varor i någon av grupperna 3102–3105 i tablettform
eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt
av högst 10 kilogram.

3105 20 Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller
både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel).

3105 30 Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat).

3105 40 Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och
blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat
(diammoniumfosfat).

3105 51 Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som
innehåller både kväve och fosfor innehållande nitrater och
fosfater.

3105 59 Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som
innehåller både kväve och fosfor (andra än de som innehåller
nitrater och fosfater).

3105 60 Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller
både fosfor och kalium.

3105 90 Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel (andra än
gödselmedel i tablettform eller i förpackning om högst 10
kilogram eller som innehåller både kväve, fosfor och kalium
eller både kväve och fosfor eller både kalium och fosfor).

3201 Garvämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung; garvsyror
(tanniner) samt salter, etrar, estrar och andra derivat av
garvsyror; enligt följande:

3201 10 Kvebrachoextrakt.

3201 20 Mimosaextrakt (wattleextrakt).

3201 90 Andra vegetabiliska garvämnen och garvsyror (andra än
kvebracho- eller mimosaextrakt).

3202 Syntetiska organiska garvämnen; oorganiska garvämnen;
garvningspreparat, även innehållande naturliga garvämnen;
enzymatiska garveripreparat; enligt följande:

3202 10 Syntetiska organiska garvämnen.

3202 90 Andra ämnen i grupp 3202 (oorganiska garvämnen,
garvningspreparat, även innehållande naturliga garvämnen, även
enzymatiska).

3203 Färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung
(inbegripet färgämnesextrakter men inte djurkol), även kemiskt
definierade.

Registreringsplikten omfattar preparat på basis av färgämnen
av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung av sådana slag som
används för att färga alla slags material eller för att ingå
som beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar.
Registreringsplikten omfattar dock inte pigment som är
dispergerade i annat medium än vatten, när dispersionerna
föreligger i flytande form eller i pastaform och är av sådana
slag som används vid tillverkning av målningsfärger i grupp
3212, och inte heller andra preparat i grupp 3207, 3208, 3209,
3210, 3212, 3213 eller 3215.

3204 Syntetiska organiska färgämnen, även kemiskt definierade;
preparat på basis av syntetiska organiska färgämnen;
syntetiska
organiska produkter av sådana slag som används som optiska
vitmedel eller som luminoforer, även kemiskt definierade;
enligt följande:

3204 11 Dispersionsfärgämnen samt preparat på basis av sådana
färgämnen.

3204 12 Sura färgämnen, även metallkomplexa, samt preparat på
basis av sådana färgämnen; betningsfärgämnen samt preparat på
basis av sådana färgämnen.

3204 13 Basiska färgämnen samt preparat på basis av sådana
färgämnen.

3204 14 Direktfärgämnen samt preparat på basis av sådana
färgämnen.

3204 15 Kypfärgämnen (inbegripet kypfärgämnen som i
förefintligt skick är användbara som pigment) samt preparat på
basis av sådana färgämnen.

3204 16 Reaktivfärgämnen samt preparat på basis av sådana
färgämnen.

3204 17 Pigment samt preparat på basis av pigment.

3204 19 Andra syntetiska organiska färgämnen samt preparat på
basis av sådana färgämnen, inbegripet blandningar av två eller
flera färgämnen i varuslagen 3204 11–3204 19.

3204 20 Syntetiska organiska produkter av sådana slag som
används som optiska vitmedel.

3204 90 Organiska produkter av sådana slag som används som
luminoforer.

Registreringsplikten omfattar preparat på basis av färgämnen
av
vegetabiliskt eller animaliskt ursprung av sådana slag som
används för att färga alla slags material eller för att ingå
som beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar.
Registreringsplikten omfattar dock inte pigment som är
dispergerade i annat medium än vatten, när dispersionerna
föreligger i flytande form eller i pastaform och är av sådana
slag som används vid tillverkning av målningsfärger i grupp
3212, och inte heller andra preparat i grupp 3207, 3208, 3209,
3210, 3212, 3213 eller 3215.

3205 Substratpigment; preparat på basis av substratpigment.

Registreringsplikten omfattar preparat på basis av färgämnen
av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung av sådana slag som
används för att färga alla slags material eller för att ingå
som beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar.
Registreringsplikten omfattar dock inte pigment som är
dispergerade i annat medium än vatten, när dispersionerna
föreligger i flytande form eller i pastaform och är av sådana
slag som används vid tillverkning av målningsfärger i grupp
3212, och inte heller andra preparat i grupp 3207, 3208, 3209,
3210, 3212, 3213 eller 3215.

3206 Andra färgämnen; preparat som inte omfattas av grupp
3203, 3204 eller 3205; oorganiska produkter av sådana slag som
används som luminoforer, även kemiskt definierade; enligt
följande:

3206 11 Pigment och preparat på basis av titandioxid
innehållande minst 80 viktprocent titandioxid, beräknat på
torrsubstansen.

3206 19 Andra pigment och preparat på basis av titandioxid
(andra än de som innehåller minst 80 viktprocent, beräknat på
torrsubstansen).

3206 20 Pigment och preparat på basis av kromföreningar.

3206 41 Ultramarin och preparat på basis av ultramarin.

3206 42 Litopon och andra pigment och preparat på basis av
zinksulfid.

3206 49 Andra oorganiska färgämnen och preparat (andra än
titandioxid, kromföreningar, ultramarin, litopon eller
zinksulfidbaserade).

3206 50 Oorganiska produkter av sådana slag som används som
luminoforer.

Registreringsplikten omfattar preparat på basis av färgämnen,
inbegripet pigment i någon av grupperna 2801–2853 samt fjäll
och pulver av metall, av vegetabiliskt eller animaliskt
ursprung av sådana slag som används för att färga alla slags
material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning
av färgberedningar. Registreringsplikten omfattar dock inte
pigment som är dispergerade i annat medium än vatten, när
dispersionerna föreligger i flytande form eller i pastaform
och är av sådana slag som används vid tillverkning av
målningsfärger i grupp 3212, och inte heller andra preparat i
grupp 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 eller 3215.

3207 Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger, icke
frittad emalj- och glasyrmassa, engober, flytande lysterfärger
och liknande preparat av sådana slag som används inom keramik-
, emaljerings- eller glasindustrin; registreringsplikten
omfattar endast:

3207 10 Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger och
liknande preparat.

3207 20 Icke frittad emalj- och glasyrmassa, engober och
liknande preparat.

3207 30 Flytande lysterfärger och liknande preparat.

3207 40 Fritta och annat glas i form av pulver, korn eller
flingor.

3208 Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis
av syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga
polymerer, dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt
medium; lösningar; enligt följande:

3208 10 På basis av polyestrar.

3208 20 På basis av akryl- eller vinylpolymerer.

3208 90 Andra målningsfärger och lacker i icke vattenhaltigt
medium (andra än de på basis av polyestrar, akryl- eller
vinylpolymerer).

Registreringsplikten omfattar också lösningar (andra än
kollodium) av produkter i någon av grupperna 3901–3913 i
flyktiga organiska lösningsmedel, när lösningsmedlets vikt
överstiger 50 procent av lösningens vikt.

3209 Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis
av
syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga
polymerer, dispergerade eller lösta i vattenhaltigt medium,
enligt följande:

3209 10 På basis av akryl- eller vinylpolymerer.

3209 90 Andra färger och lacker i vattenhaltigt medium (andra
än de på basis av akryl- eller vinylpolymerer).

3210 Andra målningsfärger och lacker än de i grupperna 3208
och 3209, även opigmenterade (inbegripet kallvattenfärger);
beredda kallvattenfärger av sådana slag som används för färgning av
läder (andra än dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt
medium eller i vatten).

3211 Beredda sickativ.

3212 Pigment (inbegripet pulver och fjäll av metall)
dispergerade i icke vattenhaltigt medium, i flytande form
eller i pastaform, av sådana slag som används vid tillverkning av
målningsfärger; färgämnen i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln; registreringsplikten omfattar
endast:

3212 90 Andra pigment (inbegripet pulver och fjäll av metall)
dispergerade i vattenhaltigt medium, i flytande eller i
pastaform, till tillverkning av målarfärg eller försäljning i
detaljhandeln (andra än brons- och färgfolier).

3213 Konstnärsfärger, färger för skolbruk, plakatfärger,
brytningsfärger, hobbyfärger och liknande färger i form av
tabletter eller i tuber, burkar, flaskor, skålar eller i
liknande former eller förpackningar, enligt följande:

3213 10 Färger i satser.

3213 90 Andra konstnärsfärger, färger för skolbruk,
plakatfärger, brytningsfärger, hobbyfärger och liknande (andra
än färger i satser).

3214 Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och
utfyllningsmedel; spackelfärger; icke eldfasta preparat för
ytbeläggning av fasader, innerväggar, golv, innertak o.d.;
enligt följande:

3214 10 Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings-
och utfyllningsmedel; spackelfärger.

3214 90 Andra varuslag i grupp 3214 (andra icke eldfasta
preparat för ytbeläggning av fasader, innerväggar, golv,
innertak o.d. än de i 3214 10).

3215 Tryckfärger, bläck, tusch och liknande färger, även
koncentrerade eller i fast form, enligt följande:

3215 11 Svarta tryckfärger.

3215 19 Andra tryckfärger (än svart).

3215 90 Andra varuslag i grupp 3215 (bläck, tusch och liknande
färger).

3302 Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet
alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av
sådana slag som används som råvaror inom industrin;
registreringsplikten omfattar endast:

3302 90 Blandningar av luktämnen av sådana slag som används
som råvaror i annan industri än livsmedels- och dryckesindustrin.

3307 Preparat avsedda att användas före, vid eller efter
rakning, deodoranter för personligt bruk, badpreparat,
hårborttagningsmedel samt andra parfymerings-, skönhets- och
kroppsvårdsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans i denna bilaga; beredda rumsdesodoriseringsmedel, även
oparfymerade och även med desinficerande egenskaper;
registreringsplikten omfattar endast:

3307 41 ”Agarbatti” och andra luktgivande preparat som verkar
genom bränning.

3307 49 Rumsparfymerings- och rumsdesodoriseringsmedel,
inbegripet luktgivande preparat som används vid religiösa
ceremonier (andra än ”agarbatti” och andra luktgivande
preparat som verkar genom bränning).

3307 90 Lösningar för kontaktlinser eller konstgjorda ögon;
kroppsvårdsmedel för djur.

3401 Tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter och preparat
avsedda att användas som tvål, i form av stänger, kakor eller
gjutna stycken, även innehållande tvål; registreringsplikten
omfattar endast:

3401 19 Tvål och organiska ytaktiva produkter och preparat, i
form av stänger, kakor eller gjutna stycken som är avsedda för
annat ändamål än kroppsvård.

3401 20 Tvål och såpa i annan form som är avsedd för annat
ändamål än kroppsvård.

3402 Organiska ytaktiva ämnen (andra än tvål och såpa);
ytaktiva preparat, tvättmedel (inbegripet tvätthjälpmedel) och
rengöringsmedel, även innehållande tvål eller såpa, andra än i
grupp 3401; enligt följande:

3402 11 Anjonaktiva organiska ytaktiva ämnen, även i
detaljhandelsförpackningar.

3402 12 Katjonaktiva organiska ytaktiva ämnen, även i
detaljhandelsförpackningar.

3402 13 Nonjonaktiva organiska ytaktiva ämnen, även i
detaljhandelsförpackningar.

3402 19 Andra organiska ytaktiva ämnen (andra än anjon-,
katjon- och nonjonaktiva), även i detaljhandelsförpackningar.

3402 20 Ytaktiva preparat, tvättmedel och rengöringsmedel, i
detaljhandelsförpackningar.

3402 90 Andra ytaktiva preparat, tvättmedel och
rengöringsmedel
i grupp 3402, som inte är i detaljhandelsförpackningar.

3403 Beredda smörjmedel (inbegripet sådana beredda skäroljor,
preparat för losstagning av bultar och muttrar,
rostskyddsmedel och andra medel mot korrosion samt formsläppmedel
som är baserade på smörjmedel) samt preparat av sådana slag som
används för olje- eller fettbehandling av textilmaterial,
läder, pälsskinn eller andra material, med undantag av
preparat som innehåller som karaktärsgivande beståndsdel minst
70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa
mineral, enligt följande:

3403 11 Preparat innehållande oljor erhållna ur petroleum
eller ur bituminösa mineral för behandling av textilmaterial,
läder, pälsskinn eller andra material.

3403 19 Andra preparat innehållande oljor erhållna ur
petroleum eller ur bituminösa mineral (andra än sådana för
behandling av textil, läder, pälsskinn eller andra material).

3403 91 Andra preparat i grupp 3403 för behandling av
textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material (andra
än sådana som innehåller oljor ur petroleum eller bituminösa
mineral).

3403 99 Andra varuslag i grupp 3403 än de i 3403 11, 3403 19
eller 3403 91 (dvs. beredda smörjmedel som skäroljor, preparat
för losstagning av bultar, rostskyddsmedel, formsläppmedel och
inte smörjmedel för behandling av textil, läder, pälsskinn och
andra material eller sådana som innehåller oljor av petroleum
eller bituminösa mineral).

3404 Konstgjorda vaxer och beredda vaxer enligt följande:

3404 20 Av polyoxyeten (polyetenglykol).

3404 90 Andra konstgjorda vaxer än polyetenglykol.

3405 Puts- och polermedel för skodon, möbler, golv,
karosserier, glas eller metall, skurpasta, skurpulver och
liknande preparat (även i form av papper, vadd, filt, bondad
duk, porös plast eller poröst gummi som impregnerats,
överdragits eller belagts med sådana preparat), med undantag
av vaxer i grupp 3404 (dock inte i form av papper, vadd, filt,
bondad duk, porös plast eller poröst gummi som impregnerats,
överdragits eller belagts med sådana preparat), enligt
följande:

3405 10 Puts- och polermedel och liknande preparat för skodon
eller läder.

3405 20 Puts- och polermedel och liknande preparat för
trägolv, trämöbler eller andra trävaror.

3405 30 Polermedel och liknande preparat för karosserier,
andra än metallpolermedel.

3405 40 Skurpasta, skurpulver och andra skurmedel.

3405 90 Andra puts- och polermedel för glas eller metall.

3407 Modelleringspastor, inbegripet sådana som är avsedda för
barn; så kallad dentalvax samt avtrycksmassor för dentalt
bruk, föreliggande i satser, i detaljhandelsförpackningar eller i
form av plattor, hästskoformade stycken, stänger e.d.; andra
preparat för dentalt bruk, på basis av gips.

3501 Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim;
registreringsplikten omfattar endast varuslag som är avsedda
att användas uteslutande för tekniskt bruk, enligt följande:

3501 10 Kasein.

3501 90 Andra slag (kaseinlim, kaseinater och andra
kaseinderivat).

3502 Albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera
vassleproteiner innehållande mer än 80 viktprocent
vassleproteiner, beräknat på torrsubstansen), albuminater och
andra albuminderivat; registreringsplikten omfattar endast
varuslag som är avsedda att användas uteslutande för tekniskt
bruk, enligt följande:

3502 11 Torkat äggalbumin.

3502 19 Äggalbumin, annat än torkat.

3502 20 Mjölkalbumin.

3502 90 Andra albuminer än äggalbuminer och mjölkalbumin
(laktalbumin).

3503 Gelatin (inbegripet gelatinfolier med kvadratisk eller
rektangulär form, även ytbehandlade eller färgade) och
gelatinderivat; husbloss; annat lim av animaliskt ursprung,
dock inte kaseinlim i varuslag 3501 90.

3504 Peptoner och peptonderivat; andra proteinämnen samt
derivat av sådana ämnen, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans; hudpulver, även behandlat med kromsalt;
registreringsplikten omfattar endast varuslag som är avsedda
att användas uteslutande för tekniskt bruk.

3505 Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad
eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av
stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse; enligt
följande:

3505 10 Dextrin och annan modifierad stärkelse.

3505 20 Lim och klister.

3506 Lim och klister, beredda, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans i denna bilaga; produkter lämpliga för
användning som lim eller klister, förpackade för försäljning i
detaljhandeln som lim eller klister i förpackningar med en
nettovikt av högst ett kilogram; enligt följande:

3506 10 Produkter lämpliga för användning som lim eller
klister, förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim
eller klister i förpackningar med en nettovikt av högst ett
kilogram.

3506 91 Lim och klister, beredda, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans i denna bilaga och inte förpackade för
försäljning i detaljhandeln, med en nettovikt av högst ett
kilogram på basis av polymerer i någon av grupperna 3901–
3913 eller på gummi.

3506 99 Andra varuslag i grupp 3506 än de i 3506 10 och 3506
91 (andra än lim och klister beredda, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans i denna bilaga, inte förpackade för
försäljning i detaljhandeln med en nettovikt av högst ett
kilogram och inte på basis av gummi eller polymererna i
grupperna 3901–3913).

3507 Enzymer; enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans i denna bilaga; enligt följande:

3507 10 Löpe och koncentrat av löpe (dock inte ostlöpe).

3507 90 Andra slags enzymer och enzympreparat (andra än löpe).

3601 Krut.

3602 Beredda sprängämnen, andra än krut.

3606 Järncerium (ferrocerium) och andra pyrofora legeringar i
alla former; varor av brännbara ämnen; enligt följande:

3606 10 Flytande eller till vätska förtätade gasformiga
bränslen i behållare av sådana slag som används för fyllning
av
cigarettändare eller liknande tändare och som har en rymd av
högst 300 kubikcentimeter.

3606 90 Andra varuslag i grupp 3606 (andra järncerium och
pyrofora legeringar, varor av brännbara ämnen, utom sådana som
används för fyllning av cigarettändare eller liknande tändare
och som har en rymd av högst 300 kubikcentimeter).

Med varor av brännbara ämnen avses endast

a) metaldehyd, hexametylentetramin och liknande ämnen
föreliggande i former (t.ex. tabletter, stavar eller liknande
former) för användning som bränsle; bränslen på basis av
alkohol och liknande beredda bränslen i fast form eller i
pastaform,

b) flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen i
behållare av sådana slag som används för påfyllning av
cigarettändare eller liknande tändare och som har en rymd av
högst 300 kubikcentimeter, och

c) tjärfacklor, braständare o.d.

3707 Kemiska preparat för fotografiskt bruk (andra än lacker,
lim, klister och liknande preparat); oblandade produkter för
fotografiskt bruk, föreliggande i avdelade doser eller i
detaljhandelsförpackningar, i bruksfärdigt skick, enligt
följande:

3707 10 Strålningskänsliga emulsioner.

3707 90 Andra kemiska preparat för fotografiskt bruk;
oblandade produkter för fotografiskt bruk i avdelade doser eller i
detaljhandelsförpackningar i bruksfärdigt skick (andra än
strålningskänsliga emulsioner).

3801 Konstgjord grafit; kolloidal och halvkolloidal grafit;
preparat på basis av grafit eller annat kol, i pastaform eller
i form av block, plattor eller andra halvfabrikat;
registreringsplikten omfattar endast:

3801 10 Konstgjord grafit.

3801 20 Kolloidal eller halvkolloidal grafit.

3803 Tallolja (tallsyra), även raffinerad.

3804 Avfallslut från tillverkning av massa av ved, även
koncentrerad, avsockrad eller kemiskt behandlad, inbegripet
ligninsulfonater men inte tallolja i grupp 3803.

3805 Balsamterpentin, extraherad terpentin, sulfatterpentin
och andra terpentinoljor, framställda genom destillation eller
annan behandling av barrträ; rå dipenten; sulfitterpentin och
annan rå paracymen; ”pine oil” innehållande ?-terpineol som
huvudbeståndsdel; enligt följande:

3805 10 Balsamterpentin, extraherad terpentin och
sulfatterpentin.

3805 90 Andra terpentinoljor (andra än balsamterpentin,
extraherad terpentin och sulfatterpentin), rå dipenten,
sulfitterpentin och annan rå paracymen, ”pine oil”
innehållande
a-terpinol som huvudbeståndsdel.

3806 Kolofonium och hartssyror samt derivat av dessa ämnen;
hartssprit och hartsoljor; naturhartser modifierade genom
utsmältning; enligt följande:

3806 10 Kolofonium och hartssyror.

3806 20 Salter av kolofonium, av hartssyror eller av derivat
av
kolofonium eller hartssyror, andra än salter av
kolofoniumaddukter.

3806 30 Estrar bildade av hartssyror och glycerol eller annan
polyol.

3806 90 Andra derivat av kolofonium (andra än salter), derivat
av hartssyror (andra än salter och estrar); hartssprit,
hartsoljor, naturhartser modifierade genom utsmältning.

3807 Trätjära; trätjäroljor; trätjärkreosot; rå metanol;
vegetabiliskt beck; bryggeriharts och liknande preparat på
basis av kolofonium, hartssyror eller vegetabiliskt beck.

3808 Insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel,
groningshindrande medel, tillväxtreglerande medel för växter,
desinfektionsmedel, bekämpningsmedel mot gnagare och liknande
produkter, föreliggande i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade
artiklar (t.ex. band, vekar och ljus, preparerade med svavel,
samt flugpapper), enligt följande:

3808 50 Varor som innehåller ett eller flera av följande
ämnen: aldrin (ISO); binapakryl (ISO); kamfeklor (ISO) (toxafen);
kaptafol (ISO); klordan (ISO); klordimeform (ISO);
klorbensilat (ISO); DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-triklor-2,2-bis(p-
klorfenyl)etan); dieldrin (ISO, INN); dinoseb (ISO) och salter
eller estrar av dinoseb; etylendibromid (ISO) (1,2-
dibrometan); etylendiklorid (ISO) (1,2 dikloretan); fluoracetamid (ISO);
heptaklor (ISO); hexaklorbensen (ISO); 1,2,3,4,5,6-
hexaklorcyklohexan (HCH [ISO]), inbegripet lindan (ISO, INN);
kvicksilverföreningar; metamidofos (ISO); monokrotofos (ISO);
oxiran (etylenoxid); paration (ISO); parationmetyl (ISO)
(metylparation); pentaklorfenol (ISO); fosfamidon (ISO);
2,4,5- T (ISO) (2,4,5 triklorfenoxiättiksyra) och salter eller estrar
av denna förening.

3808 91 Insektsbekämpningsmedel.

3808 92 Svampbekämpningsmedel.

3808 93 Ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande medel samt
tillväxtreglerande medel för växter.

3808 94 Desinfektionsmedel.

3808 99 Andra groningshindrande medel, tillväxtreglerande
medel för växter, bekämpningsmedel mot gnagare och liknande
produkter förpackade för försäljning i detaljhandeln eller som preparat
eller utformade artiklar.

3809 Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller
för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat
(t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används
inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom
liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i
denna bilaga; enligt följande:

3809 10 Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning
eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och
preparat (t.ex. glättmedel och betmedel) på basis av stärkelse
eller stärkelseprodukter.

3809 91 Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning
eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och
preparat (t.ex. glättmedel och betmedel) av sådana slag som
används inom textilindustrin eller inom liknande industrier
(andra än de på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter).

3809 92 Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning
eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och
preparat (t.ex. glättmedel och betmedel) av sådana slag som
används inom pappersindustrin eller inom liknande industrier
(andra än de på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter).

3809 93 Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning
eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och
preparat (t.ex. glättmedel och betmedel) av sådana slag som
används inom läderindustrin eller inom liknande industrier
(andra än de på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter).

3810 Betmedel för metaller; flussmedel och andra preparat,
utgörande hjälpmedel vid lödning eller svetsning; pulver och
pastor för lödning eller svetsning, bestående av metall och
andra ämnen; preparat av sådana slag som används för fyllning
eller beläggning av svetselektroder eller svetstråd; enligt
följande:

3810 10 Betmedel för metaller; pulver och pastor för lödning
eller svetsning, bestående av metall och andra ämnen.

3810 90 Andra flussmedel och andra preparat för lödning och
svetsning, preparat för fyllning eller beläggning av
svetselektroder eller svetstråd.

3811 Preparat för motverkande av knackning, oxidation,
korrosion eller hartsbildning, viskositetsförbättrande
preparat och andra beredda tillsatsmedel för mineraloljor
(inbegripet bensin) eller för andra vätskor som används för
samma ändamål som mineraloljor, enligt följande:

3811 11 Preparat för motverkande av knackning på basis av
blyföreningar.

3811 19 Andra preparat för motverkande av knackning (andra än
de på basis av blyföreningar).

3811 21 Tillsatsmedel för smörjoljor innehållande oljor
erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral.

3811 29 Andra tillsatsmedel för smörjoljor (andra än sådana
erhållna ur petroleum eller bituminösa mineral).

3811 90 Andra tillsatser för mineraloljor (andra än för
smörjoljor och för motverkande av knackning).

3812 Beredda vulkningsacceleratorer; sammansatta
mjukningsmedel för gummi eller plast, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans i denna bilaga; antioxidanter
och andra sammansatta stabiliseringsmedel för gummi eller
plast; enligt följande:

3812 10 Beredda vulkningsacceleratorer.

3812 20 Sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast.

3812 30 Antioxidanter och andra sammansatta
stabiliseringsmedel för gummi eller plast.

3813 Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater;
brandsläckningsbomber.

3814 Sammansatta organiska lösnings- och spädningsmedel, inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans; beredda färg- eller
lackborttagningsmedel.

3815 Reaktionsinitiatorer, reaktionsacceleratorer samt beredda
katalysatorer, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i
denna bilaga; enligt följande:

3815 11 Katalysatorer utfällda på en bärsubstans med nickel
eller nickelföreningar som aktiv beståndsdel.

3815 12 Katalysatorer utfällda på en bärsubstans med ädel
metall eller föreningar av ädel metall som aktiv beståndsdel.

3815 19 Andra katalysatorer (andra än de med nickel eller ädel
metall och deras föreningar som aktiv beståndsdel), utfällda
på en bärsubstans.

3815 90 Andra beredda katalysatorer utan bärsubstans,
reaktionsinitiatorer och reaktionsacceleratorer.

3816 Eldfast cement, eldfast murbruk, eldfast betong och
liknande eldfasta beredningar (andra än de i grupp 3801).

3817 Blandningar av alkylbensener och blandningar av
alkylnaftalener (andra än sådana i grupp 2707 eller 2902).

3818 Kemiska grundämnen (och föreningar) dopade för användning
inom elektroniken.

3819 Hydrauliska bromsvätskor och andra beredda vätskor för
hydraulisk kraftöverföring, inte innehållande eller
innehållande mindre än 70 viktprocent oljor erhållna ur
petroleum eller ur bituminösa mineral.

3820 Frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel.

3821 Beredda närsubstrat för odling eller bevarande av
mikroorganismer (inbegripet virus och likartade organismer)
eller av växtceller, mänskliga celler eller djurceller.

3822 Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på
underlag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller
laboratoriebruk, även utan underlag (andra än sådana i grupp
3002); certifierade referensmaterial.

3823 Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från
raffinering;
tekniska fettalkoholer; enligt följande:

3823 11 Stearinsyra.

3823 12 Oljesyra.

3823 13 Tallfettsyra.

3823 19 Andra tekniska enbasiska fettsyror (andra än stearin-,
olje- och tallfettsyra); sura oljor från raffinering.

3823 70 Tekniska fettalkoholer.

3824 Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor;
kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående
industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av
naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
i denna bilaga; registreringsplikten omfattar endast:

3824 10 Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor.

3824 30 Osintrade metallkarbider, blandade med varandra eller
med metalliska bindemedel.

3824 40 Beredda tillsatsmedel för cement, murbruk eller
betong.

3824 50 Färdigblandad betong, dock inte vått bruk eller våt
betong.

3824 60 Sorbitol, annan än sorbitol specificerad i 2905 44.

3824 71 Blandningar innehållande halogenerade derivat av
metan, etan eller propan innehållande klorfluorkarboner (CFC),
även innehållande klorfluorkolväten (HCFC), perfluorkarboner (PFC)
eller fluorkolväten (HFC).

3824 72 Blandningar innehållande halogenerade derivat av
metan, etan eller propan innehållande bromklordifluormetan,
bromtrifluormetan eller dibromtetrafluoretaner.

3824 73 Blandningar innehållande halogenerade derivat av
metan, etan eller propan innehållande bromfluorkolväten (HBFC).

3824 74 Blandningar innehållande halogenerade derivat av
metan, etan eller propan innehållande klorfluorkolväten (HCFC), även
innehållande perfluorkarboner (PFC) eller fluorkolväten (HFC),
dock inte innehållande klorfluorkarboner (CFC).

3824 75 Blandningar innehållande halogenerade derivat av
metan, etan eller propan innehållande koltetraklorid.

3824 76 Blandningar innehållande halogenerade derivat av
metan, etan eller propan innehållande 1,1,1-trikloretan
(metylkloroform).

3824 77 Blandningar innehållande halogenerade derivat av
metan, etan eller propan innehållande brommetan (metylbromid) eller
bromklormetan.

3824 78 Blandningar innehållande halogenerade derivat av
metan, etan eller propan innehållande perfluorkarboner (PFC) eller
fluorkolväten (HFC), dock inte innehållande klorfluorkarboner
(CFC) eller klorfluorkolväten (HCFC).

3824 79 Andra blandningar innehållande halogenerade derivat av
metan, etan eller propan (andra än de i 3824 71–3824 78).

3824 81 Blandningar och preparat innehållande oxiran
(etylenoxid).

3824 82 Blandningar och preparat innehållande polyklorerade
bifenyler (PCB), polyklorerade terfenyler (PCT) eller
polybromerade bifenyler (PBB).

3824 83 Blandningar och preparat innehållande tris(2,3-
dibrompropyl)fosfat.

3824 90 Andra kemiska preparat samt preparat från kemiska
eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av
blandningar av naturprodukter), som inte är nämnda eller
inbegripna någon annanstans i denna bilaga.

3826 Biodiesel och blandningar av biodiesel, inte
innehållande, eller innehållande mindre än 70 viktprocent,
oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral.

3901 Polymerer av eten, i obearbetad form, enligt följande:

3901 10 Polyeten med en specifik vikt av mindre än 0,94 (LD).

3901 20 Polyeten med en specifik vikt av minst 0,94 (HD).

3901 30 Sampolymerer av eten och vinylacetat.

3901 90 Andra polymerer av eten i obearbetad form (andra än
ren
polyeten eller sampolymerer med vinylacetat).

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts
genom kemisk syntes och är

a) flytande syntetiska polyolefiner som ger mindre än
60 volymprocent destillat vid 300 grader Celsius, omräknat
till
1 013 millibar vid destillation under reducerat tryck,

b) andra syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst
5 monomera enheter, eller

c) andra prepolymerer.

Med obearbetad form avses endast produkter i form av

a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och
suspensioner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet
press- och sprutmassor), korn, flingor o.d.

3902 Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad
form, enligt följande:

3902 10 Polypropen.

3902 20 Polyisobuten.

3902 30 Sampolymerer med propen.

3902 90 Andra polymerer av olefiner (andra än de av eten,
propen eller enbart isobuten).

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts
genom kemisk syntes och är

a) flytande syntetiska polyolefiner som ger mindre än 60
volymprocent destillat vid 300 grader Celsius, omräknat till
1 013 millibar vid destillation under reducerat tryck,

b) andra syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5
monomera enheter, eller

c) andra prepolymerer.

Med obearbetad form avses endast produkter i form av

a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och
suspensioner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet
press- och sprutmassor), korn, flingor o.d.

3903 Polymerer av styren, i obearbetad form, enligt följande:

3903 11 Expanderbar polystyren.

3903 19 Annan polystyren (annan än expanderbar polystyren).

3903 20 Sampolymerer av styren och akrylnitril (SAN).

3903 30 Sampolymerer av akrylnitril, butadien och styren
(ABS).

3903 90 Andra obearbetade polymerer av styren (andra än
polystyren eller sampolymerer med akrylnitril eller
sampolymerer med butadien och akrylnitril).

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts
genom kemisk syntes och är

a) syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera
enheter, eller

b) andra prepolymerer.

Med obearbetad form avses endast produkter i form av

a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och
suspensioner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet
press- och sprutmassor), korn, flingor o.d.

3904 Polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade
olefiner, i obearbetad form, enligt följande:

3904 10 Polyvinylklorid, inte blandad med andra ämnen.

3904 21 Annan inte mjukgjord polyvinylklorid (obearbetad, inte
mjukgjord polyvinylklorid blandad med andra ämnen).

3904 22 Annan mjukgjord polyvinylklorid (obearbetad, mjukgjord
polyvinylklorid blandad med andra ämnen).

3904 30 Sampolymerer av vinylklorid och vinylacetat.

3904 40 Andra sampolymerer med vinylklorid (andra än
sampolymer med vinylacetat).

3904 50 Polymerer av vinylidenklorid.

3904 61 Polytetrafluoreten.

3904 69 Andra fluorhaltiga polymerer (andra än
polytetrafluoreten).

3904 90 Andra polymerer av halogenerade olefiner (andra än de
av vinylklorid, vinylidenklorid eller fluorhaltiga polymerer).

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts
genom kemisk syntes och är

a) syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera
enheter, eller

b) andra prepolymerer.

Med obearbetad form avses endast produkter i form av

a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och
suspensioner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet
press- och sprutmassor), korn, flingor o.d.

3905 Polymerer av vinylacetat eller av andra vinylestrar, i
obearbetad form; andra vinylpolymerer i obearbetad form;
enligt följande:

3905 12 Polyvinylacetat i vattendispersion.

3905 19 Andra polyvinylacetater (andra än de i
vattendispersion).

3905 21 Sampolymerer av vinylacetat i vattendispersion.

3905 29 Andra sampolymerer av vinylacetat (andra än de i
vattendispersion).

3905 30 Polyvinylalkohol, även innehållande ohydrolyserade
acetatgrupper.

3905 91 Sampolymerer (med andra vinylmonomerer än
vinylacetat).

3905 99 Andra varuslag i grupp 3905 (andra än polyvinylacetat
och sampolymerer med vinylmonomerer).

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts
genom kemisk syntes och är

a) syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera
enheter, eller

b) andra prepolymerer.

Med obearbetad form avses endast produkter i form av

a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och
suspensioner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet
press- och sprutmassor), korn, flingor o.d.

3906 Akrylpolymerer i obearbetad form enligt följande:

3906 10 Polymetylmetakrylat.

3906 90 Andra akrylpolymerer (andra än polymetylmetakrylat).

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts
genom kemisk syntes och är

a) syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera
enheter, eller

b) andra prepolymerer.

Med obearbetad form avses endast produkter i form av

a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och
suspensioner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet
press- och sprutmassor), korn, flingor o.d.

3907 Polyacetaler, andra polyetrar samt epoxihartser, i
obearbetad form; polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar
och andra polyestrar, i obearbetad form; enligt följande:

3907 10 Polyacetaler.

3907 20 Andra polyetrar (andra än polyacetaler).

3907 30 Epoxihartser.

3907 40 Polykarbonater.

3907 50 Alkydhartser.

3907 60 Polyetentereftalat.

3907 70 Polymjölksyra.

3907 91 Andra omättade polyestrar.

3907 99 Andra polyestrar (andra än omättade polyestrar,
polyetentereftalat och polymjölksyra).

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts
genom kemisk syntes och är

a) syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera
enheter, eller

b) andra prepolymerer.

Med obearbetad form avses endast produkter i form av

a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och
suspensioner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet
press- och sprutmassor), korn, flingor o.d.

3908 Polyamider i obearbetad form enligt följande:

3908 10 Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12.

3908 90 Andra obearbetade polyamider (andra än polyamid-6, –
11,
-12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12).

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts
genom kemisk syntes och är

a) syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera
enheter, eller

b) andra prepolymerer.

Med obearbetad form avses endast produkter i form av

a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och
suspensioner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet
press- och sprutmassor), korn, flingor o.d.

3909 Aminoplaster, fenoplaster och polyuretaner, i obearbetad
form, enligt följande:

3909 10 Karbamidplaster; tiokarbamidplaster.

3909 20 Melaminplaster.

3909 30 Andra aminoplaster (andra än karbamid-, tiokarbamid-
och melaminplast).

3909 40 Fenoplaster.

3909 50 Polyuretaner.

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts
genom kemisk syntes och är

a) syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera
enheter, eller

b) andra prepolymerer.

Med obearbetad form avses endast produkter i form av

a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner
(emulsioner och suspensioner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver
(inbegripet press- och sprutmassor), korn, flingor o.d.

3910 Silikoner i obearbetad form.

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts
genom kemisk syntes och är

a) syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera
enheter, eller

b) andra prepolymerer.

Med obearbetad form avses endast produkter i form av

a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och
suspensioner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet
press- och sprutmassor), korn, flingor o.d.

3911 Petroleumhartser, kumaronindenhartser, polyterpener,
polysulfider, polysulfoner och andra produkter, inte nämnda
eller inbegripna någon annanstans i denna bilaga, i obearbetad
form, enligt följande:

3911 10 Petroleumhartser, kumaron-, inden- och
kumaronindenhartser samt polyterpener.

3911 90 Andra varuslag i grupp 3911 (dvs. polyterpener,
polysulfider, polysulfoner och andra obearbetade polymerer)
som inte är specificerade någon annanstans i denna bilaga.

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts
genom kemisk syntes och som är

a) lågpolymeriserade hartser av kumaronindentyp,

b) andra syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5
monomera enheter, eller

c) andra prepolymerer.

Med obearbetad form avses endast produkter i form av

a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och
suspensioner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet
press- och sprutmassor), korn, flingor o.d.

3912 Cellulosa och kemiska cellulosaderivat, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans i denna bilaga, i obearbetad form,
enligt följande:

3912 11 Inte mjukgjorda cellulosaacetater.

3912 12 Mjukgjorda cellulosaacetater.

3912 20 Cellulosanitrater (inbegripet kollodium).

3912 31 Karboximetylcellulosa och salter av detta ämne.

3912 39 Andra cellulosaetrar (andra än karboximetylcellulosa).

3912 90 Andra (andra än cellulosaacetater, cellulosanitrater
och cellulosaetrar).

Med obearbetad form avses endast produkter i form av

a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och
suspensioner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet
press- och sprutmassor), korn, flingor o.d.

3913 Naturliga polymerer (t.ex. alginsyra) och modifierade
naturliga polymerer (t.ex. härdade proteiner och kemiska
derivat av naturgummi), inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans i denna bilaga, i obearbetad form, enligt följande:

3913 10 Alginsyra samt salter och estrar av alginsyra.

3913 90 Andra naturliga polymerer (andra än alginsyra och dess
salter och estrar).

Med obearbetad form avses endast produkter i form av

a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och
suspensioner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet
press- och sprutmassor), korn, flingor o.d.

3914 Jonbytare på basis av polymerer i någon av grupperna
3901–
3913, i obearbetad form.

Med obearbetad form avses endast produkter i form av

a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och
suspensioner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet
press- och sprutmassor), korn, flingor o.d.

3915 Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot enligt
följande:

3915 10 Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot av
polymerer av eten.

3915 20 Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot av
polymerer av styren.

3915 30 Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot av
polymerer av vinylklorid.

3915 90 Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot av
annan plast (annan än av polymerer gjorda av eten, styren
eller vinylklorid).

4001 Naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi
och liknande naturliga produkter, i obearbetad form eller i
form av plattor, duk eller remsor, enligt följande:

4001 10 Naturgummilatex, även förvulkad.

4001 21 Rökt arkgummi.

4001 22 Tekniskt specificerat naturgummi (TSNR).

4001 29 Annat naturgummi i annan form (annat än
naturgummilatex, även förvulkad, rökt arkgummi och tekniskt
specificerat naturgummi).

4001 30 Balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och
liknande naturliga produkter.

4002 Syntetgummi samt faktis framställd av oljor, i obearbetad
form eller i form av plattor, duk eller remsor; blandningar av
produkter i grupp 4001 med produkter i grupp 4002, i
obearbetad
form eller i form av plattor, duk eller remsor, enligt
följande:

4002 11 Styren-butadiengummi (SBR) och karboxylstyren-
butadiengummi (XSBR) i form av latex.

4002 19 Styren-butadiengummi (SBR) och karboxylstyren-
butadiengummi (XSBR) i annan form än latex.

4002 20 Butadiengummi (BR).

4002 31 Isobuten-isoprengummi (IIR).

4002 39 Annat halogenerat isobuten-isoprengummi (CIIR och
BIIR).

4002 41 Kloroprengummi (CR) i form av latex.

4002 49 Kloroprengummi (CR) i annan form än latex.

4002 51 Nitril-butadiengummi (NBR) i form av latex.

4002 59 Nitril-butadiengummi (NBR) i annan form än latex.

4002 60 Isoprengummi (IR).

4002 70 Etenpropengummi (EPDM).

4002 80 Blandningar av produkter i grupp 4001 med produkter i
grupp 4002 (blandningar mellan natur- och syntetgummi).

4002 91 Annat syntetgummi (annat än SBR, XSBR, BR, IIR, CIIR,
BIIR, CR, NBR, IR och EPDM) i form av latex.

4002 99 Annat syntetgummi (annat än SBR, XSBR, BR, IIR, CIIR,
BIIR, CR, NBR, IR och EPDM) i annan form än latex.

4003 Gummiregenerat (endast i obearbetad form).

4004 Avklipp och annat avfall samt skrot, av annat gummi än
hårdgummi, även pulveriserat eller granulerat.

4005 Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i
obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor;
registreringsplikten omfattar endast:

4005 10 Ovulkat gummi med inblandning av kimrök eller
kiseldioxid.

4005 20 Ovulkat gummi med tillsatsämnen, i lösningar eller
dispersioner (annat än sådant med kimrök eller kiseldioxid).

4005 99 Annat ovulkat gummi med tillsatsämnen, i obearbetad
form (annat än sådant med kimrök eller kiseldioxid eller i
lösning eller dispersion), dock inte plattor, duk eller
remsor.

6812 Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest
eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat; varor av
sådana blandningar eller av asbest (t.ex. tråd, vävnader,
kläder, huvudbonader, skodon och packningar), även med
förstärkning, andra än varor enligt grupperna 6811 och 6813 i
bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87;
registreringsplikten omfattar endast:

6812 99 Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av
asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat.
Förordning (2014:255).