Lag (2008:418) med tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lokalradio

SFS nr
2008:418
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2008-05-22

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller tillfälliga bestämmelser om tillstånd
att sända lokalradio.

2 § Bestämmelserna i lagen ska tillämpas i stället för

– 5 kap. 6 och 13 §§ radio- och TV-lagen (1996:844), och

– punkt 3 a och b i övergångsbestämmelserna till lagen
(2001:272) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844).

I fråga om tillstånd att sända lokalradio gäller i övrigt
radio- och TV-lagen och övergångsbestämmelserna till lagen
(2001:272) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844).

Tillståndsperiod

3 § Radio- och TV-verket beslutar i frågor om tillstånd att
sända lokalradio.

Tillståndsperioden är ett år räknat från den 1 januari 2009.

Radio- och TV-verket får besluta om ytterligare en
tillståndsperiod om högst ett år.

Förlängning av tillstånd

4 § En tillståndshavare som vill få sitt tillstånd förlängt ska
ansöka om det hos Radio- och TV-verket senast fyra månader före
tillståndsperiodens utgång.

5 § Ansöker en tillståndshavare inom den tid som anges i 4 § om
förlängning av sitt tillstånd ska detta förlängas med
ytterligare en tillståndsperiod, om det inte finns grund för
att återkalla tillståndet enligt 11 kap. radio- och TV-lagen
(1996:844).

Annat tillstånd än sådant som ursprungligen har meddelats
enligt den upphävda lokalradiolagen (1993:120) får inte heller
förlängas om

1. tillståndshavaren väsentligen har brutit mot villkor som
enligt 5 kap. 10 eller 11 § radio- och TV-lagen (1996:844) har
förenats med sändningstillståndet,

2. tillståndshavaren väsentligen har brutit mot bestämmelsen om
eget material i 6 kap. 7 a § radio- och TV-lagen och det inte
finns särskilda skäl för att tillståndet ska förlängas, eller

3. förändringar i tekniken eller i användningen av
radiofrekvenser på grund av internationella överenskommelser
som Sverige anslutit sig till medför att ett nytt tillstånd med
samma villkor inte skulle meddelas.

6 § Som tillståndshavare enligt 5 § ska också anses den vars
sändningsområde efter ändrad indelning enligt 5 kap. 14 §
radio- och TV-lagen (1996:844) har genomgått endast sådana
förändringar att sändningsområdet framstår som väsentligen
detsamma som före den ändrade indelningen.

7 § Om Radio- och TV-verket inte avser att medge förlängning av
ett sändningstillstånd ska verket senast två månader före
tillståndsperiodens utgång meddela tillståndshavaren att
tillståndet inte kommer att förlängas.

Sändningarnas innehåll

8 § Har tillståndshavarens ursprungliga tillstånd meddelats
enligt den upphävda lokalradiolagen (1993:120) ska denne sända
sådana program som framställts särskilt för den egna
verksamheten under minst en tredjedel av sändningstiden varje
dygn.

9 § Om en tillståndshavare åsidosätter bestämmelsen i 8 § får
Granskningsnämnden för radio och TV förelägga denne att följa
bestämmelsen. Ett föreläggande gäller omedelbart, om inte annat
beslutas, och får förenas med vite.

Överklagande

10 § Beslut enligt 9 § av Granskningsnämnden för radio och TV
om föreläggande som förenats med vite får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.