Lag (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

SFS nr
2008:307
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-05-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1086

Inledande bestämmelser

1 § En kommun får med stöd av denna lag lämna vårdnadsbidrag
till enskilda.

2 § Med förskola avses i denna lag förskola enligt skollagen
(2010:800). Med förskola jämställs i denna lag pedagogisk
omsorg som erbjuds i stället för förskola och sådan omsorg
som enligt 25 kap. 5 § skollagen erbjuds i stället för
förskola. Lag (2010:871).

Allmänna förutsättningar för vårdnadsbidrag

3 § En kommun får lämna vårdnadsbidrag för ett barn som har fyllt
ett men inte tre år under förutsättning att barnet

1. är folkbokfört i kommunen, och

2. inte har en plats i förskola som avser heltid.

Vårdnadsbidrag får dock tidigast lämnas efter det att
föräldrapenning med anledning av barnets födelse enligt 12 kap.
socialförsäkringsbalken har lämnats för sammanlagt 250 hela
dagar, inklusive sådan tid som avses i 33 och 34 §§ i nämnda
kapitel. Därvid ska föräldrapenningen ha lämnats på
sjukpenningnivån eller grundnivån.

Vid adoption ska tidpunkten då föräldern fick barnet i sin vård
anses som tidpunkten för barnets födelse vid bestämmande av den
övre åldersgräns på tre år som anges i första stycket. Därvid
får vårdnadsbidrag lämnas för högst två år och för barn som
inte har fyllt fem år. Vad som nu sagts gäller inte vid
adoption av andra makens barn eller adoptivbarn eller av eget
barn. Lag (2010:1301).

4 § Vårdnadsbidrag får, om inte annat följer av tredje stycket,
lämnas till en vårdnadshavare som

1. är folkbokförd på samma adress som barnet, och

2. bor tillsammans med barnet.

Vårdnadsbidraget får efter anmälan av båda vårdnadshavarna
delas så att bidraget lämnas med hälften till vardera
vårdnadshavaren.

Vårdnadsbidrag får lämnas med hälften till vardera
vårdnadshavaren även om endast en av dem är folkbokförd på
samma adress som barnet och bor tillsammans med barnet.
Vårdnadsbidraget får i sådant fall även lämnas till en
vårdnadshavare som inte är folkbokförd i samma kommun som
barnet.

5 § Vårdnadsbidrag får inte lämnas till en vårdnadshavare som
för samma kalendermånad eller del därav får

1. föräldrapenning med anledning av ett barns födelse enligt
12 kap. socialförsäkringsbalken,

2. arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring,

3. aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning vid deltagande i
ett arbetsmarknadspolitiskt program,

4. sjukpenning eller rehabiliteringspenning enligt
socialförsäkringsbalken efter det att sådan ersättning har
lämnats för en tid av 365 dagar,

5. sjukpenning under eller omedelbart efter en period när
arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring
har lämnats,

6. sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken,

7. allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken,

8. äldreförsörjningsstöd enligt socialförsäkringsbalken, eller

9. ersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser
för vissa nyanlända invandrare.

Vårdnadsbidrag får inte heller lämnas till en vårdnadshavare
vars make eller sambo för samma kalendermånad eller del därav
får någon av de ersättningar som anges i första stycket 1–9.
Detta gäller för vårdnadshavare som bor tillsammans med sin
make. Lag (2010:1300).

6 § Om vårdnadsbidrag för ett barn, på begäran av den eller de
vårdnadshavare som har fått bidraget, inte längre ska lämnas får
kommunen tidigast åter börja lämna vårdnadsbidrag för samma barn
från och med den fjärde kalendermånaden efter den månad för
vilken vårdnadsbidraget senast lämnades. Detta gäller dock inte
om vårdnadsbidrag inte längre ska lämnas av anledning som avses
i 5 §. Lag (2011:1086).

7 § Det som sägs om vårdnadshavare i 4-6 §§ tillämpas även i
fråga om den som med socialnämndens medgivande har tagit emot
ett barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att
adoptera det.

Vårdnadsbidragets storlek

8 § En kommun som har beslutat att införa vårdnadsbidrag får
lämna detta både som helt vårdnadsbidrag och som reducerat
vårdnadsbidrag.

Helt vårdnadsbidrag är bidrag för ett barn som inte har plats
i förskola. Reducerat vårdnadsbidrag är bidrag för ett barn
som har plats på deltid i förskola. Lag (2010:871).

9 § Helt vårdnadsbidrag får per barn högst uppgå till
3 000 kronor per kalendermånad.

Reducerat vårdnadsbidrag får bestämmas till en eller flera
nivåer där nivån på bidraget svarar mot ett visst antal
timmar i förskola.

Helt respektive reducerat vårdnadsbidrag får differentieras
när vårdnadsbidrag lämnas för fler än ett barn i samma
hushåll. Lag (2010:871).

Anmälningsskyldighet, återkrav och eftergift

10 § Den som får vårdnadsbidrag är skyldig att utan oskäligt
dröjsmål anmäla till den bidragsutbetalande kommunen om
förutsättningar för vårdnadsbidrag enligt 3-5 §§ inte längre
finns eller om andra ändrade förhållanden som påverkar
storleken av vårdnadsbidraget.

11 § Om någon genom att lämna oriktiga uppgifter eller
genom att underlåta att fullgöra en uppgifts- eller
anmälningsskyldighet, eller på annat sätt har orsakat att
vårdnadsbidrag betalats ut obehörigen eller med för högt
belopp får kommunen återkräva vad som har betalats ut för
mycket.

Om någon i annat fall än som avses i första stycket har
tagit emot vårdnadsbidrag obehörigen eller med för högt
belopp och skäligen borde ha insett detta, får kommunen
återkräva vad som har betalats ut för mycket.

När Försäkringskassan har betalat ut vårdnadsbidrag med
stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala
trygghetssystemen får Försäkringskassan återkräva vad som
har betalats ut för mycket. Lag (2010:1323).

12 § Om det finns särskilda skäl får kommunen helt eller
delvis efterge den återbetalningsskyldighet som avses i 11 §
första eller andra stycket. Motsvarande gäller för
Försäkringskassan när Försäkringskassan har beslutat om
återkrav enligt 11 § tredje stycket. Lag (2009:551).

Överklagande

13 § Beslut i ett ärende om vårdnadsbidrag enligt denna lag får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övrigt

14 § Denna lag inskränker inte de skyldigheter som en kommun
har enligt skollagen (2010:800). Lag (2010:871).

15 § Den nämnd som handlägger ärenden om vårdnadsbidrag har
rätt att hos Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och
arbetslöshetskassorna ta del av uppgifter om sådana
ersättningar åt enskild som anges i 5 § första stycket 1, 3–6
och 9, 5 § första stycket 7 och 8 respektive 5 § första
stycket 2. Om det finns skäl för det, ska Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten och arbetslöshetskassorna på eget
initiativ lämna sådana uppgifter till nämnden.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka
uppgifter som ska lämnas ut enligt första stycket.
Lag (2010:207).

16 § Har upphävts genom lag (2010:207).

17 § Den nämnd som handlägger ärenden om vårdnadsbidrag ska
var sjätte månad lämna ut personuppgifter till Statistiska
centralbyrån i enlighet med vad regeringen närmare
föreskriver. Lag (2009:551).

Övergångsbestämmelser

2010:207

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande när ersättning
enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för
flyktingar och vissa andra utlänningar betalas ut.

2010:1323

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den som
omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14
juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet
när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar
flyttar inom gemenskapen.