Fjärrvärmelag (2008:263)

SFS nr
2008:263
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2008-05-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:577

Inledande bestämmelser

1 § Med fjärrvärmeverksamhet avses i denna lag distribution i
rörledningar av hetvatten eller annan värmebärare för
uppvärmning, om en obestämd grupp inom ett visst geografiskt
område får anslutas till verksamheten.

En fjärrvärmeverksamhet omfattar även produktion och
försäljning av den värme som distribueras i rörledningarna, om
den som bedriver distributionen även bedriver produktionen och
försäljningen av värmen.

2 § I denna lag avses med

avtal om fjärrvärme: avtal om distribution i rörledning av en
värmebärare för uppvärmning och om försäljning av den
distribuerade värmen,

fjärrvärmeföretag: juridisk person som bedriver
fjärrvärmeverksamhet,

fjärrvärmekund: den som ingått ett avtal om fjärrvärme med
ett fjärrvärmeföretag,

konsument: fjärrvärmekund som är en fysisk person och som
använder fjärrvärme i huvudsak utanför näringsverksamhet,

prima värme: värme från hetvatten eller annan värmebärare för
uppvärmning som i anslutningspunkten har en sådan temperatur
och sådant tryck att den är möjlig att mata in på
framledningen utan att ytterligare värmeenergi eller
pumpenergi behöver tillföras. Lag (2014:444).

3 § Det som föreskrivs i denna lag i fråga om fjärrvärmeföretag
ska gälla även fysiska personer som bedriver
fjärrvärmeverksamhet.

4 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna
lag är till nackdel för en konsument är utan verkan mot denne.

Prisinformation

5 § Ett fjärrvärmeföretag ska se till att uppgifter om
fjärrvärmeföretagets priser för fjärrvärme och för en
anslutning till fjärrvärmeverksamheten samt om hur ett pris
bestäms finns enkelt tillgängliga för fjärrvärmekunder och
allmänhet. Om skilda priser gäller för olika kategorier av
fjärrvärmekunder har fjärrvärmeföretaget samma skyldighet i
fråga om uppgifter om grunderna för indelningen av
fjärrvärmekunder i olika kategorier.

Prisinformationen ska vara korrekt och tydlig.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldigheten att lämna prisinformation
till allmänheten enligt första och andra styckena.

Avtalet om fjärrvärme

Uppgifter i ett avtal om fjärrvärme

6 § Ett avtal om fjärrvärme ska innehålla uppgifter om

1. fjärrvärmeföretagets åtagande gentemot fjärrvärmekunden,

2. priset för fjärrvärmen och hur det bestäms,

3. var fjärrvärmekunden kan finna information om
fjärrvärmeföretagets priser för fjärrvärme,

4. den tid som avtalet löper,

5. i fråga om avtal som löper under en viss tid, vad som
gäller med avseende på förlängning av avtalet,

6. mätning av mängden levererad värmeenergi och rapportering
av mätresultaten till kunden samt debitering av kunden,

7. avtalet tillåter fjärrvärmeföretaget att göra en ensidig
ändring av ett avtalsvillkor och om förutsättningarna för att
fjärrvärmeföretaget ska få göra en sådan ändring,

8. villkoren för uppsägning av avtalet,

9. fjärrvärmeföretagets ersättningsansvar om det inte
uppfyller avtalet,

10. vem som svarar för kostnader för en återställning efter

a) en anslutning till fjärrvärmeverksamheten,

b) ett underhåll av rörledningarna, eller

c) ett borttagande av anslutningen,

11. möjligheten att begära förhandling och att ansöka om
medling enligt denna lag, och

12. när det ingås med en konsument, hur fjärrvärmeföretaget
på sin webbplats eller på annat sätt tillhandahåller den
ytterligare konsumentrelaterade information som anges i 6 d §.
Lag (2014:272).

6 a § Ett fjärrvärmeföretag är skyldigt att mäta mängden
levererad värmeenergi och dess fördelning över tiden.

Om inte avtal om kortare tidsintervall har träffats med
fjärrvärmekunden ska mängden levererad värmeenergi i en
fjärrvärmekunds leveranspunkt mätas en gång per månad.

Om inte annat har avtalats med fjärrvärmekunden ska
fjärrvärmeföretaget rapportera mätresultaten till kunden en
gång per månad.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om mätning och rapportering.
Lag (2011:934).

6 b § Ett fjärrvärmeföretags debitering av kunderna ska avse
uppmätta mängder.

Om inte annat har avtalats med fjärrvärmekunden ska debitering
av kunden ske minst fyra gånger per år.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om debitering.
Lag (2011:934).

6 c § Ett fjärrvärmeföretag får inte debitera någon avgift
för att tillhandahålla fjärrvärmekunderna fakturor och
faktureringsinformation om energianvändningen. Lag (2014:272).

6 d § Fjärrvärmeföretag som ingår avtal med konsumenter
ska på sina webbplatser lämna tydlig information om oberoende
användarrådgivning där kunderna kan få råd om tillgängliga
energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler.

På konsumentens begäran ska informationen lämnas på annat
sätt.

Fjärrvärmeföretag ska på eller i samband med fakturor till
konsumenter antingen lämna den information som följer av
första stycket eller hänvisa till att informationen finns på
webbplatsen och på begäran tillhandahålls på annat sätt.
Lag (2014:272).

Förhandling om avtalsvillkor för fjärrvärme

7 § Ett fjärrvärmeföretag ska förhandla med en fjärrvärmekund
som begär förhandling om priset för fjärrvärme eller om
kapaciteten hos en anslutning till fjärrvärmeverksamheten.

Att ett fjärrvärmeföretag kan ha en förhandlingsskyldighet även
i fall då företaget gjort en ensidig ändring av avtalsvillkoren
till fjärrvärmekundens nackdel följer av 19 §.

8 § Ett fjärrvärmeföretags skyldighet att förhandla med en
fjärrvärmekund innebär att fjärrvärmeföretaget ska

1. ange skälen för det avtalsvillkor som förhandlingen gäller,

2. ge fjärrvärmekunden tillräcklig information för en bedömning
av skäligheten av avtalsvillkoret, och

3. försöka komma överens med fjärrvärmekunden om
avtalsvillkoret.

9 § Om en förhandling inte leder till någon överenskommelse ska
fjärrvärmeföretaget underrätta fjärrvärmekunden om att
förhandlingen är avslutad och ange skälen för
fjärrvärmeföretagets inställning.

Underrättelsen får göras muntligen vid ett möte mellan
fjärrvärmeföretaget och fjärrvärmekunden. Om en sådan muntlig
underrättelse inte görs ska fjärrvärmeföretaget underrätta
fjärrvärmekunden skriftligen.

Medling

10 § Om en förhandling mellan ett fjärrvärmeföretag och en
fjärrvärmekund inte leder till någon överenskommelse om villkor
för fjärrvärme, får fjärrvärmeföretaget eller fjärrvärmekunden
ansöka om medling.

11 § En ansökan om medling ska ges in till den myndighet som
medlar enligt denna lag. Ansökan ska ha kommit in till
myndigheten inom tre veckor från den dag fjärrvärmeföretaget
enligt 9 § underrättade fjärrvärmekunden om att förhandlingen
avslutats.

12 § Den som ansöker om medling ska samtidigt som ansökan ges
in betala en ansökningsavgift om 1 000 kronor. En konsument ska
i stället betala 500 kronor.

13 § Den myndighet som medlar enligt denna lag fattar beslut om
medling.

En ansökan om medling ska bifallas endast om myndigheten
bedömer att en medling kan leda till en överenskommelse mellan
fjärrvärmeföretaget och fjärrvärmekunden.

14 § En ansökan om medling ska avvisas om

1. sökanden inte betalat ansökningsavgiften,

2. ansökan inte innehåller en tillräcklig redogörelse för de
omständigheter som har betydelse för medlingsuppgiften, trots
att sökanden förelagts att avhjälpa bristen, eller

3. ansökan har kommit in för sent till myndigheten.

15 § När den myndighet som medlar enligt denna lag bedömer att
det inte längre finns anledning att fortsätta en medling, ska
myndigheten avsluta medlingen.

Fjärrvärmeföretaget och fjärrvärmekunden ska underrättas om ett
beslut att avsluta medlingen.

16 § Den myndighet som medlar enligt denna lag får meddela de
förelägganden som behövs för medlingsuppgiften.

Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Ensidig ändring av avtalsvillkor till fjärrvärmekundens nackdel

Avtalet

17 § Om ett fjärrvärmeföretag i avtalet om fjärrvärme givits
rätt att ensidigt ändra avtalsvillkoren till nackdel för en
fjärrvärmekund, gäller bestämmelserna i 18-26 §§.

Fjärrvärmeföretagets underrättelseskyldighet

18 § Om fjärrvärmeföretaget gör en ändring av avtalsvillkoren,
ska fjärrvärmekunden skriftligen underrättas om ändringen
senast två månader före den dag de ändrade villkoren ska börja
gälla.

I underrättelsen ska skälen för ändringen anges samt en
upplysning lämnas om att fjärrvärmekunden har rätt att begära
förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet.

Om fjärrvärmeföretaget inte följer bestämmelserna i första och
andra styckena, får de ändrade villkoren inte tillämpas.

Förhandling om de ändrade villkoren

19 § Ett fjärrvärmeföretag är skyldigt att förhandla med en
fjärrvärmekund om en ensidig ändring av avtalsvillkoren till
fjärrvärmekundens nackdel, om kunden begär förhandling inom tre
veckor från den dag kunden enligt 18 § underrättades om de
ändrade avtalsvillkoren.

20 § Om fjärrvärmekunden begärt förhandling enligt 19 §, men
träffas inte någon överenskommelse mellan parterna, får de
ändrade villkoren börja tilllämpas från den dag de ska börja
gälla, dock tidigast tre veckor från den dag
fjärrvärmeföretaget enligt 9 § underrättade fjärrvärmekunden om
att förhandlingen avslutats.

Detta gäller inte i fall som avses i 21 § eller om
fjärrvärmekunden säger upp avtalet enligt 23 §.

Medling

21 § Om en ansökan om medling gjorts enligt 10 § i fråga om en
ensidig ändring av avtalsvillkoren till fjärrvärmekundens
nackdel, men träffas inte någon överenskommelse mellan
parterna, får de ändrade villkoren börja tilllämpas från den
dag de ska börja gälla. Villkoren får dock börja tillämpas
tidigast tre veckor från den dag myndigheten meddelade beslutet
att avsluta medlingen eller, om ansökan lämnats utan bifall,
tidigast tre veckor från dagen för det beslutet.

Detta gäller inte om fjärrvärmekunden säger upp avtalet enligt
24 §.

Uppsägning av avtalet om fjärrvärme

22 § En fjärrvärmekund har rätt att säga upp avtalet om
fjärrvärme om fjärrvärmekunden underrättats enligt 18 § om
ändrade avtalsvillkor.

Uppsägningen ska för att få verkan göras senast två månader
från den dag kunden underrättades om ändringen, eller den
senare dag som följer av 23 eller 24 §.

I fråga om en konsument gäller att uppsägningen ska anses ha
gjorts när ett meddelande om uppsägningen lämnats in för
befordran med post eller avsänts på annat ändamålsenligt sätt.

23 § Om fjärrvärmekunden begärt förhandling enligt 19 §, men
träffas inte någon överenskommelse mellan parterna, har
fjärrvärmekunden rätt att säga upp avtalet senast tre veckor
från den dag fjärrvärmeföretaget enligt 9 § underrättade
fjärrvärmekunden om att förhandlingen avslutats.

24 § Om en ansökan om medling gjorts enligt 10 § i fråga om en
ensidig ändring av avtalsvillkoren till fjärrvärmekundens
nackdel, men träffas inte någon överenskommelse mellan
parterna, har fjärrvärmekunden rätt att säga upp avtalet senast
tre veckor från den dag myndigheten meddelade beslutet att
avsluta medlingen eller, om ansökan lämnats utan bifall, senast
tre veckor från dagen för det beslutet.

25 § Om en fjärrvärmekund säger upp ett avtal enligt 22, 23
eller 24 §, upphör avtalet att gälla tre månader från dagen för
uppsägningen.

Under uppsägningstiden får de ändrade avtalsvillkoren inte
tillämpas.

26 § En fjärrvärmekund får säga upp ett avtal om fjärrvärme
enligt 22, 23 eller 24 § utan att påföras någon kostnad, avgift
eller annan förpliktelse till följd av uppsägningen.

Distribution av fjärrvärme till konsumenter

Avbrytande av distributionen vid avtalsbrott

27 § Distribution av fjärrvärme till en konsument får avbrytas
om konsumenten har försummat sina skyldigheter enligt avtalet
och försummelsen är ett väsentligt avtalsbrott. Distributionen
får dock endast avbrytas om konsumenten inte följer en
skriftlig uppmaning att inom en angiven och skälig tid uppfylla
sina skyldigheter enligt avtalet.

Om försummelsen gäller något annat än att konsumenten inte
betalat enligt avtalet ska den skriftliga uppmaningen innehålla
en underrättelse om att distributionen av fjärrvärme kan
avbrytas om uppmaningen inte följs.

Om omständigheterna ger anledning att befara att ett avbrott i
distributionen kan medföra en inte obetydlig personskada eller
omfattande sakskada får distributionen av fjärrvärme inte
avbrytas. Detta gäller dock inte om konsumentens handlande
varit otillbörligt.

28 § Om en konsument inte betalat enligt avtalet får
distributionen av fjärrvärme avbrytas om, utöver vad som anges
i 27 § första och tredje styckena,

1. fjärrvärmeföretagets fordran är ostridig,

2. konsumenten inte följt den skriftliga uppmaningen att betala
fordran och konsumenten därefter delgetts en skriftlig
påminnelse att betala inom tre veckor från delgivningen,

3. påminnelsen innehöll en underrättelse om att distributionen
av fjärrvärme kan avbrytas om fordran inte betalas, och

4. ett meddelande om innehållet i påminnelsen har sänts till
socialnämnden i den kommun där konsumenten får fjärrvärme
distribuerad.

Distributionen av fjärrvärme får inte avbrytas om fordran har
betalats eller socialnämnden inom den tid som anges i första
stycket 2 har meddelat fjärrvärmeföretaget att nämnden betalar
fordran.

29 § Underrättelser och meddelanden enligt 28 § ska lämnas
enligt formulär som fastställs av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer.

30 § Ett fjärrvärmeföretag har rätt till skälig ersättning av
en konsument för kostnader med anledning av åtgärder enligt 27
och 28 §§.

Avbrytande av distributionen av säkerhetsskäl m.m.

31 § Ett fjärrvärmeföretag får avbryta distributionen av
fjärrvärme till en konsument för att genomföra en åtgärd som
syftar till

1. att undvika personskada eller omfattande sakskada,

2. att bygga ut fjärrvärmeverksamheten, eller

3. en god distributionssäkerhet.

Avbrottet får inte pågå längre än vad som är nödvändigt för att
genomföra åtgärden.

Fjärrvärmeföretaget ska i god tid underrätta konsumenten om ett
kommande avbrott, om fjärrvärmeföretaget kan förutse att
avbrottet inte blir kortvarigt. Konsumenten ska underrättas
personligen eller, om det är lämpligt, genom anslag.

Ersättningsansvar för fjärrvärmeföretag

32 § Ett fjärrvärmeföretag ska ersätta skada som en konsument
orsakas genom att distributionen av fjärrvärme avbryts på grund
av konsumentens försummelse, om inte distributionen av
fjärrvärme får avbrytas enligt 27 eller 28 §.

33 § Ett fjärrvärmeföretag ska ersätta skada som en konsument
orsakas genom att distributionen av fjärrvärme avbryts utan att
det beror på konsumentens försummelse och utan att
fjärrvärmeföretaget har rätt att avbryta distributionen enligt
31 § första stycket.

Detsamma gäller skada som en konsument orsakas genom att

1. ett avbrott som avses i 31 § första stycket pågår längre än
vad som är nödvändigt för att genomföra åtgärden, eller

2. fjärrvärmeföretaget inte underrättat konsumenten enligt 31 §
tredje stycket om ett kommande avbrott som avses i 31 § första
stycket.

Fjärrvärmeföretaget är dock inte skyldigt att ersätta en skada,
om fjärrvärmeföretaget visar att avbrottet i distributionen av
fjärrvärme beror på ett hinder utanför fjärrvärmeföretagets
kontroll som det inte skäligen kunde förväntas ha räknat med
och vars följder det inte heller skäligen kunde ha undvikit
eller övervunnit.

Beror avbrottet på någon som fjärrvärmeföretaget har anlitat
för underhåll, reparation eller liknande arbete, är
fjärrvärmeföretaget fritt från skadeståndsskyldighet endast om
den som anlitats skulle vara fri från skadeståndsskyldighet
enligt tredje stycket.

34 § Skadestånd enligt 32 och 33 §§ omfattar ersättning för
utgifter, inkomstbortfall och annan förlust.

35 § Om skyldigheten att betala skadestånd till en konsument
enligt 32 och 33 §§ är oskäligt betungande med hänsyn till de
ekonomiska förhållandena hos ett fjärrvärmeföretag, får
skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt.

Vid bedömningen om skadeståndsskyldigheten är oskäligt
betungande för fjärrvärmeföretaget ska hänsyn även tas till
befintliga försäkringar och försäkringsmöjligheter,
förutsättningarna för fjärrvärmeföretaget att förutse och
hindra skadan samt andra särskilda omständigheter.

36 § En rätt till ersättning av fjärrvärmeföretaget är förlorad
om inte konsumenten underrättar fjärrvärmeföretaget om
anspråket på ersättning inom tre år från det att skadan
inträffade.

Har ett meddelande om anspråk på ersättning lämnats in för
befordran med post eller avsänts på annat ändamålsenligt sätt,
anses en underrättelse om anspråket ha skett när detta gjordes.

Tillträde till rörledningar

37 § Om ett fjärrvärmeföretag får en begäran om tillträde till
rörledningarna från någon som vill sälja värme till
fjärrvärmeverksamheten eller använda ledningarna för
distribution av värme, ska fjärrvärmeföretaget förhandla om
tillträde med den som gjort begäran. Skyldigheten att förhandla
innebär att fjärrvärmeföretaget ska försöka komma överens om
ett tillträde med den som begärt det.

Om någon överenskommelse inte kan träffas om tillträde, ska
fjärrvärmeföretaget ange skälen för att tillträde inte medges.

37 a § Om någon som vill sälja värme till
fjärrvärmeverksamheten har begärt tillträde till rörledningar
enligt 37 § och en överenskommelse inte kan träffas, ska
fjärrvärmeföretaget medge ett reglerat tillträde till
rörledningarna om den som begärt tillträde efterfrågar det.

Skyldigheten att medge ett reglerat tillträde gäller endast
prima värme på framledningen och endast om den anläggning som
ska anslutas inte redan är eller har varit ansluten för
inmatning till fjärrvärmeföretagets rörledningar.

Fjärrvärmeföretaget har ingen skyldighet att medge ett
reglerat tillträde om företaget kan visa att det finns risk
för att det lider skada genom tillträdet. Om ett reglerat
tillträde inte medges, ska fjärrvärmeföretaget skriftligen
underrätta den som begärt tillträde om de skäl som
åberopas. Lag (2014:444).

37 b § Ett fjärrvärmeföretag som har en skyldighet att medge
reglerat tillträde enligt 37 a § ska erbjuda den som begärt
tillträde ett skriftligt avtalsförslag av vilket det ska
framgå i vilken punkt och när anslutning kan ske och vilka
tekniska åtgärder som krävs för anslutning. Villkoren i
förslaget ska vara skäliga.

Fjärrvärmeföretaget har rätt att ta ut en skälig avgift för
att täcka kostnaderna för att ta fram ett förslag enligt
första stycket. Innan avtalsförslaget tas fram, ska
fjärrvärmeföretaget lämna uppgift om avgiftens storlek om den
som begärt tillträde efterfrågar det. Lag (2014:444).

37 c § Ett avtal om reglerat tillträde ska gälla i tio år.

Den som har begärt tillträde till rörledningarna ska betala
investeringskostnaden för anslutningen.

Fjärrvärmeföretaget ska ta emot värme i skälig omfattning
från den som får tillträde till rörledningarna och betala
ersättning för den inmatade värmen. Ersättningen ska motsvara
fjärrvärmeföretagets nytta av värmen. Lag (2014:444).

37 d § Tvister om reglerat tillträde enligt 37 a–c §§ prövas
av tillsynsmyndigheten.

En fråga om skyldighet för ett fjärrvärmeföretag att medge
reglerat tillträde enligt 37 a § ska dock inte prövas om
ansökan kommit in till tillsynsmyndigheten senare än två år
efter det att fjärrvärmeföretaget sänt ett skriftligt
ställningstagande till den som begärt tillträde under dennes
senast kända adress. Lag (2014:444).

Kommunala fjärrvärmeföretag

38 § Om en sådan juridisk person som avses i 3 kap.
16 a–18 b §§ kommunallagen (1991:900) bedriver
fjärrvärmeverksamhet, ska verksamheten bedrivas på affärsmässig
grund. Lag (2014:577).

39 § Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900)
om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar, får
ett kommunalt företag som avses i 3 kap. 16-18 §§ samma lag
bedriva fjärrvärmeverksamhet utanför kommunen, om det görs i
geografisk närhet till fjärrvärmeverksamheten inom kommunen och
i syfte att uppnå en ändamålsenlig fjärrvärmeverksamhet.

Redovisning av fjärrvärmeverksamhet

40 § Ett fjärrvärmeföretag ska ekonomiskt redovisa
fjärrvärmeverksamheten särskilt genom att för varje år upprätta
en årsrapport.

Vid redovisning av fjärrvärmeverksamhet ska produktion av el
som har skett samtidigt med produktion av den värme som
distribueras i fjärrvärmeverksamheten anses ingå i
verksamheten. Detsamma gäller försäljning av sådan el.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om redovisning av
fjärrvärmeverksamhet.

41 § Ett fjärrvärmeföretag ska lämna uppgifter om drift- och
affärsförhållanden i fjärrvärmeverksamheten. Sådana uppgifter
ska lämnas för varje sammanhängande system av rörledningar och
anläggningar för produktion av den värme som distribueras i
ledningarna, om sådan produktion ingår i
fjärrvärmeverksamheten.

Om priset för fjärrvärme är detsamma inom olika system av
rörledningar och anläggningar för produktion av värme, får
uppgifterna dock avse den samlade verksamheten i dem.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten.

42 § Årsrapporten ska granskas av en revisor.

Granskningen ska avse om årsrapporten upprättats enligt
gällande bestämmelser. Granskningen ska vara så ingående och
omfattande som god revisionssed kräver.

Revisorn ska lämna ett skriftligt yttrande över granskningen.

Regeringen får meddela föreskrifter om granskningen av
årsrapporten.

43 § Uppgifterna om drift- och affärsförhållanden i
fjärrvärmeverksamheten samt en bestyrkt kopia av årsrapporten
och yttrandet över granskningen av årsrapporten ska ges in till
tillsynsmyndigheten. Uppgifterna och handlingarna ska ha kommit
in till tillsynsmyndigheten inom sju månader från
räkenskapsårets utgång.

Om fjärrvärmeföretaget beslutat om fortsatt bolagsstämma enligt
7 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) eller fortsatt
föreningsstämma enligt 7 kap. 4 § tredje stycket lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar, gäller i stället att
uppgifterna och handlingarna ska ha kommit in till
tillsynsmyndigheten inom nio månader från räkenskapsårets
utgång.

Handlingarna får överföras elektroniskt till
tillsynsmyndigheten.

Med bestyrkt kopia jämställs elektroniskt original.

Förseningsavgift

44 § Om årsrapporten och yttrandet över granskningen av
årsrapporten inte har kommit in till tillsynsmyndigheten på
föreskrivet sätt och i föreskriven tid, ska fjärrvärmeföretaget
betala en förseningsavgift på 10 000 kronor.

Om handlingarna inte har kommit in inom två månader från det
att en underrättelse sändes till fjärrvärmeföretaget om att en
förseningsavgift har tagits ut, ska fjärrvärmeföretaget betala
en andra förseningsavgift på 10 000 kronor.

Om handlingarna inte har kommit in inom två månader från det
att en underrättelse sändes till fjärrvärmeföretaget om att en
andra förseningsavgift har tagits ut, ska fjärrvärmeföretaget
betala en tredje förseningsavgift på 20 000 kronor.

45 § En förseningsavgift får inte tas ut efter registrering hos
Bolagsverket av ett beslut om att ett fjärrvärmeföretag har
försatts i konkurs eller trätt i likvidation.

Om fjärrvärmeföretaget har trätt i likvidation gäller detta
endast i fråga om redovisning för tiden före
likvidationsbeslutet.

46 § Har fjärrvärmeföretaget i tid gett in årsrapporten och
yttrandet över granskningen av årsrapporten men har
handlingarna någon brist som lätt kan rättas till, får en
förseningsavgift tas ut endast om fjärrvärmeföretaget har
underrättats om bristen och fått tillfälle att avhjälpa den men
inte gjort det inom den tid som angetts i underrättelsen.

En sådan underrättelse får sändas med posten till den
postadress som fjärrvärmeföretaget senast anmält till
tillsynsmyndigheten.

47 § En förseningsavgift ska efterges om underlåtenheten att ge
in årsrapporten eller yttrandet över granskningen av
årsrapporten framstår som ursäktlig med hänsyn till
omständigheter som fjärrvärmeföretaget inte kunnat råda över.
Förseningsavgiften ska också efterges om det framstår som
uppenbart oskäligt att ta ut den.

Bestämmelsen om eftergift ska beaktas även om något yrkande om
eftergift inte har framställts, om det föranleds av vad som
förekommit i ärendet.

48 § Om en förseningsavgift inte har betalats efter
betalningsuppmaning, ska avgiften lämnas för indrivning.
Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.
Ett beslut om förseningsavgift får verkställas även om det inte
vunnit laga kraft.

Överlämnande för indrivning krävs inte om statens fordran för
förseningsavgiften är ringa.

49 § Om ett fjärrvärmeföretag till följd av domstols beslut
har rätt att få tillbaka betalad förseningsavgift, ska ränta
betalas på den återbetalade avgiften från och med månaden
efter den då avgiften betalades in till och med den månad då
återbetalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas 65
kap. 4 § tredje stycket skatteförfarandelagen (2011:1244).
Lag (2011:1423).

50 § Frågor om förseningsavgifter prövas av
tillsynsmyndigheten.

51 § Förseningsavgifter tillfaller staten.

Tillsyn

52 § Tillsynsmyndigheten ska utöva tillsyn över att
fjärrvärmeföretag följer bestämmelserna i 5-9, 18-21, 25-29, 31
och 37-43 §§.

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för
efterlevnaden av bestämmelserna. Ett sådant föreläggande får
förenas med vite.

53 § Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de
upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för
tillsynen. En sådan begäran får förenas med vite.

Överklagande

54 § Beslut om föreläggande vid vite enligt 16 § andra
stycket och 52 § andra stycket, beslut enligt 37 d §, begäran
enligt 53 § som har förenats med vite samt beslut om
förseningsavgift får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.
Lag (2014:444).

Övergångsbestämmelser

2008:263

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

2. Bestämmelserna i 17-26 §§ tillämpas på sådana ensidiga
ändringar av avtalsvillkor som ska börja gälla efter den 30
juni 2008.

3. I fråga om sådana ensidiga ändringar av avtalsvillkor som
ska börja gälla efter den 30 juni 2008 är fjärrvärmeföretaget,
utöver vad som följer av 19 §, skyldigt att förhandla om
fjärrvärmekunden begär förhandling senast den 22 juli 2008.

4. Bestämmelserna i 27-31 §§ tillämpas på sådana avbrott i
distributionen som inträffar efter den 30 juni 2008.

5. Bestämmelserna i 41 § tillämpas första gången för det
räkenskapsår som börjar närmast efter den 30 juni 2008.

6. Bestämmelserna i 44-51 §§ tillämpas på årsrapporter och
yttranden över granskning av årsrapporter som avser
räkenskapsår som börjar närmast efter den 30 juni 2008.

2011:934

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 i fråga om 6 § och
i övrigt den 1 januari 2015.

2011:1423

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på
ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari
2013.