Tillkännagivande (2008:39) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten

SFS nr
2008:39
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-01-31
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:789
Upphävd
2011-06-27

Avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten

Allmänna bestämmelser

1 § Detta avtal gäller mellan Systembolaget Aktiebolag – nedan
kallat Bolaget – och staten.

2 § Bolaget ska vara det i 5 kap. 1 § alkohollagen (1994:1738)
föreskrivna detaljhandelsbolaget.

3 § Bolaget får vara medlem i bostadsrättsförening eller vara
delägare i fastighet eller fastighetsbolag för att erhålla
lokaler som behövs för verksamheten. I övrigt får Bolaget inte
utan regeringens medgivande förvärva aktier eller annan
delaktighet i annat företag eller i annan näringsverksamhet.

Produkturval

4 § Bolagets produkturval ska vara sådant att ingen
favorisering sker av inhemska produkter. Urvalet får endast
grundas på en bedömning av produktens kvalitet, särskilda
risker för skadeverkningar av produkten, kundernas efterfrågan
och andra affärsmässiga hänsyn.

På begäran av leverantör av produkt vilken avvisats från eller
avförts ur Bolagets sortiment ska Bolaget skriftligen redogöra
för de skäl som föranlett dess ställningstagande. Leverantören
ska upplysas om sin rätt att få beslutet överprövat av Alkohol-
och läkemedelssortimentsnämnden.

Med sortiment avses i detta avtal de alkoholdrycker som Bolaget
köper in efter offertförfrågan. Rätten till överprövning gäller
ej beställningssortimentet.

5 § Bolaget ska utan dröjsmål verkställa beslut av Alkohol- och
läkemedelssortimentsnämnden.

Vid prövning av ärenden hos nämnden ska Bolaget tillhandahålla
nämnden det material och de upplysningar som begärs.

6 § Bolagets handelsmarginal ska sättas efter objektiva
kriterier, som gäller lika för inhemska och importerade
produkter.

Marknadsföring och produktinformation

7 § Bolagets åtgärder för marknadsföring och produktinformation
ska vara opartiska och oberoende av produkternas ursprungsland.
Bolaget ska, med beaktande av i lag angivna begränsningar för
marknadsföring av alkoholdrycker, verka för att nya produkter
blir kända för kunderna.

Bolaget ska vidare lämna information till allmänheten om de
risker som är förenade med konsumtion av alkoholdrycker.

Detaljhandel

8 § Det åligger Bolaget att bedriva detaljhandel på sätt som
förutsätts i alkohollagen. Verksamheten ska bedrivas rationellt
och kunderna ges god service.

Verksamheten ska utövas i egen drift.

9 § En övergripande målsättning för Bolaget vid förläggning av
försäljningsställen ska vara att i princip varje kommun som gör
framställning om det ska få ett försäljningsställe
(systembutik).

Beslut om att etablera eller lägga ned en systembutik ska
fattas av Bolagets styrelse. Beslutet ska grundas på en samlad
bedömning utifrån företagsekonomiska och servicemässiga
överväganden.

10 § Bolaget ska höra kommunen och polismyndigheten före det
att Bolaget fattar beslut om etablering, flytt eller
nedläggning av butik.

11 § Bolaget beslutar om tider för öppethållande i
systembutikerna enligt de riktlinjer som har beslutats av
riksdagen.

12 § Bolaget ska i årsredovisningen redogöra för vilka beslut
om etablering eller nedläggning av systembutik som har fattats
och lämna uppgift om vilka etableringar eller nedläggningar som
har genomförts.

13 § På begäran av köpare i ort där systembutik saknas ska
Bolaget ombesörja att försäljning kan ske genom försändning på
rekvisition. För sådan försändning får Bolaget anlita särskilt
ombud. Saknas förutsättningar för att anlita särskilt ombud ska
varan sändas med post eller allmänt kommunikationsmedel till
lämplig hållplats eller station. Försändningskostnad ska
betalas av Bolaget.

Partihandel

14 § Bedriver Bolaget sådan partihandel som avses i 5 kap. 1 §
tredje stycket alkohollagen, är Bolaget skyldigt att se till
att partihandeln får bära sina egna kostnader.

Bolagets handelsvillkor ska vara opartiska och stå i
överensstämmelse med de villkor som i övrigt tillämpas inom
branschen.

Auktioner

15 § Bolagets försäljning av spritdrycker, vin och starköl på
auktion för annans räkning får omfatta endast värdefulla
samlarobjekt. Sådan försäljning ska ske i Bolagets regi.
Bolaget får dock anlita en enskild eller ett företag att vara
behjälplig med värdering och anordnande av auktion eller för
liknande uppdrag i samband med auktionsverksamheten.

Bolaget har rätt att ta ut avgift för auktion eller värdering.

Provningar

16 § Av Bolaget anordnade provningar av alkoholdrycker för
allmänheten ska ske vid särskilda av Bolaget beslutade
tillfällen för personer eller grupper av personer och under
ledning av Bolagets personal. Provning i eller i anslutning
till Bolagets butikslokaler ska ske vid annan tidpunkt än då
butiken är öppen för försäljning.

Bolaget har rätt att ta ut avgift för anordnande av provningar.

Giltighetstid

17 § Detta avtal träder i kraft den 13 november 2007 och
ersätter parternas avtal av den 26 maj 2004.

Det nu träffade avtalet gäller tills vidare, med sex månaders
ömsesidig uppsägningstid. Om det är nödvändigt med anledning av
beslut av riksdagen kan avtalet sägas upp med den kortare
uppsägningstid, som ett sådant riksdagsbeslut kan föranleda.

Ändringar och tillägg

18 § Ändringar av och tillägg till detta avtal ska för att bli
gällande vara skriftliga och undertecknade av båda parter.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav
parterna tagit var sitt.

Stockholm den 12 november 2007

För svenska staten För Systembolaget Aktiebolag

Lars Hedengran Olof Johansson Anitra Steen