Patientdataförordning (2008:360)

SFS nr
2008:360
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-05-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:124

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning tillämpas vid sådan behandling av
personuppgifter inom hälso- och sjukvården som är helt eller
delvis automatiserad och som regleras av patientdatalagen
(2008:355). De uttryck och benämningar som används i lagen har
samma betydelse i denna förordning.

I förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för
Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. finns ytterligare
föreskrifter som ansluter till patientdatalagen.

Bemyndiganden

2 § Socialstyrelsen får, efter samråd med Datainspektionen,
meddela föreskrifter

1. om tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter som
förs helt eller delvis automatiserat enligt 4 kap. 2 §
patientdatalagen (2008:355) samt om sådan tilldelning av
behörighet vid sammanhållen journalföring,

2. om dokumentation och kontroll av elektronisk åtkomst enligt
4 kap. 3 § patientdatalagen samt om dokumentation och kontroll
av direktåtkomst vid sammanhållen journalföring,

3. om de krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla vid sådan
direktåtkomst som avses i 5 kap. 5 § patientdatalagen,

4. om den information som ska ges till patienten enligt 8 kap.
5 § patientdatalagen.

3 § Socialstyrelsen får, efter samråd med Datainspektionen,
meddela föreskrifter som behövs för verkställigheten av
patientdatalagen (2008:355) i fråga om säkerhetsåtgärder vid
helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter.

4 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om att vissa slags
journalhandlingar ska bevaras under längre tid än vad som sägs
i 3 kap. 17 § första stycket patientdatalagen (2008:355).
Förordning (2008:1061).

5 § Datainspektionen får meddela föreskrifter om sådan
kryptering som landstingen ska använda för att skydda
patienternas identitet vid sambearbetning av uppgifter enligt
4 kap. 6 § tredje stycket patientdatalagen (2008:355).
Förordning (2010:414).

Medgivande till behandling

6 § Frågor om medgivande till behandling enligt 7 kap. 8 §
tredje stycket patientdatalagen (2008:355) prövas av
Datainspektionen efter att ha hört Socialstyrelsen.
Förordning (2013:124).

Övergångsbestämmelser

2012:692

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

2. Ansökningar som kommit in till regeringen före den 1
januari 2013 men ännu inte avgjorts ska överlämnas till
Datainspektionen för prövning.

2013:124

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013.

2. Ansökningar som kommit in till regeringen före den 1 april
2013 men ännu inte avgjorts ska överlämnas till
Datainspektionen för prövning.