Förordning (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn

SFS nr
2008:437
Departement/myndighet
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2008-05-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:476

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning ska tillämpas på stöd av mindre betydelse
som lämnas till företag inom

1. sektorn för produktion av jordbruksprodukter, om stödet
avser verksamhet inom primär jordbruksproduktion, och

2. fiskerisektorn, om stödet avser verksamhet inom produktion,
bearbetning eller saluföring av fiskeriprodukter.

2 § Stöd enligt denna förordning får lämnas med de
begränsningar som följer av

1. kommissionens förordning (EG) nr 1535/2007 av den 20
december 2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-
fördraget på stöd av mindre betydelse inom sektorn för
produktion av jordbruksprodukter, och

2. kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli
2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på
stöd av mindre betydelse inom fiskerisektorn och om ändring av
förordning (EG) nr 1860/2004.

I förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet
finns bestämmelser om stöd av mindre betydelse som lämnas
enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15
december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i
fördraget på stöd av mindre betydelse.

3 § I denna förordning förstås med

företag: varje enhet som utövar verksamhet som består i att
erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad, oavsett
enhetens rättsliga form, om den bedrivs i enskild eller
offentlig regi och oavsett om verksamheten bedrivs med
vinstsyfte eller inte,

företag inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter:
företag med verksamhet inom primär produktion av
jordbruksprodukter,

företag inom fiskerisektorn: företag med verksamhet inom
produktion, bearbetning och saluföring av fiskeriprodukter,

jordbruksprodukter: de produkter som förtecknas i bilaga 1 till
fördraget, med undantag av fiskeri- och vattenbruksprodukter
som omfattas av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17
december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för
fiskeri- och vattenbruksprodukter, och

fiskeriprodukter: produkter enligt definitionen i artikel 1 i
rådets förordning (EG) nr 104/2000.

Totalt stöd

4 § Det totala stödet som lämnas till ett och samma företag får
inte under någon period av tre beskattningsår överstiga

1. 7 500 euro om stödet avser företag inom sektorn för
produktion av jordbruksprodukter, eller

2. 30 000 euro om stödet avser företag inom fiskerisektorn.

Bestämmelser om hur ett stöds storlek ska beräknas finns i
kommissionens förordningar (EG) nr 1535/2007 och 875/2007.

Stöd får inte lämnas, om företaget beviljats statligt stöd för
samma stödberättigade kostnader och detta sammantaget skulle
leda till en högre stödnivå än den som är tillåten enligt
gemenskapsbestämmelser.

5 § Det totala stödet som beviljas olika företag inom sektorn
för produktion av jordbruksprodukter får inte under någon
period av tre beskattningsår överskrida 30 217 500 euro.

Det totala stödet som beviljas olika företag inom
fiskerisektorn får inte under någon period av tre
beskattningsår överskrida 11 153 000 euro.

Förfarandet i stödärenden

6 § Innan ett stöd beviljas ska företaget till det organ som
beviljar stödet lämna en redogörelse för

1. allt annat stöd av mindre betydelse som företaget fått
enligt kommissionens förordningar (EG) nr 1535/2007 eller
875/2007 under de två föregående beskattningsåren och det
innevarande beskattningsåret, och

2. eventuellt annat stöd som företaget ansökt om eller
beviljats och som avser samma stödberättigade kostnader som är
aktuella för det nya stödet.

7 § Stöd enligt denna förordning får inte beviljas förrän det
organ som beviljar stödet har kontrollerat att detta inte
medför att det totala stöd av mindre betydelse som företaget
får under den aktuella treårsperioden överskrider de belopp som
avses i 4 och 5 §§.

I samband med att ett stöd beviljas ska företaget upplysas om
att stödet är ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens
förordning (EG) nr 1535/2007 av den 20 december 2007 om
tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av
mindre betydelse inom sektorn för produktion av
jordbruksprodukter som offentliggjorts i EUT L 193, 25.7.2007
eller kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli
2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på
stöd av mindre betydelse inom fiskerisektorn och om ändring av
förordning (EG) nr 1860/2004 som offentliggjorts i EUT L 193,
25.7.2007.

8 § Det organ som beviljar stödet ska underrätta Statens
jordbruksverk om beslutet om stöd. Förordning (2011:649).

9 § Jordbruksverket ska föra detaljerade register över de stöd
som enligt denna förordning beviljas företag inom

1. sektorn för produktion av jordbruksprodukter, och

2. fiskerisektorn.

De register som avses i första stycket ska innehålla alla de
uppgifter som behövs för att det ska vara möjligt att bedöma
om de villkor för stöd som anges i kommissionens förordningar
(EG) nr 1535/2007 och 875/2007 är uppfyllda.
Förordning (2011:649).

10 § Har upphävts genom förordning (2013:476).

Verkställighetsföreskrifter

11 § Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2011:649).