Förordning (2008:353) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

SFS nr
2008:353
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-05-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:726

Godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

1 § Vetenskapsrådet ska besluta i ärenden om godkännande för
en forskningshuvudman att ta emot gästforskare och om
återkallelse av ett sådant godkännande enligt lagen (2008:290)
om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot
gästforskare.

Vetenskapsrådet får meddela närmare föreskrifter om
förfarandet för godkännande. Förordning (2012:726).

2 § Vetenskapsrådet ska hålla en förteckning tillgänglig över
vilka forskningshuvudmän som är godkända enligt 1 § för att ta
emot gästforskare.

Vetenskapsrådet ska informera Migrationsverket om ett beslut
om att

1. återkalla ett godkännande för en forskningshuvudman att ta
emot gästforskare, eller

2. avslå en ansökan om godkännande för en forskningshuvudman.
Förordning (2012:726).

Belopp för gästforskares uppehälle och återresa

3 § Vetenskapsrådet får meddela föreskrifter om storleken på
de belopp som en gästforskare minst ska ha tillgång till för

1. sitt uppehälle under varje månad av sin vistelse i Sverige,
och

2. sin återresa. Förordning (2012:726).

4 § Det belopp som avses i 3 § 1 ska motsvara det belopp som en
studerande högst kan få i studiemedel per vecka enligt 3 kap.
11 § studiestödslagen (1999:1395), omräknat till ett belopp per
månad.

5 § Det belopp som avses i 3 § 2 ska bestämmas till ett
schablonbelopp som motsvarar skälig kostnad för återresa.
Föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 § 2 får innebära
att olika belopp ska gälla beroende på vilket land eller vilken
världsdel som återresan avser.