Lag (2008:342) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade

SFS nr
2008:342
Departement/myndighet
Finansdepartementet K
Utfärdad
2008-05-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1303

Inledande bestämmelse

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om utjämningsbidrag och
utjämningsavgift för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade och bestämmelserna i
socialförsäkringsbalken om assistansersättning.
Lag (2010:1303).

Beräkning av bidrag och avgifter

2 § För varje kommun beräknas en standardkostnad för

1. insatser enligt 9 § 2–8 och 10 lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade,

2. bostad med särskild service för vuxna, och

3. den ersättning varje kommun betalar till Försäkringskassan
enligt 51 kap. 22 och 23 §§ socialförsäkringsbalken.

Om en person har beviljats både insatsen biträde av personlig
assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för
sådan assistans och insatsen bostad med särskild service för
vuxna, ska endast sistnämnda insats ingå i beräkningen.

Med standardkostnad avses en för varje kommun beräknad
teoretisk kostnad för de insatser och den ersättning som anges
i första stycket. Lag (2010:1303).

3 § En kommun vars standardkostnad per invånare överstiger den
för landet genomsnittliga standardkostnaden per invånare har
rätt till ett bidrag som motsvarar mellanskillnaden,
multiplicerad med antalet invånare i kommunen den 1 november
året före det år bidraget ska lämnas (utjämningsåret).

En kommun vars standardkostnad per invånare understiger den för
landet genomsnittliga standardkostnaden per invånare ska betala
en avgift som motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad med
antalet invånare i kommunen den 1 november året före
utjämningsåret.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar
närmare föreskrifter om beräkningen av bidraget och avgiften.

4 § Bidrag och avgifter beräknas på grundval av den indelning
av kommuner som gäller vid början av utjämningsåret.

Hur bidrag och avgift fastställs m.m.

5 § Skatteverket beslutar senast den 20 januari under
utjämningsåret preliminärt om bidrag respektive avgift för
varje kommun.

En kommun får senast den 15 februari under utjämningsåret till
Skatteverket påtala brister och oriktiga uppgifter i underlaget
för beslutet.

Skatteverket fastställer bidrag respektive avgift för varje
kommun senast den 15 april under utjämningsåret.

6 § Bidrag och avgift ska betalas respektive avräknas i samband
med och på motsvarande sätt som vid utbetalning av
kommunalskattemedel enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.

Överklagande

7 § Skatteverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos
regeringen.

Vid prövningen av ett beslut enligt 5 § tredje stycket får
sådana fel och brister i underlaget för beslutet som har
påtalats först efter den tidpunkt som anges i 5 § andra
stycket, beaktas endast om det finns synnerliga skäl.

Övergångsbestämmelser

2008:342

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

2. Genom lagen upphävs

a) lagen (2003:886) om utjämningsavgift för kommuner för
kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade, och

b) lagen (2003:887) om utjämningsbidrag till kommuner för
kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade.

3. De upphävda lagarna gäller fortfarande i fråga om bidrag och
avgifter för år 2008 och tidigare år.

4. En kommun vars bidrag minskar eller avgift ökar med mer än
200 kronor per invånare år 2008 enligt de lagar som upphävs
genom denna lag jämfört med en kommuns bidrag respektive avgift
enligt 2-4 §§ om dessa bestämmelser skulle ha gällt för år
2008, har rätt till ett tillfälligt införandebidrag under år
2009 motsvarande det belopp som överstiger 200 kronor per
invånare.