Förordning (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

SFS nr
2008:452
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2008-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:692

Uppgifter

1 § Strålsäkerhetsmyndigheten är förvaltningsmyndighet för
frågor om skydd av människors hälsa och miljön mot skadlig
verkan av joniserande och icke-joniserande strålning, frågor
om säkerhet och fysiskt skydd i kärnteknisk och annan
verksamhet med strålning samt frågor om nukleär icke-
spridning.

Myndigheten ska vara pådrivande för en god strålsäkerhet i
samhället och i sin verksamhet arbeta för att

1. förebygga radiologiska olyckor samt säkerställa strålsäker
drift och avfallshantering i kärnteknisk verksamhet,

2. minimera riskerna med och optimera effekterna av strålning
vid medicinsk tillämpning,

3. minimera riskerna med strålning som används i produkter
och tjänster eller som uppstår som en biprodukt vid
användning av produkter och tjänster,

4. minimera riskerna med exponering av naturligt förekommande
strålning, och

5. förbättra strålsäkerheten internationellt.
Förordning (2009:949).

2 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska verka för att det
generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som
riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå
åtgärder för miljöarbetets utveckling samt samordna
uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om
miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till
Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering
som behövs.

Inom ramen för sitt ansvar i miljömålssystemet ska myndigheten
fortlöpande uppskatta de risker som strålningen innebär såväl
för befolkningen i sin helhet som för särskilda grupper.
Förordning (2011:87).

2 a § Strålsäkerhetsmyndigheten ska se till att de regelverk
och rutiner som myndigheten disponerar över är
kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.
Förordning (2009:949).

3 § Strålsäkerhetsmyndigheten handlägger finansieringsfrågor
som rör hanteringen av restprodukter från kärnteknisk
verksamhet.

Myndigheten ska hålla Kärnavfallsfonden informerad om storleken
på de in- och utbetalningar av fondmedel som planeras och
prognostiseras för varje reaktorinnehavare och annan
tillståndshavare samt om myndighetens verksamhet på
finansieringsområdet i övrigt på ett sådant sätt att
Kärnavfallsfonden kan fullgöra sina uppgifter.

4 § Strålsäkerhetsmyndigheten är huvudman för riksmätplatsen
för joniserande strålning.

5 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska hålla ett nationellt
register över de stråldoser som arbetstagare utsätts för
eller kan utsättas för i samband med verksamhet med strålning
samt utfärda personliga dokument och strålövervakning
(dospass) för dessa arbetstagare. Förordning (2009:949).

5 a § Strålsäkerhetsmyndigheten får på uppdrag av enskilda och
myndigheter upp till full kostnadstäckning utföra mätningar i
det syfte som anges i 1 § andra stycket 4.
Förordning (2011:1589).

Uppgifter för att bygga upp och sprida kunskap

6 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska bidra till att nationell
kompetens för dagens och framtidens behov utvecklas inom
myndighetens verksamhetsområde. Myndigheten ska därför ta
initiativ till forskning, utbildning och studier samt bedriva
omvärldsanalys och utvecklingsverksamhet.

Myndigheten ska vidare genomföra beräkningar och mätningar
samt ta fram underlag för bedömningar inom strålskyddsområdet
och upprätthålla kompetens för att kunna förutse och möta
framtida frågor. Förordning (2011:1589).

7 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska genom information och
öppenhet bidra till att ge allmänheten insyn i all verksamhet
som omfattas av myndighetens ansvar. Detta arbete ska syfta
till att

1. främja hälsa och motverka ohälsa,

2. förebygga akuta strålskador och minska risken för sena
skador till följd av strålning, och

3. ge råd och informera om strålning, dess egenskaper och
användningsområden samt om strålskydd.

Uppgifter med anledning av Sveriges internationella åtaganden

8 § Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för sådana uppgifter som
följer av Sveriges internationella åtaganden inom myndighetens
verksamhetsområde.

Myndigheten utövar tillsyn över att svenskt kärnämne och svensk
kärnteknisk utrustning används såsom deklarerats i enlighet med
Sveriges internationella åtaganden. I fråga om nukleär icke-
spridning, inklusive exportkontroll, ska myndigheten verka för
att ämnena och utrustningen inte kommer till användning för
kärnvapen.

9 § Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för det förberedande
nationella arbete som följer av 1994 års konvention om
kärnsäkerhet (SÖ 1995:71) och 1997 års gemensamma konvention om
säkerhet vid hantering av använt kärnbränsle och säkerhet vid
hantering av radioaktivt avfall (SÖ 1999:60).

Myndigheten har ett särskilt funktionsansvar som behörig
myndighet enligt Internationella atomenergiorganets (IAEA)
konventioner om assistans och tidig varning vid nukleära eller
radiologiska nödsituationer innebärande att myndigheten bland
annat ska förmedla och ta emot information om nödsituationer
enligt konventionen om tidig varning och bistå Internationella
atomenergiorganet vid sådana situationer enligt konventionen om
assistans.

9 a § Strålsäkerhetsmyndigheten ska vara en sådan
kontaktpunkt som avses i artikel 5.1 i konventionen om
fysiskt skydd av kärnämne (SÖ 1985:24).
Förordning (2013:692).

10 § Strålsäkerhetsmyndigheten är nationell kontaktpunkt för
Internationella atomenergiorganets databas för olaglig handel
och annan otillåten hantering av kärnämnen och radioaktiva
ämnen (Illicit Trafficking in Nuclear Materials and Other
Radioactive Sources, ITDB) samt ansvarar för Sveriges
frivilliga rapportering till atomenergiorganet enligt det
åtagande som framgår av informationscirkuläret INFCIRC/415.
Förordning (2009:949).

10 a § Strålsäkerhetsmyndigheten ska enligt de riktlinjer om
kärnteknisk export som har överenskommits inom Nuclear
Suppliers Group (NSG) och som NSG har informerat
medlemsstaterna i Internationella atomenergiorganet om genom
informationscirkulär INFCIRC/254/Part 1

1. inhämta försäkran från den mottagande statens regering vid
export av kärnämne och kärntekniskt material m.m., och

2. utforma och avlämna Sveriges försäkran till den
exporterande statens regering vid import av kärnämne och
kärntekniskt material m.m.

Första stycket gäller inte vid export till en stat som
tidigare inte har importerat sådant material från Sverige
eller vid import från en stat som tidigare inte har
exporterat sådant material till Sverige.
Förordning (2010:23).

11 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska utföra de uppgifter i
transportärenden som ankommer på behörig myndighet enligt
rådets förordning (Euratom) nr 1493/93 av den 8 juni 1993 om
transport av radioaktiva ämnen mellan medlemsstater och
rådets direktiv 2006/117/Euratom av den 20 november 2006 om
övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall
och använt kärnbränsle. Förordning (2009:117).

12 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska utföra de uppgifter och
beakta de principer som ankommer på behörig myndighet och som
föreskrivs i rådets direktiv 2003/122/Euratom av den 22
december 2003 om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med
hög aktivitet och herrelösa strålkällor samt i Internationella
atomenergiorganets uppförandekod (Code of Conduct on the Safety
and Security of Radioactive Sources, IAEA/CODEOC/2004).

12 a § Strålsäkerhetsmyndigheten ska

1. senast den 1 juni vart tredje kalenderår sammanställa en
rapport om genomförandet av rådets direktiv 2009/71/Euratom
av den 25 juni 2009 om upprättande av ett gemenskapsramverk
för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar och senast den
22 juli samma år skicka rapporten till Europeiska
kommissionen, och

2. senast den 1 juli vart tredje kalenderår sammanställa en
rapport om genomförandet av rådets direktiv 2011/70/Euratom
av den 19 juli 2011 om inrättandet av ett gemenskapsramverk
för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och
radioaktivt avfall och senast den 23 augusti samma år skicka
rapporten till Europeiska kommissionen.

Rapporterna ska på lämpligt sätt samordnas med det
förberedande nationella arbete som följer av 1994 års
konvention om kärnsäkerhet och av 1997 års gemensamma
konvention om säkerhet vid hantering av använt kärnbränsle
och säkerhet vid hantering av radioaktivt avfall enligt 9 §
första stycket. Förordning (2013:692).

12 b § Strålsäkerhetsmyndigheten ska till regeringen

1. föreslå lämplig tid för de utvärderingar och
internationella granskningar som ska göras minst vart tionde
år enligt artikel 9.3 i rådets direktiv 2009/71/Euratom och
artikel 14.3 i rådets direktiv 2011/70/Euratom,

2. redovisa resultatet av de utvärderingar och granskningar
som görs och vid behov föreslå åtgärder med anledning av
resultatet. Förordning (2013:692).

12 c § Strålsäkerhetsmyndigheten ska se till att det finns en
aktuell nationell plan för hantering av kärnämne som inte är
avsett att användas på nytt, kärnavfall och annat radioaktivt
avfall. Planen ska innehålla den redovisning som är nödvändig
enligt artikel 12 i rådets direktiv 2011/70/Euratom.

I arbetet med att ta fram eller ändra planen ska
Strålsäkerhetsmyndigheten på lämpligt sätt ge företrädare för
berörda myndigheter, kommuner, allmänheten och näringslivet
tillfälle att lämna synpunkter. Förordning (2013:692).

12 d § Strålsäkerhetsmyndigheten ska hålla Europeiska
kommissionen informerad om den nationella plan som avses i
12 c § och alla viktiga ändringar som görs i den. Myndigheten
ska ge kommissionen den information som kommissionen begär
enligt artikel 13 i rådets direktiv 2011/70/Euratom.
Förordning (2013:692).

Uppgifter i det internationella samarbetet

13 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska inom sitt
verksamhetsområde delta i det arbete som regeringen bedriver
inom EU och internationellt. I arbetet ska myndigheten
särskilt

1. bistå regeringen med underlag och expertstöd,

2. delta i möten enligt instruktioner från Regeringskansliet
och rapportera från mötena,

3. vid sitt deltagande i Europeiska kommissionens
arbetsgrupper tidigt bedöma konsekvenserna av viktiga förslag
och ge dem som berörs möjlighet att lämna synpunkter till
myndigheten,

4. när Europeiska kommissionen lämnat ett slutligt förslag
till EU-lagstiftning skyndsamt redovisa en
konsekvensbedömning av förslaget till Regeringskansliet,

5. bevaka framtagandet av internationella rekommendationer
och standarder som utarbetas av erkända internationella
organisationer och som kan förväntas få betydelse inom
myndighetens verksamhetsområde, och

6. hålla regeringen löpande informerad om det arbete som
myndigheten är engagerad i. Förordning (2013:692).

13 a § Strålsäkerhetsmyndigheten ska inom sitt
verksamhetsområde

1. bedriva utvecklings- och grannlandssamarbete med
samhällsfunktioner och organisationer i de länder som
regeringen beslutar om, och

2. bedriva annat internationellt samarbete än det som avses i
1 med motsvarande samhällsfunktioner i andra länder och med
multinationella organisationer. Förordning (2013:692).

14 § Myndigheten får ingå avtal med myndigheter i andra
länder om de närmare villkoren för informationsutbyte inom
sitt verksamhetsområde. Myndigheten får även, i samband
med utvecklingssamarbete med andra länder som regeringen
eller Europeiska unionen har beslutat om, ingå avtal om
närmare villkor för samarbetet med samarbetsländerna
(proceduravtal) samt ändra eller säga upp sådana avtal.
Förordning (2010:1200).

Uppgifter med avseende på krisberedskap

15 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska inom den nationella
strålskyddsberedskapen samordna de beredskapsåtgärder som
krävs för att förebygga, identifiera och detektera nukleära
eller radiologiska händelser som kan leda till skador på
människors hälsa eller miljön. Myndigheten ska i detta
sammanhang

1. ge råd om strålskydd och sanering efter utsläpp av
radioaktiva ämnen, om en nukleär eller radiologisk
nödsituation inträffar inom eller utom landet,

2. upprätthålla och leda en nationell organisation för
expertstöd vid nukleära och radiologiska nödsituationer,

3. svara för teknisk rådgivning till de myndigheter som är
ansvariga för hanteringen av konsekvenserna av en olycka i
kärnteknisk verksamhet, om den inträffar inom eller utom
landet,

4. svara för expertkompetens samt kunskaps- och
beslutsunderlag inom strålskyddsområdet inklusive
spridningsprognoser och strålskyddsbedömningar, och

5. upprätthålla förmåga att inom strålskyddsområdet genomföra
mätning, provtagning och analys i fält.
Förordning (2011:1589).

16 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska vid ingripanden i en
radiologisk nödsituation eller i fall då efterverkningarna av
en tidigare nödsituation eller strålningsverksamhet medför
bestående bestrålning, beakta de principer som anges i rådets
direktiv 96/29/Euratom av den 13 maj 1996 om fastställande av
grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och
allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av
joniserande strålning, om inte dessa frågor ankommer på någon
annan myndighet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

17 § Föreskrifter om Strålsäkerhetsmyndighetens medverkan i
totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap
och höjd beredskap.

Ledning

18 § Strålsäkerhetsmyndigheten leds av en myndighetschef.

Insynsråd

19 § Vid Strålsäkerhetsmyndigheten ska det finnas ett insynsråd
som består av högst tio ledamöter.

Delegationen för frågor om finansiering av hanteringen av
restprodukter från kärnteknisk verksamhet

20 § Inom Strålsäkerhetsmyndigheten finns en delegation för
frågor om finansiering av hanteringen av restprodukter från
kärnteknisk verksamhet som är ett rådgivande organ i frågor som
rör upprättande av förslag till och fastställande av
kärnavfallsavgift, finansieringsbelopp och
kompletteringsbelopp.

Delegationen består av myndighetschefen, som är ordförande, och
högst åtta andra ledamöter som ska representera statliga
myndigheter och oberoende institutioner med relevant kompetens.

Nämnden för frågor om reaktorsäkerhet

21 § Inom Strålsäkerhetsmyndigheten finns en nämnd för frågor
om reaktorsäkerhet.

Nämnden för frågor om radioaktivt avfall och använt kärnbränsle

22 § Inom Strålsäkerhetsmyndigheten finns en nämnd för frågor
om radioaktivt avfall och använt kärnbränsle.

Nämnden för forskningsfrågor

23 § Inom Strålsäkerhetsmyndigheten finns en nämnd för
forskningsfrågor.

Anställningar och uppdrag

24 § Generaldirektören är myndighetschef.

25 § Regeringen utser för en bestämd tid ledamöterna i
delegationen för frågor om finansiering av hanteringen av
restprodukter från kärnteknisk verksamhet.

Personalfrågor

26 § Vid Strålsäkerhetsmyndigheten ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

27 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas
på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Avgifter

28 § Strålsäkerhetsmyndigheten får ta ut avgifter för sådan
uppdragsverksamhet som avses i 5 a § och disponera
avgiftsinkomsterna.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.
Förordning (2011:448).

Övergångsbestämmelser

2011:448

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

2. En rapport enligt 12 a § ska sammanställas första gången
2014.

2013:692

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

2. Sammanställning och rapportering enligt 12 a § första
stycket 1 ska ske första gången 2014.

3. Sammanställning och rapportering enligt 12 a § första
stycket 2 ska ske första gången 2015.