Lag (2008:369) om förfarandet vid förverkande av utbyte av brottslig verksamhet i vissa fall

SFS nr
2008:369
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2008-05-29

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om förfarandet vid
prövning av en fråga om sådant förverkande som avses i 36 kap.
1 b § brottsbalken, när frågan inte rör någon som är tilltalad
för brott.

2 § En fråga som avses i 1 § prövas av tingsrätten efter
särskild talan. Om inte annat framgår av denna lag, gäller för
en sådan talan i tillämpliga delar reglerna i rättegångsbalken
om åtal för brott för vilket är föreskrivet fängelse i ett år
eller mer.

3 § En talan enligt denna lag får inte väckas förrän domen i
målet om åtal för det brott som enligt 36 kap. 1 b §
brottsbalken kan föranleda förverkandet har vunnit laga kraft.
Talan ska väckas inom ett år därefter.

4 § Utfärdas stämning, ska den mot vilken talan riktas kallas
till huvudförhandling och erinras om att målet kan komma att
avgöras trots att han eller hon uteblir eller inställer sig
genom ombud då han eller hon har förelagts att infinna sig
personligen.

Kan saken utredas tillfredsställande, får målet avgöras trots
att den mot vilken talan riktas har inställt sig endast genom
ombud eller har uteblivit.