Förordning (2008:363) om provtagning för hivinfektion

SFS nr
2008:363
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-05-29

1 § Föreskriften i 3 kap. 6 § andra stycket 1 patientdatalagen
(2008:355) om identitetsuppgifter i en patientjournal tillämpas
inte i samband med provtagning för hivinfektion, om patienten
begär att sådant prov tas anonymt. Föreskriften ska dock
tillämpas om resultatet av provtagningen visar att patienten
har antikroppar mot hivvirus.