Förordning (2008:31) om villkor vid vidareutnyttjande av information från statliga myndigheter

SFS nr
2008:31
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2008-01-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:880
Upphävd
2010-08-01

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under
regeringen.

2 § Förordningen innehåller bestämmelser om vidareutnyttjande
av information som finns hos myndigheter.

Förordningen är inte tillämplig på

1. utbyte av handlingar mellan myndigheter som enbart sker i
samband med deras offentliga verksamhet, eller

2. handlingar vars innehåll har ett upphovsrättsligt skydd
eller ett till upphovsrätten närstående skydd som tillkommer
tredje man.

Förordningen gäller inte för

1. universitet, högskolor och andra utbildnings- eller
forskningsinstitutioner, eller

2. kulturinstitutioner.

3 § Om en lag eller en förordning innehåller en bestämmelse som
avviker från denna förordning, gäller den bestämmelsen.

Syfte

4 § Syftet med denna förordning är dels att underlätta och
främja enskildas användning av information som finns hos
myndigheterna för att skapa informationsprodukter och
informationstjänster, dels att begränsa snedvridning av
konkurrensen.

Definitioner

5 § I denna förordning avses med

information: allt innehåll som finns på en informationsbärare
av något slag,

informationsbärare: papper samt andra lagringsmedier, till
exempel elektroniska och magnetiska,

vidareutnyttjande: användning av information som finns hos en
myndighet för andra ändamål än det ursprungliga ändamål för
vilket informationen framställdes inom myndigheten.

Tillgängliga format

6 § För den information som en myndighet tillhandahåller för
vidareutnyttjande gäller följande.

Informationen ska hållas tillgänglig i alla hos myndigheten
befintliga språkversioner och format, om det är möjligt och
lämpligt.

Informationen får på begäran lämnas ut elektroniskt, om det är
möjligt och lämpligt.

Informationsförteckning

7 § En myndighet ska se till att det finns en allmänt
tillgänglig förteckning över information som myndigheten
tillhandahåller för vidareutnyttjande om informationen i hög
grad vidareutnyttjas eller skulle kunna bli vidareutnyttjad.
Förteckningen får hållas tillgänglig på elektronisk väg, om det
är möjligt och lämpligt.

Offentliggörande av försäljningsvillkor

8 § Av lag, förordning och myndighetsföreskrifter framgår i
vissa fall vilka avgifter och villkor en myndighet ska ta ut
och tillämpa. I rättsinformationsförordningen (1999:175) finns
bestämmelser om att föreskrifter ska finnas tillgängliga genom
ett allmänt nätverk.

En myndighet ska informera om avgifternas storlek och vilka
villkor som myndigheten tillämpar för vidareutnyttjande av
informationen. Om det är möjligt och lämpligt, ska
informationen lämnas på myndighetens webbplats.

På begäran ska myndigheten ange dels beräkningsgrunder för de
offentliggjorda avgifterna, dels vilka faktorer som beaktas vid
beräkningen av andra avgifter än sådana som avses i första och
andra styckena.

Villkor för vidareutnyttjande av information

9 § När en myndighet tillhandahåller information enligt denna
förordning, får myndigheten ställa villkor för
vidareutnyttjande av informationen. Sådana villkor får inte i
onödan begränsa möjligheterna till vidareutnyttjande och får
inte användas i syfte att begränsa konkurrensen.

Villkor ska utformas med beaktande av bestämmelserna om
enskildas rätt enligt tryckfrihetsförordningen att få del av
allmänna handlingar.

Om en myndighet använder licenser, ska det ske genom
standardiserade licenser som kan behandlas på elektronisk väg.

Uppgift om annan rättighetsinnehavare eller licensgivare

10 § Om en myndighet avslår en begäran om tillhandahållande av
information för vidareutnyttjande för att ett sådant
tillhandahållande skulle inkräkta på ett upphovsrättsligt skydd
eller ett till upphovsrätten närstående skydd som tillkommer
tredje man, ska myndigheten i beslutet ange vem som är
rättsinnehavare, om denne är känd, eller vilken licensgivare
som myndigheten fått informationen från.

Likabehandling

11 § De villkor som en myndighet tillämpar när den
tillhandahåller information för vidareutnyttjande ska vara
icke-diskriminerande för jämförbara kategorier av
vidareutnyttjande.

Om information vidareutnyttjas inom en myndighet i dess
uppdragsverksamhet, ska samma villkor för tillhandahållande av
information tillämpas för den verksamheten som för andra
användare.

Förbud mot att ingå avtal i vissa fall

12 § En myndighet får inte ingå ett avtal om att tillhandahålla
information för vidareutnyttjande, om avtalet innebär att någon
får ensamrätt till informationen.

Första stycket ska inte gälla om en ensamrätt till
informationen bedöms vara nödvändig för tillhandahållandet av
en tjänst av allmänt intresse. Myndigheten får inte ingå ett
sådant avtal för längre tid än tre år. I samband med förnyelse
ska avtalet ses över.

Ett avtal med ensamrätt ska göras tillgängligt.

13 § En myndighet får inte ingå avtal med någon om att
tillhandahålla information för vidareutnyttjande, om avtalet
innehåller andra villkor än sådana som myndigheten informerat
om.

Överklagande

14 § En myndighets beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.