Lag (2008:313) om jämställdhetsbonus

SFS nr
2008:313
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-05-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:111

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om stimulansåtgärder för
att öka jämställdheten när det gäller föräldraledighet och
deltagande i arbetslivet (jämställdhetsbonus).

2 § Försäkringskassan beslutar i ärenden om
jämställdhetsbonus.

Jämställdhetsbonus beräknas och betalas ut månadsvis utan
ansökan. Lag (2011:1085).

3 § Rätt till jämställdhetsbonus har föräldrar som har gemensam
vårdnad om ett barn.

Med föräldrar som har gemensam vårdnad likställs personer som
avses i 11 kap. 4 § 3 och 4 socialförsäkringsbalken.
Lag (2010:1302).

4 § Vid tillämpning av denna lag beaktas endast sådan
föräldrapenning som enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken har
lämnats på sjukpenningnivån eller grundnivån. Lag (2010:1302).

5 § Jämställdhetsbonus betalas till ett barns båda föräldrar
och utgör för var och en av föräldrarna 50 kronor per
bonusdag.

Vid flerbarnsfödsel lämnas jämställdhetsbonus gemensamt för
barnen. Lag (2011:1085).

6 § Har upphävts genom lag (2011:1085).

Dagar för vilka jämställdhetsbonus lämnas

7 § Bonusdagar är de dagar för vilka föräldrapenning har
tagits ut av den förälder som har tagit ut föräldrapenning
under lägst antal dagar. Har föräldrarna tagit ut
föräldrapenning under lika många dagar utgörs bonusdagarna av
de dagar för vilka föräldrapenning har tagits ut av den ena
föräldern.

Bonusdagarna omfattar inte sådana dagar för vilka båda
föräldrarna samtidigt har tagit ut föräldrapenning enligt
12 kap. 4 a § socialförsäkringbalken. Detsamma gäller de
första 60 dagarna för vilka en förälder ensam har tagit ut
föräldrapenning. Lag (2011:1085).

8 § Vid beräkningen av jämställdhetsbonus för en månad ska det
sammanlagda antalet bonusdagar enligt 7 § minskas med det
antal bonusdagar för vilka det för barnet tidigare har
betalats ut jämställdhetsbonus. Lag (2011:1085).

9 § Har upphävts genom lag (2011:1085).

10 § Har upphävts genom lag (2011:1085).

11 § Vid beräkning av antalet dagar ska dagar för vilka
föräldrapenning har lämnats med kvotdel enligt 12 kap. 9 §
socialförsäkringsbalken räknas om så att de för respektive
månad motsvarar antal dagar med hel föräldrapenning, varvid
dag med halv föräldrapenning avrundas uppåt. Lag (2011:1085).

12 § Har upphävts genom lag (2011:1085).

13 § Har upphävts genom lag (2011:1085).

14 § Har upphävts genom lag (2011:1085).

15 § Har upphävts genom lag (2011:1085).

Övriga bestämmelser

16 § Försäkringskassan ska besluta om återbetalning av
jämställdhetsbonus, om bonus har betalats ut felaktigt eller
med för högt belopp och den som har fått bonusen har insett
eller skäligen borde ha insett detta. Försäkringskassan ska
också besluta om återbetalning av jämställdhetsbonus, om bonus
har betalats ut felaktigt eller med för högt belopp till följd
av att föräldrapenning ska återbetalas med stöd av
108 kap. 2 § socialförsäkringsbalken.

Om det finns särskilda skäl får Försäkringskassan helt eller
delvis efterge krav på återbetalning.

Vad som föreskrivs om ränta i 108 kap. 15, 16, 19 och 21 §§
socialförsäkringsbalken ska tillämpas på beslut om
återbetalning enligt denna paragraf. Lag (2011:1085).

17 § För jämställdhetsbonus gäller följande bestämmelser i
socialförsäkringsbalken

– 110 kap. 31 § och 115 kap. 4 § om uppgiftsskyldighet,

– 113 kap. 3-9 §§ om ändring och omprövning, och

– 113 kap. 10-17, 19, 20 och 21 §§ om överklagande.
Lag (2013:111).

18 § Försäkringskassans beslut enligt denna lag får fattas
genom automatiserad behandling av Försäkringskassan när skälen
för beslutet får utelämnas enligt 20 § första stycket 1
förvaltningslagen (1986:223).

Övergångsbestämmelser

2008:313

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008 och tillämpas på
föräldrapenning som lämnas för barn som är födda efter den 30
juni 2008 eller, vid adoption, för barn som den försäkrade
har fått i sin vård efter nämnda tidpunkt. Lag (2009:552).

2009:200

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas första
gången i fråga om 2010 års taxering.

På regeringens vägnar

2009:552

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas på
jämställdhetsbonus för tid från och med den 1 juli 2008.

2011:1085

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för
jämställdhetsbonus som avser tid före ikraftträdandet.

3. När jämställdhetsbonus beräknas för tid efter
ikraftträdandet ska från antalet bonusdagar avräknas även det
antal dagar för vilka bonus skulle ha tillgodoförts för tid
före ikraftträdandet såsom om ansökan om jämställdhetsbonus
hade lämnats.

4. Jämställdhetsbonus enligt de nya föreskrifterna betalas ut
första gången i mars månad 2012.

2013:111

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats
före ikraftträdandet.