Förordning (2008:348) om urbant utvecklingsarbete

SFS nr
2008:348
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2008-05-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1346

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om

1. lokala utvecklingsavtal,

2. lokala partnerskap,

3. strategiska stadsdelsplaner, och

4. statliga myndigheters roll och ansvar.

2 § I denna förordning avses med

urbant utvecklingsarbete: kunskapsbaserade och tvärsektoriellt
samordnade utvecklingsinsatser i stadsdelar med ett utbrett
utanförskap för att nå regeringens mål för urban
utvecklingspolitik,

lokalt utvecklingsavtal: en överenskommelse mellan staten och
en kommun som syftar till att klargöra förutsättningarna för
att på lokal nivå bedriva ett gemensamt urbant
utvecklingsarbete,

lokalt partnerskap: samverkan mellan olika aktörer för att
genomföra det urbana utvecklingsarbetet i syfte att åstadkomma
en effektiv användning av ordinarie resurser för att minska
utanförskap i stadsdelarna, och

strategiska stadsdelsplaner: de lokala partnerskapens
styrdokument för utvecklingsarbetet i stadsdelarna.

Lokala utvecklingsavtal

3 § I ett lokalt utvecklingsavtal anges dels vilken eller vilka
stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet, dels
statens och kommunens åtgärder i fråga om

1. lokala partnerskap,

2. strategiska stadsdelsplaner,

3. samverkansöverenskommelser,

4. uppföljning av utvecklingsarbetet, och

5. utvärdering och kunskapsspridning.

Lokala partnerskap

4 § I ett lokalt partnerskap bör, utöver kommunen, ingå
statliga myndigheter enligt bestämmelserna i 10 §. I de lokala
partnerskapen bör även ingå andra aktörer som kan ha en aktiv
roll i eller berörs av utvecklingsarbetet, såsom landsting,
näringsliv, fastighetsägare, boendeorganisationer och andra
organisationer.

5 § De lokala partnerskapen ska samordna sitt arbete med det
regionala tillväxtarbetet enligt förordningen (2007:713) om
regionalt tillväxtarbete och ska bedriva det i samråd med
aktörer på regional nivå. De lokala partnerskapen ska verka för
en effektiv användning av resurser från de europeiska
strukturfonderna i fråga om urbant utvecklingsarbete.

Strategiska stadsdelsplaner

6 § De strategiska stadsdelsplanerna ska utgå från de behov och
förutsättningar som stadsdelarna och deras invånare har och ska
tas fram i samråd med stadsdelarnas invånare.

7 § De strategiska stadsdelsplanerna ska upprättas med
beaktande av kommunernas översiktsplanering, regionala
utvecklingsprogram, strukturfondsprogram och andra relevanta
dokument.

8 § En strategisk stadsdelsplan ska innehålla

1. en lägesbeskrivning utifrån fysiska, sociala och ekonomiska
aspekter,

2. en analys av stadsdelens förutsättningar och
utvecklingsmöjligheter,

3. direkt uppföljningsbara mål för stadsdelens utveckling i
fråga om arbete, utbildning, trygghet och tillväxt,

4. en strategi för det urbana utvecklingsarbetet,

5. en förteckning över insatser som förutses leda till
måluppfyllelse,

6. en beskrivning av planerade uppföljningsinsatser,

7. en beskrivning av planerade utvärderingsinsatser, och

8. en beskrivning av planerade insatser för att sprida
erfarenheter och kunskaper och återföra dem till
verksamheterna.

9 § De strategiska stadsdelsplanerna ska årligen revideras
utifrån de erfarenheter och kunskaper som finns om det urbana
utvecklingsarbetet i syfte att kontinuerligt höja kvaliteten på
arbetet.

Statliga myndigheters roll och ansvar

10 § Statliga myndigheter som bedriver verksamhet av betydelse
för utvecklingen i stadsdelar som omfattas av lokala
utvecklingsavtal och för deras invånare kan

1. ingå i de lokala partnerskapen, eller

2. på annat sätt stödja de lokala partnerskapen.

11 § Statliga myndigheter som ingår i lokala partnerskap ska
inom sina verksamheter

1. träffa samverkansöverenskommelser med kommuner som har
lokala utvecklingsavtal,

2. genomföra insatser för att tillgodose behoven i stadsdelarna
och hos deras invånare, och

3. skapa förutsättningar för ett samordnat deltagande i de
lokala partnerskapen.

Samverkansöverenskommelser ska utgå från de strategiska
stadsdelsplanerna och revideras vid behov.

12 § Statliga myndigheter som stöder de lokala partnerskapen
ska utforma stödet i samråd med parterna i de lokala
partnerskapen.

13 § Statliga myndigheter som ingår i lokala partnerskap ska
senast den 1 oktober varje år till Regeringskansliet lämna en
redovisning av hur samverkan inom partnerskapen fungerar, vilka
insatser som genomförts och hur erfarenheter och kunskaper har
tagits omhand.

Statliga myndigheter som aktivt stöder de lokala partnerskapen
ska senast den 1 oktober varje år till Regeringskansliet lämna
en redovisning av hur detta arbete har genomförts.