Förordning (2008:30) om detaljhandel med nikotinläkemedel

SFS nr
2008:30
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-01-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:929
Upphävd
2009-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:660

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till
lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel. De
termer och uttryck som används i förordningen har samma
betydelse som i lagen.

Det som sägs om landsting i denna förordning gäller också
kommuner som inte ingår i ett landsting.

Statistik

2 § För att Apotekens Service Aktiebolag ska kunna föra
statistik över försäljningen av nikotinläkemedel, ska den som
bedriver detaljhandel med sådana läkemedel kvartalsvis lämna
uppgifter till bolaget om varje nikotinläkemedel som sålts
föregående kvartal.

Uppgifterna ska innehålla information om

1. försäljningsställets namn och adress, eller om
verksamhetetsutövaren saknar fast driftställe i Sverige, namn
eller firma samt postadress,

2. Vilket kvartal uppgifterna avser,

3. läkemedlets namn,

4. läkemedelsform,

5. styrka,

6. förpackningsstorlek,

7. antalet sålda förpackningar.

De uppgifter som anges i andra stycket ska vara Apotekets
Service Aktiebolag tillhanda senast en månad efter varje
kvartals utgång. Förordning (2009:660).

Utlämnande

3 § Har upphävts genom förordning (2009:660).

Bemyndigande

4 § Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om
anmälan enligt 3 § och egenkontroll enligt 5 § lagen
(2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel.

Verkställighetsföreskrifter

5 § Läkemedelsverket får meddela närmare föreskrifter om
verkställigheten av lagen (2007:1455) om detaljhandel med
nikotinläkemedel och av denna förordning.