Patientdatalag (2008:355)

SFS nr
2008:355
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-05-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:829

1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas vid vårdgivares behandling av
personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också
bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal.

Lagen gäller i tillämpliga delar även uppgifter om avlidna
personer.

Lagens syfte

2 § Informationshantering inom hälso- och sjukvården ska vara
organiserad så att den tillgodoser patientsäkerhet och god
kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet.

Personuppgifter ska utformas och i övrigt behandlas så att
patienters och övriga registrerades integritet respekteras.

Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att
obehöriga inte får tillgång till dem.

Definitioner

3 § I denna lag används följande uttryck med nedan angiven
betydelse.

Uttryck Betydelse

Hälso- och sjukvård Verksamhet som avses i hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763),
tandvårdslagen (1985:125), lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård, smittskyddslagen (2004:168),
lagen (1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall, lagen
(2006:351) om genetisk integritet m.m.
samt den upphävda lagen (1944:133) om
kastrering.

Journalhandling Framställning i skrift eller bild samt
upptagning som kan läsas, avlyssnas
eller på annat sätt uppfattas endast
med tekniskt hjälpmedel och som
upprättas eller inkommer i samband med
vården av en patient och som innehåller
uppgifter om patientens hälsotillstånd
eller andra personliga förhållanden
eller om vidtagna eller planerade
vårdåtgärder.

Patientjournal En eller flera journalhandlingar som
rör samma patient.

Sammanhållen
journalföring Ett elektroniskt system, som gör det
möjligt för en vårdgivare att ge eller
få direktåtkomst till personuppgifter
hos en annan vårdgivare.

Vårdgivare Statlig myndighet, landsting och kommun
i fråga om sådan hälso- och sjukvård
som myndigheten, landstinget eller
kommunen har ansvar för (offentlig
vårdgivare) samt annan juridisk person
eller enskild näringsidkare som
bedriver hälso- och sjukvård (privat
vårdgivare).
Lag (2012:458).

Förhållandet till personuppgiftslagen

4 § Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid sådan behandling
av personuppgifter inom hälso- och sjukvården som är helt eller
delvis automatiserad eller där uppgifterna ingår i eller är
avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter
som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt
särskilda kriterier, om inte annat följer av denna lag eller
föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.

2 kap. Grundläggande bestämmelser om behandling av
personuppgifter

Kapitlets tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas vid sådan
behandling av personuppgifter som avses i 1 kap. 4 §.

Den enskildes inställning till personuppgiftsbehandling

2 § Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna
lag får utföras även om den enskilde motsätter sig den. Det
gäller dock inte i de fall som anges i 4 kap. 4 §, 6 kap. och 7
kap. 2 § eller om något annat framgår av annan lag eller
förordning.

3 § Behandling av personuppgifter som inte är tillåten enligt
denna lag får ändå ske, om den enskilde lämnat ett uttryckligt
samtycke till behandlingen. Det gäller dock inte i de fall som
anges i 6 kap. 5 § eller om något annat framgår av annan lag
eller förordning.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en behandling av
personuppgifter som inte är tillåten enligt denna lag inte
heller i andra fall får utföras trots att den enskilde lämnat
samtycke till behandlingen.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

4 § Personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården om
det behövs för

1. att fullgöra de skyldigheter som anges i 3 kap. och upprätta
annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter,

2. administration som rör patienter och som syftar till att ge
vård i enskilda fall eller som annars föranleds av vård i
enskilda fall,

3. att upprätta annan dokumentation som följer av lag,
förordning eller annan författning,

4. att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
kvaliteten i verksamheten,

5. administration, planering, uppföljning, utvärdering och
tillsyn av verksamheten, eller

6. att framställa statistik om hälso- och sjukvården.

I 7 kap. 4 och 5 §§ finns särskilda bestämmelser om ändamålen
med behandling av personuppgifter i nationella och regionala
kvalitetsregister.

5 § Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 4 §
får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker
i överensstämmelse med lag eller förordning. I övrigt gäller
9 § första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen
(1998:204).

Personuppgiftsansvar

6 § En vårdgivare är personuppgiftsansvarig för den behandling
av personuppgifter som vårdgivaren utför. I landsting och
kommun är varje myndighet som bedriver hälso- och sjukvård
personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som myndigheten utför.

Personuppgiftsansvaret enligt första stycket omfattar även
sådan behandling av personuppgifter som vårdgivaren, eller den
myndighet i ett landsting eller en kommun som är
personuppgiftsansvarig, utför när vårdgivaren eller myndigheten
genom direktåtkomst i ett enskilt fall bereder sig tillgång
till personuppgifter om en patient hos en annan vårdgivare
eller annan myndighet i samma landsting eller kommun.

I 6 och 7 kap. finns särskilda bestämmelser om
personuppgiftsansvar.

Personuppgifter som får behandlas

7 § En vårdgivare får behandla endast sådana personuppgifter
som behövs för de ändamål som anges i 4 §. Uppgifter om
lagöverträdelser m.m. som avses i 21 § personuppgiftslagen
(1998:204) får endast behandlas om det är absolut nödvändigt
för ett sådant ändamål. Även en vårdgivare som inte är statlig
myndighet, landsting eller kommun får under dessa
förutsättningar behandla uppgifter om lagöverträdelser m.m. som
avses i 21 § personuppgiftslagen.

Sökbegrepp

8 § Känsliga personuppgifter som avses i 13 §
personuppgiftslagen (1998:204) eller uppgifter om
lagöverträdelser m.m. som avses i 21 § samma lag får inte
användas som sökbegrepp. Inte heller får uppgifter om att någon
fått bistånd eller varit föremål för andra insatser inom
socialtjänsten eller enligt utlänningslagen (2005:716) användas
som sökbegrepp.

Det är trots förbudet i första stycket tillåtet att som
sökbegrepp använda uppgifter om

1. hälsa, eller

2. att någon varit föremål för tvångsingripande enligt lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en vårdgivare, trots
förbudet i första stycket, får använda uppgifter om etnicitet
eller uppgifter av betydelse för smittskyddet samt att någon
fått bistånd eller andra insatser inom socialtjänsten eller
varit föremål för åtgärder enligt utlänningslagen som
sökbegrepp för att göra vissa slags sammanställningar.

3 kap. Skyldigheten att föra patientjournal

Inledande bestämmelse

1 § Vid vård av patienter ska det föras patientjournal. En
patientjournal ska föras för varje patient och får inte vara
gemensam för flera patienter.

I 6 kap. finns bestämmelser om direktåtkomst till andra
vårdgivares uppgifter om patienter genom sammanhållen
journalföring.

Syftet med en patientjournal

2 § Syftet med att föra en patientjournal är i första hand att
bidra till en god och säker vård av patienten.

En patientjournal är även en informationskälla för

– patienten,

– uppföljning och utveckling av verksamheten,

– tillsyn och rättsliga krav,

– uppgiftsskyldighet enligt lag, samt

– forskning.

Personer som är skyldiga att föra en patientjournal

3 § Skyldig att föra en patientjournal är

1. den som enligt 4 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) har
legitimation eller särskilt förordnande att utöva visst yrke,

2. den som, utan att ha legitimation för yrket, utför
arbetsuppgifter som annars bara ska utföras av logoped,
psykolog eller psykoterapeut inom den allmänna hälso- och
sjukvården eller utför sådana arbetsuppgifter inom den
enskilda hälso- och sjukvården som biträde åt legitimerad
yrkesutövare, och

3. den som är verksam som kurator i den allmänna hälso- och
sjukvården. Lag (2010:677).

Ansvar för uppgifter i en patientjournal

4 § Den som för patientjournal ansvarar för sina uppgifter i
journalen.

En patientjournals innehåll

5 § En patientjournal får innehålla endast de uppgifter som
behövs för de ändamål som anges i 2 kap. 4 § första stycket 1
och 2.

6 § En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs
för en god och säker vård av patienten.

Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en patientjournal
alltid innehålla

1. uppgift om patientens identitet,

2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården,

3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera
betydande åtgärder,

4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder,

5. uppgift om den information som lämnats till patienten,
dennes vårdnadshavare och övriga närstående och om de
ställningstaganden som gjorts i fråga om val av
behandlingsalternativ och om möjligheten till en ny medicinsk
bedömning, samt

6. uppgift om att en patient har beslutat att avstå från viss
vård eller behandling.

Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem som har
gjort en viss anteckning i journalen och när anteckningen
gjordes. Lag (2014:827).

7 § Utöver vad som föreskrivs i 5 och 6 §§ får en
patientjournal innehålla de uppgifter som enligt lag eller
annan författning ska antecknas i en patientjournal.

8 § Om patienten anser att en uppgift i patientjournalen är
oriktig eller missvisande, ska det antecknas i journalen.

9 § Uppgifter som ska antecknas enligt 6-8 §§ ska föras in i
journalen så snart som möjligt.

10 § En journalanteckning ska, om det inte finns något
synnerligt hinder, signeras av den som ansvarar för uppgiften.

11 § Om en journalhandling eller en avskrift eller kopia av
handlingen har lämnats ut till någon, ska det dokumenteras i
patientjournalen vem som har fått handlingen, avskriften eller
kopian och när denna har lämnats ut. Detta gäller dock inte
utlämnande genom direktåtkomst.

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om undantag från 6 § andra stycket 1
när det gäller provtagning för viss sjukdom och från 10 § om
signeringskrav.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om en journalhandlings innehåll och
utformning.

Språket i patientjournaler

13 § De journalhandlingar som upprättas inom hälso- och
sjukvården ska vara skrivna på svenska språket, vara tydligt
utformade och så lätta som möjligt att förstå för patienten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att en sådan journalhandling får vara
skriven på ett annat språk än svenska.

Hantering av journalhandlingar

14 § Uppgifter i en journalhandling får inte utplånas eller
göras oläsliga i andra fall än som avses i 8 kap. 4 §.

Vid rättelse av en felaktighet ska det anges när rättelsen har
skett och vem som har gjort den.

15 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om hur journalhandlingar ska hanteras
och förvaras.

Skyldighet att utfärda intyg om vården

16 § Den som enligt 3 § är skyldig att föra patientjournal ska
på begäran av patienten utfärda intyg om vården.

Bevarande av journalhandlingar

17 § En journalhandling ska bevaras minst tio år efter det att
den sista uppgiften fördes in i handlingen. Regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om att vissa slags journalhandlingar ska bevaras
under längre tid än tio år.

Särskilda bestämmelser om bevarande av journalhandlingar som
tagits om hand efter beslut av Inspektionen för vård och
omsorg finns i 9 kap. 4 §. Lag (2012:954).

18 § För journalhandlingar som utgör allmänna handlingar
gäller, med de undantag som följer av 17 §, arkivlagen
(1990:782) samt de bestämmelser som meddelas med stöd av
arkivlagen.

Patientjournaler i krig m.m.

19 § Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om
patientjournaler i krig, vid krigsfara eller under sådana
utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är
krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i
krig eller krigsfara.

4 kap. Grundläggande bestämmelser om inre sekretess och
elektronisk åtkomst inom en vårdgivares verksamhet

Inre sekretess

1 § Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av
dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon
deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver
uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

Tilldelning av behörighet för elektronisk åtkomst

2 § En vårdgivare ska bestämma villkor för tilldelning av
behörighet för åtkomst till sådana uppgifter om patienter som
förs helt eller delvis automatiserat. Sådan behörighet ska
begränsas till vad som behövs för att den enskilde ska kunna
fullgöra sina arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om tilldelning av behörighet för åtkomst
till uppgifter som förs helt eller delvis automatiserat.

Kontroll av elektronisk åtkomst

3 § En vårdgivare ska se till att åtkomst till sådana uppgifter
om patienter som förs helt eller delvis automatiserat
dokumenteras och kan kontrolleras. Vårdgivare ska göra
systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen
kommer åt sådana uppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om dokumentation och kontroll enligt
första stycket.

Patientens möjlighet att begränsa elektronisk åtkomst för
vårdsyfte

4 § Personuppgifter som dokumenterats för ändamål som anges i 2
kap. 4 § första stycket 1 och 2 hos en vårdenhet eller inom en
vårdprocess får inte göras tillgängliga genom elektronisk
åtkomst för den som arbetar vid en annan vårdenhet eller inom
en annan vårdprocess hos samma vårdgivare, om patienten
motsätter sig det. I sådana fall ska uppgiften genast spärras.

Vårdnadshavare till ett barn har dock inte rätt att spärra
barnets uppgifter.

Uppgift om att det finns spärrade uppgifter får vara
tillgänglig för andra vårdenheter eller vårdprocesser.

5 § En spärr enligt 4 § första stycket får hävas av en behörig
befattningshavare hos vårdgivaren, om

1. patienten samtycker till det, eller

2. patientens samtycke inte kan inhämtas och informationen kan
antas ha betydelse för den vård som patienten oundgängligen
behöver.

Uppgift om vårdenheter eller vårdprocesser som spärrat
uppgifterna ska i det fall som avses i 2 göras tillgängliga.
Därefter får bara sådana uppgifter som kan antas ha betydelse
för vården av patienten göras tillgängliga.

Skydd för identitet i vissa fall

6 § I 14 § lagen (1996:1156) om receptregister finns
bestämmelser om att E-hälsomyndigheten ska lämna ut vissa
uppgifter till landstingen om förskrivning av läkemedel och
andra varor och att uppgifter om patientens identitet ska
vara krypterade vid utlämnandet.

Uppgifter som avses i första stycket får inte behandlas i
syfte att röja en patients identitet utan att patienten
samtycker till det.

Uppgifter om en patients identitet som har dokumenterats inom
hälso- och sjukvården och som landstingen ska sambearbeta med
sådana uppgifter som avses i första stycket, ska vara
krypterade så att patientens identitet skyddas vid
behandlingen. Lag (2013:1024).

5 kap. Grundläggande bestämmelser om utlämnande av uppgifter
och handlingar samt viss uppgiftsskyldighet

Bestämmelser i andra lagar

1 § Bestämmelser om rätten att ta del av handlingar och
uppgifter inom den allmänna hälso- och sjukvården finns i
tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:525).

2 § I patientsäkerhetslagen (2010:659) finns bestämmelser som
begränsar möjligheten att lämna ut uppgifter från den enskilda
hälso- och sjukvården. Lag (2010:677).

Myndighets skyldighet att lämna uppgift ur journal upprättad
inom enskild hälso- och sjukvård

3 § En myndighet som enligt 9 kap. har hand om en
patientjournal upprättad inom enskild hälso- och sjukvård har,
om uppgift ur journalen begärs för särskilt fall, samma
skyldighet att lämna uppgiften som den haft som ansvarat för
journalen före överlämnandet till myndigheten.

Utlämnande genom direktåtkomst

4 § Utlämnande genom direktåtkomst till personuppgifter är
tillåten endast i den utsträckning som anges i lag eller
förordning.

Om ett landsting eller en kommun bedriver hälso- och sjukvård
genom flera myndigheter, får en sådan myndighet ha
direktåtkomst till personuppgifter som behandlas av någon annan
sådan myndighet i samma landsting eller kommun.

Ytterligare bestämmelser om utlämnande genom direktåtkomst
finns i 5 §, 6 kap. och i 7 kap. 9 §.

5 § En vårdgivare får medge en enskild direktåtkomst till
sådana uppgifter om den enskilde själv som får lämnas ut till
honom eller henne och som behandlas för ändamål som anges i 2
kap. 4 § första stycket 1 och 2. Den enskilde får under samma
förutsättningar medges direktåtkomst till sådan dokumentation
som avses i 4 kap. 3 § första stycket första meningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om de krav på säkerhetsåtgärder som ska
gälla vid sådan direktåtkomst som avses i första stycket.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

6 § Får en personuppgift lämnas ut, kan det ske på medium för
automatiserad behandling.

6 kap. Sammanhållen journalföring

Direktåtkomst till uppgifter hos en annan vårdgivare

1 § En vårdgivare får, under de förutsättningar som anges i
2 §, ha direktåtkomst till personuppgifter som behandlas av
andra vårdgivare för ändamål som anges i 2 kap. 4 § första
stycket 1 och 2.

Patientens inflytande vid sammanhållen journalföring m.m.

2 § Om en patient motsätter sig det får andra uppgifter om
patienten än dem som anges i andra stycket inte göras
tillgängliga för andra vårdgivare genom sammanhållen
journalföring.

Uppgift om att det finns spärrade uppgifter om en patient samt
uppgift om vilken vårdgivare som har spärrat uppgifterna får
göras tillgängliga för andra vårdgivare genom sammanhållen
journalföring. En annan vårdgivare får ta del av uppgift om
vilken vårdgivare som har spärrat uppgifterna endast under de
förutsättningar som anges i 4 §.

Innan uppgifter om en patient görs tillgängliga för andra
vårdgivare genom sammanhållen journalföring, ska patienten
informeras om vad den sammanhållna journalföringen innebär och
om att patienten kan motsätta sig att andra uppgifter än dem
som anges i andra stycket görs tillgängliga för andra
vårdgivare genom sammanhållen journalföring.

Om en patient motsätter sig att andra uppgifter än dem som
anges i andra stycket görs tillgängliga för andra vårdgivare
genom sammanhållen journalföring ska uppgifterna genast
spärras. Vårdnadshavaren till ett barn kan dock inte spärra
uppgifter om barnet. En patient kan när som helst begära att
den vårdgivare som har spärrat uppgifterna häver spärren.

Ospärrade uppgifter om patienten ska göras tillgängliga för de
vårdgivare som är anslutna till systemet med sammanhållen
journalföring. Det ska vidare införas en uppgift i systemet om
att det finns ospärrade uppgifter om patienten. Andra
vårdgivare ska kunna ta del av denna uppgift utan att ta del av
uppgift om vilken vårdgivare som har gjort uppgiften
tillgänglig och övriga uppgifters innehåll.

2 a § En vårdgivare får göra uppgifter om en patient som inte
endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning enligt 2 §
tillgängliga för de vårdgivare som är anslutna till systemet
med sammanhållen journalföring, om

1. patientens inställning till sådan personuppgiftsbehandling
så långt som möjligt klarlagts, och

2. det inte finns anledning att anta att patienten skulle ha
motsatt sig personuppgiftsbehandlingen. Lag (2014:829).

3 § För att en vårdgivare ska få behandla uppgifter som en
annan vårdgivare gjort tillgängliga i systemet med
sammanhållen journalföring enligt 2 § femte stycket krävs att

1. uppgifterna rör en patient som det finns en aktuell
patientrelation med,

2. uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga,
utreda eller behandla sjukdomar och skador hos patienten inom
hälso- och sjukvården, och

3. patienten samtycker till det.

Vårdgivaren får även behandla sådana uppgifter om

1. uppgifterna rör en patient som det finns eller har funnits
en patientrelation med,

2. uppgifterna kan antas ha betydelse för att utfärda sådant
intyg som avses i 3 kap. 16 §, och

3. patienten samtycker till det.

För att en vårdgivare ska få behandla sådana uppgifter som en
vårdnadshavare inte har rätt att spärra enligt 2 § fjärde
stycket andra meningen krävs att förutsättningarna enligt
första stycket 1 och 2 eller andra stycket 1 och 2 är
uppfyllda. Lag (2014:829).

3 a § En vårdgivare får ta del av uppgift om vilken
vårdgivare som har gjort uppgifter tillgängliga enligt 2
eller 2 a §, om patienten inte endast tillfälligt saknar
förmåga att lämna samtycke enligt 3 § första stycket 3.

Vårdgivaren får även behandla de uppgifter som avses i 2
eller 2 a §, om

1. vårdgivaren bedömer att dessa kan antas ha betydelse för
den vård som är nödvändig med hänsyn till patientens
hälsotillstånd,

2. patientens inställning till sådan personuppgiftsbehandling
så långt som möjligt klarlagts, och

3. det inte finns anledning att anta att patienten skulle ha
motsatt sig personuppgiftsbehandlingen. Lag (2014:829).

4 § Om det finns spärrade uppgifter om en patient och det
föreligger fara för dennes liv eller det annars föreligger
allvarlig risk för dennes hälsa, får vårdgivaren, om patienten
inte kan häva spärren enligt 2 § fjärde stycket, ta del av
uppgift om vilken eller vilka vårdgivare som har spärrat
uppgifterna. Om vårdgivaren med ledning av denna uppgift
bedömer att de spärrade uppgifterna kan antas ha betydelse för
den vård som patienten oundgängligen behöver, får vårdgivaren
begära hos den vårdgivare som har spärrat uppgifterna att denne
häver spärren.

Om det finns ospärrade uppgifter om en patient och det
föreligger fara för dennes liv eller det annars föreligger
allvarlig risk för dennes hälsa, får vårdgivaren, om patientens
samtycke inte kan inhämtas enligt 3 §, ta del av uppgift om
vilken eller vilka vårdgivare som har gjort uppgifterna
tillgängliga. Om vårdgivaren med ledning av denna uppgift
bedömer att de ospärrade uppgifterna kan antas ha betydelse för
den vård som patienten oundgängligen behöver, får vårdgivaren
behandla de ospärrade uppgifterna.

5 § En vårdgivare får inte behandla en annan vårdgivares
uppgifter om en patient i systemet med sammanhållen
journalföring under andra förutsättningar än dem som anges i
3–4 §§, även om patienten uttryckligen samtycker till det.
Lag (2014:829).

Personuppgiftsansvar vid sammanhållen journalföring

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om vem som ska ha personuppgiftsansvar för
övergripande frågor om tekniska och organisatoriska
säkerhetsåtgärder vid sammanhållen journalföring.

I 2 kap. 6 § finns allmänna bestämmelser om
personuppgiftsansvar.

Behörighetstilldelning och åtkomstkontroll

7 § Bestämmelserna i 4 kap. 2 och 3 §§ gäller även för
behörighetstilldelning och åtkomstkontroll vid sammanhållen
journalföring.

Bevarande och gallring

8 § När patientjournaler är tillgängliga för flera vårdgivare
genom sammanhållen journalföring gäller skyldigheten enligt 3
kap. 17 § att bevara en journalhandling bara den vårdgivare som
ansvarar för handlingen.

Om en journalhandling eller annan handling är tillgänglig för
en myndighet bara genom sammanhållen journalföring och
myndigheten inte ansvarar för den, får myndigheten gallra
handlingen från sitt arkiv.

7 kap. Nationella och regionala kvalitetsregister

Inledande bestämmelse

1 § Med kvalitetsregister avses en automatiserad och
strukturerad samling av personuppgifter som inrättats särskilt
för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och
säkra vårdens kvalitet. Kvalitetsregistren ska möjliggöra
jämförelse inom hälso- och sjukvården på nationell eller
regional nivå. Bestämmelserna i detta kapitel gäller för
nationella och regionala kvalitetsregister i vilka
personuppgifter samlas in från flera vårdgivare.

Den enskildes inställning till behandling i kvalitetsregister

2 § Personuppgifter får inte behandlas i ett nationellt eller
regionalt kvalitetsregister, om den enskilde motsätter sig det.

Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandlingen sedan
den påbörjats, ska uppgifterna utplånas ur registret så snart
som möjligt.

2 a § För den enskilde som inte endast tillfälligt saknar
förmåga att ta ställning enligt 2 § första stycket får
personuppgifter behandlas i ett nationellt eller regionalt
kvalitetsregister, om

1. hans eller hennes inställning till sådan
personuppgiftsbehandling så långt som möjligt klarlagts,
och
2. det inte finns anledning att anta att han eller hon
skulle ha motsatt sig personuppgiftsbehandlingen.

Personuppgifter i ett kvalitetsregister ska så snart som
möjligt utplånas, om det efter att personuppgiftsbehandlingen
har påbörjats finns anledning att anta att den enskilde
skulle motsätta sig den. Lag (2014:829).

Information

3 § Innan personuppgifter behandlas i ett nationellt eller
regionalt kvalitetsregister ska den som är
personuppgiftsansvarig se till att den enskilde, utöver den
information som ska lämnas enligt 8 kap. 6 §, får information
om

1. rätten att när som helst få uppgifter om sig själv utplånade
ur registret,

2. i vilken utsträckning personuppgifter inhämtas från någon
annan källa än från den enskilde själv eller dennes
patientjournal, och

3. vilka kategorier av mottagare som personuppgifter kan komma
att lämnas ut till.

Om det inte är möjligt att lämna informationen innan
personuppgiftsbehandlingen påbörjas, ska den lämnas så snart
som möjligt därefter.

Kvalitetsregisters ändamål

4 § I stället för vad som anges i 2 kap. 4 och 5 §§ gäller att
personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister
får behandlas för ändamålet att systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkra vårdens kvalitet.

5 § Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i
4 § får också behandlas för ändamålen

1. framställning av statistik,

2. forskning inom hälso- och sjukvården,

3. utlämnande till den som ska använda uppgifterna för
ändamål som anges i 1 och 2 eller i 4 §, och

4. fullgörande av någon annan uppgiftsskyldighet som följer
av lag eller förordning än den som anges i 6 kap. 5 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:525).

6 § Personuppgifter i nationella och regionala
kvalitetsregister får inte behandlas för några andra ändamål än
de som anges i 4 och 5 §§.

Personuppgiftsansvar

7 § Endast myndigheter inom hälso- och sjukvården får vara
personuppgiftsansvariga för central behandling av
personuppgifter i ett nationellt eller regionalt
kvalitetsregister.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
besluta om undantag från första stycket.

I 2 kap. 6 § finns allmänna bestämmelser om
personuppgiftsansvar.

Personuppgifter som får behandlas

8 § Endast sådana personuppgifter som behövs för ändamål som
anges i 4 § får behandlas i ett nationellt eller regionalt
kvalitetsregister.

En enskilds personnummer eller namn får behandlas i ett
nationellt eller regionalt kvalitetsregister endast om det inte
är tillräckligt för ändamål som anges i 4 § att använda kodade
personuppgifter eller personuppgifter som endast indirekt kan
hänföras till den enskilde.

Känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen
(1998:204) och som inte rör hälsa samt uppgifter om
lagöverträdelser m.m. som avses i 21 § samma lag får behandlas
endast om regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer i enskilda fall medger det.

Utlämnande genom direktåtkomst

9 § En vårdgivare får ha direktåtkomst till de uppgifter som
vårdgivaren lämnat till ett nationellt eller regionalt
kvalitetsregister.

Bevarande och gallring

10 § Personuppgifter i ett nationellt eller regionalt
kvalitetsregister ska gallras när de inte längre behövs för det
ändamål som anges i 4 §.

En arkivmyndighet inom ett landsting eller en kommun får dock
föreskriva att personuppgifter i ett nationellt eller regionalt
kvalitetsregister som förs inom landstinget eller kommunen får
bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga
ändamål.

Om regeringen eller den myndighet regeringen bestämt har
meddelat föreskrifter enligt 7 § andra stycket, får regeringen
eller myndigheten också föreskriva att personuppgifter får
bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga
ändamål.

8 kap. Rättigheter för den enskilde

Rätt att ta del av uppgifter

1 § Att en myndighet inom allmän hälso- och sjukvård under
vissa förutsättningar är skyldig att lämna ut journalhandlingar
och andra handlingar och uppgifter till en patient, framgår av
tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). Lag (2009:525).

2 § En journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård ska på
begäran av patienten eller av en närstående till patienten så
snart som möjligt tillhandahållas honom eller henne för att
läsas eller skrivas av på stället eller i avskrift eller
kopia, om inte annat följer av 6 kap. 12 § eller 13 § första
stycket patientsäkerhetslagen (2010:659).

Frågor om utlämnande av en journalhandling enligt första
stycket prövas av den som är ansvarig för journalhandlingen.
Anser den ansvarige att journalhandlingen eller någon del av
den inte bör lämnas ut, ska han eller hon genast med eget
yttrande överlämna frågan till Inspektionen för vård och
omsorg för prövning. Lag (2012:954).

Rättelse

3 § Bestämmelserna i 28 § personuppgiftslagen (1998:204) om den
personuppgiftsansvariges skyldighet att på begäran av den
registrerade rätta, blockera eller utplåna personuppgifter och
att underrätta tredje man, till vilken uppgifterna har lämnats
ut, ska gälla även då sådan behandling av personuppgifter som
avses i 1 kap. 4 § skett i strid med denna lag.

Enligt 3 kap. 14 § får dock uppgifter i en journalhandling inte
utplånas eller göras oläsliga i andra fall än som avses i 4 §.

Förstörande av patientjournal

4 § På ansökan av patienten eller någon annan som omnämns i en
patientjournal får Inspektionen för vård och omsorg besluta
att journalen helt eller delvis ska förstöras.
Förutsättningarna för detta är att

1. godtagbara skäl anförs för ansökan,

2. patientjournalen eller den del av den som ansökan avser
uppenbarligen inte behövs för patientens vård, och

3. det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att
bevara journalen.

Innan ansökan slutligt prövas får den som ansvarar för en
journalhandling som omfattas av ansökan ges tillfälle att
yttra sig. Lag (2012:954).

Information

5 § En vårdgivare ska på begäran av en patient lämna
information om den direktåtkomst och elektroniska åtkomst till
uppgifter om patienten som förekommit.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter om information enligt första
stycket.

6 § Den som är personuppgiftsansvarig enligt denna lag ska se
till att den registrerade får information om
personuppgiftsbehandlingen.

Informationen ska innehålla upplysningar om

1. vem som är personuppgiftsansvarig,

2. ändamålet med behandlingen,

3. vilka kategorier av uppgifter som behandlas,

4. den uppgiftsskyldighet som kan följa av lag eller
förordning,

5. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för
uppgifterna och behandlingen,

6. rätten enligt 4 kap. 4 § att i vissa fall begära att
uppgifter spärras,

7. rätten enligt 5 § att få information om den direktåtkomst
och elektroniska åtkomst som förekommit,

8. rätten att ta del av uppgifter enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204),

9. rätten till rättelse och underrättelse av tredje man enligt
28 § personuppgiftslagen,

10. rätten enligt 10 kap. 1 § till skadestånd vid behandling av
personuppgifter i strid med denna lag,

11. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och
utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling,

12. vad som gäller i fråga om bevarande och gallring, samt

13. huruvida personuppgiftsbehandlingen är frivillig eller
inte.

I 6 kap. 2 § och 7 kap. 3 § finns ytterligare bestämmelser om
vilken information som ska lämnas i vissa fall.

Andra rättigheter enligt denna lag

7 § I denna lag finns föreskrifter om andra rättigheter för den
enskilde i 3 kap. 8 §, 4 kap. 4 §, 6 kap. 2 § samt 7 kap. 2 och
3 §§.

9 kap. Omhändertagande och återlämnande av patientjournal

Förutsättningar för omhändertagande

1 § Om det på sannolika skäl kan antas att patientjournaler
inom enskild hälso- och sjukvård inte kommer att handhas
enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen, får Inspektionen för vård och omsorg
besluta att patientjournalerna ska tas om hand.

Inspektionen för vård och omsorg får också besluta om
omhändertagande av patientjournaler inom enskild hälso- och
sjukvård, om

1. den som ansvarar för hanteringen av journalerna ansöker om
det, och

2. det finns ett påtagligt behov av att journalerna tas om
hand. Lag (2012:954).

Förutsättningar för återlämnande

2 § En omhändertagen patientjournal ska återlämnas, om det är
möjligt och det inte finns skäl för omhändertagande enligt
1 §. Beslut i fråga om återlämnande meddelas av Inspektionen
för vård och omsorg efter ansökan av den som vid beslutet om
omhändertagande ansvarade för hanteringen av journalen.
Lag (2012:954).

Ansvaret för omhändertagna journaler

3 § Patientjournaler som omhändertagits enligt 1 § ska
förvaras avskilda hos arkivmyndigheten i det landsting eller,
i fråga om kommun som inte tillhör något landsting, den kommun
där journalerna finns. Inspektionen för vård och omsorg ska i
varje beslut om omhändertagande ange hos vilken arkivmyndighet
journalerna ska förvaras. Lag (2012:954).

Bevarande av omhändertagna journaler

4 § Omhändertagna journalhandlingar ska bevaras minst tio år
från det att de kom in till arkivmyndigheten.

Verkställighet av beslut om omhändertagande

5 § Ett beslut om omhändertagande av patientjournaler får
verkställas även om det inte vunnit laga kraft, om inte något
annat föreskrivits i beslutet.

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att
verkställa ett beslut om omhändertagande av patientjournaler.

10 kap. Skadestånd och överklagande

Skadestånd

1 § Bestämmelserna om skadestånd i 48 § personuppgiftslagen
(1998:204) gäller vid sådan behandling av personuppgifter
enligt denna lag som är helt eller delvis automatiserad eller
där uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en
strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för
sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Överklagande

2 § Inspektionen för vård och omsorgs beslut om att avslå en
ansökan om förstöring av en patientjournal enligt 8 kap. 4 §
första stycket, samt i fråga om omhändertagande eller
återlämnande av patientjournaler enligt 9 kap. 1 och 2 §§, får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

I fråga om överklagande av Inspektionen för vård och omsorgs
beslut enligt 8 kap. 2 § andra stycket gäller i tillämpliga
delar 6 kap. 7–11 §§ offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Vid sådan behandling av personuppgifter som avses i 1 kap. 4 §
finns ytterligare bestämmelser om överklagande i 51–53 §§
personuppgiftslagen (1998:204).

Övriga beslut enligt denna lag får inte överklagas.
Lag (2012:954).

Övergångsbestämmelser

2008:355

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008, då
patientjournallagen (1985:562) och lagen (1998:544) om
vårdregister ska upphöra att gälla.

2. Bestämmelserna i 7 kap. ska inte börja tillämpas förrän den
1 juli 2009 i fråga om nationella och regionala
kvalitetsregister som börjat föras före denna lags
ikraftträdande.

3. Bestämmelserna i 7 kap. 2 och 3 §§ gäller inte för
personuppgifter som behandlats i nationella och regionala
kvalitetsregister före den 1 juli 2009.

2012:954

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen
(1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den
enskildes motpart.