Lag (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen

SFS nr
2008:450
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2008-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:931

1 § Denna lag kompletterar rådets förordning (EG) nr 2201/2003
av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om
erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål
om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr
1347/2000 (Bryssel II-förordningen).

2 § En ansökan om erkännande enligt artikel 21.3 eller om
verkställbarhetsförklaring enligt artikel 29.1 görs till den
tingsrätt som regeringen föreskriver.

En ansökan enligt artikel 33 om ändring av ett beslut med
anledning av en ansökan som avses i första stycket görs till
den tingsrätt som har meddelat beslutet. En ansökan om
ändring som avses i artikel 33.4 ska ha kommit in till
tingsrätten inom fyra veckor från den dag då beslutet
meddelades. Lag (2014:931).

3 § Vid handläggning i domstol av ett ärende om erkännande
eller verkställbarhet tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om
domstolsärenden, om inte något annat följer av
förordningen. Lag (2014:931).

4 § Om en ansökan om verkställbarhetsförklaring bifalls, eller
om en sådan förklaring inte behövs, får det utländska
avgörandet verkställas

1. enligt 21 kap. föräldrabalken om det avser ett barns person
och

2. enligt utsökningsbalken om det avser ett barns egendom eller
rättegångskostnader.

Efter verkställbarhetsförklaring får verkställighet ske först
när den frist för att ansöka om ändring som avses i artikel
33.5 har löpt ut eller när ett beslut har meddelats med
anledning av att ändring har sökts.

För verkställigheten gäller vad som är föreskrivet om
verkställighet av svensk domstols avgörande i motsvarande fall.

5 § Om ett intyg som har utfärdats med stöd av Bryssel II-
förordningen har fått ett oriktigt innehåll på grund av ett
skrivfel eller liknande, ska intyget rättas av den domstol
eller myndighet som har utfärdat intyget.

Ett beslut i fråga om rättelse får inte överklagas.

6 § En fråga om godkännande av en placering av ett barn i
Sverige enligt artikel 56 prövas av en nämnd som fullgör
uppgifter inom socialtjänsten i den kommun där barnet avses
bli placerat. Även samråd enligt den artikeln sker med den
nämnden.

I 6 kap. 11 a § socialtjänstlagen (2001:453) anges
förutsättningarna för att godkänna en placering.
Lag (2012:323).

7 § Om tillämpningen av Bryssel II-förordningen innebär att en
fråga ska prövas av en nämnd som fullgör en kommuns uppgifter
inom socialtjänsten i Sverige och det inte finns någon annan
behörig nämnd, tas frågan upp av en nämnd i Stockholms kommun
som fullgör sådana uppgifter.

8 § I brådskande fall, när barnet eller egendom som tillhör
barnet finns här i landet, får en domstol besluta om en
tillfällig åtgärd i fråga om vårdnad, boende, umgänge eller
förmynderskap (artikel 20).

Vid domstolens handläggning tillämpas lagen (1996:242) om
domstolsärenden. I domstolens beslut ska det anges hur länge
åtgärden gäller.

Barnet får höras inför domstolen, om särskilda skäl talar för
det och det är uppenbart att barnet inte kan ta skada av att
höras. I ett ärende som rör vårdnad, boende eller umgänge får
domstolen inhämta upplysningar från socialnämnden i frågan.
Innan socialnämnden lämnar upplysningar ska den, om det är
lämpligt, höra föräldrarna och barnet. Lag (2012:323).

Övergångsbestämmelser

2014:931

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt
och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten
före ikraftträdandet.