Lag (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

SFS nr
2008:475
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:744

Lagens innehåll och tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om dygnsvila, veckovila,
rast, körtid och tjänstgöringslista för arbetstagare som ingår
i tågpersonalen i gränsöverskridande driftskompatibel trafik.

Lagen tillämpas endast om arbetstiden är förlagd så att
arbetstagaren ska tjänstgöra i sådan trafik som avses i första
stycket under mer än en timme av arbetsdagen.

Utöver vad som följer av bestämmelserna i denna lag gäller
arbetstidslagen (1982:673).

Definitioner

2 § I denna lag avses med

gränsöverskridande driftskompatibel trafik: gränsöverskridande
trafik för vilken ett järnvägsföretag måste ha dels ett
säkerhetsintyg eller ett särskilt tillstånd enligt 3 kap.
järnvägslagen (2004:519), dels ett säkerhetsintyg enligt
lagstiftningen i ett annat land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES), dock inte trafik i samband med
underhåll av järnvägsinfrastruktur,

tågpersonal: varje arbetstagare ombord med arbetsuppgifter av
betydelse för säkerheten,

förare: varje arbetstagare som har till uppgift att framföra
ett järnvägsfordon,

järnvägsfordon: lok och annan rullande materiel som kan
framföras på järnvägsspår.

Undantag för viss gränstrafik

3 § Lagen gäller inte lokal och regional passagerartrafik över
gränsen mellan Sverige och ett annat land. Lagen gäller inte
heller godstransporter som inte överskrider gränsen mellan
Sverige och ett annat land med mer än 15 kilometer.

Avvikelser genom kollektivavtal

4 § Genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en
central arbetstagarorganisation får det bestämmas

1. en kortare dygnsvila i de fall som avses i 8 § andra
stycket,

2. att en större andel av arbetsdagarna ska krävas för att 12
och 13 §§ ska tillämpas än vad som anges i de bestämmelserna,
samt

3. en annan period än som avses i 19 § andra stycket.

Genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en
central eller lokal arbetstagarorganisation får, trots det som
sägs i 9 § första stycket, bestämmas att två dygnsviloperioder
utanför bostaden ska följas av en dygnsvila i bostaden.

En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal som avses i
första eller andra stycket får tillämpa avtalet även på
arbetstagare som inte är medlemmar i den avtalsslutande
arbetstagarorganisationen men som sysselsätts i arbete som
avses med avtalet.

5 § Avvikelser enligt 4 § får göras endast under förutsättning
att de inte innebär att mindre fördelaktiga villkor ska
tillämpas för arbetstagarna än som följer av rådets direktiv
2005/47/EG av den 18 juli 2005 om avtalet mellan Europeiska
järnvägsgemenskapen (CER) och Europeiska
transportarbetarfederationen (ETF) om vissa aspekter på
villkoren för anlitande av mobila arbetstagare i
gränsöverskridande driftskompatibel trafik inom
järnvägssektorn.

Ett avtal är ogiltigt i den utsträckning det innebär att mindre
förmånliga villkor ska tillämpas för arbetstagarna än som
följer av direktivet.

Dygnsvila

6 § Om inte annat följer av 7-9 §§, ska varje arbetstagare ha
rätt till minst tolv timmars sammanhängande ledighet i bostaden
under varje period om 24 timmar (dygnsvila i bostaden).

7 § Om dygnsvilan inte kan tas i bostaden ska varje
arbetstagare ha rätt till minst åtta timmars sammanhängande
ledighet under varje period om 24 timmar (dygnsvila utanför
bostaden).

8 § Dygnsvilan i bostaden får minskas till minst nio timmar i
följd en gång under varje period om sju dagar under
förutsättning att den tid som motsvarar skillnaden mellan den
minskade dygnsvilan och tolv timmar läggs till nästa dygnsvila
i bostaden.

En dygnsvila i bostaden mellan två dygnsviloperioder utanför
bostaden får dock inte understiga tio timmar i följd.

9 § En dygnsvila utanför bostaden ska följas av en dygnsvila i
bostaden.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om dygnsvila
utanför bostaden.

10 § Vid dygnsvila utanför bostaden bör en bekväm inkvartering
eftersträvas.

Veckovila

11 § Varje arbetstagare ska ha minst 24 timmars sammanhängande
ledighet under varje period om sju dagar (veckovila) utöver den
dygnsvila som arbetstagaren ska ha enligt 6 §.

12 § Varje arbetstagare, som under en beräkningsperiod om ett
år uppfyller kraven i 1 § andra stycket en övervägande andel av
arbetsdagarna, ska ha minst 104 perioder med veckovila varje
år. I dessa ska det ingå 24 dubbla perioder med veckovila varav
minst tolv ska omfatta lördag och söndag.

13 § En arbetstagare, vars anställning varar kortare tid än ett
år och som en övervägande del av arbetsdagarna uppfyller kraven
i 1 § andra stycket, ska ha rätt till det antal perioder med
veckovila enligt 12 § som svarar mot den del av ett år som
anställningstiden utgör.

Raster

14 § En förare ska ha rast om minst 30 minuter om arbetstiden
är mellan sex och åtta timmar. Om förarens arbetstid överstiger
åtta timmar, ska rasten uppgå till minst 45 minuter. Någon del
av rasten ska så långt som omständigheterna medger läggas ut
mellan den tredje och sjätte arbetstimmen.

15 § Övriga arbetstagare ska ha rast om minst 30 minuter om
arbetstiden överstiger sex timmar.

16 § Rasternas antal, längd och förläggning ska vara
tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena för att
arbetstagaren ska kunna återhämta sig.

17 § Om tågförsening uppstår får rasterna anpassas under
arbetsdagen.

Körtid

18 § Körtiden för en förare mellan två perioder av dygnsvila
får uppgå till högst nio timmar eller åtta timmar vid
nattarbete. Körtiden under en tvåveckorsperiod får uppgå till
högst 80 timmar.

19 § Med körtid i 18 § avses den schemalagda tid under vilken
föraren ansvarar för framförandet av ett järnvägsfordon. I
körtiden inräknas inte den tid som går åt för tillsyn av
järnvägsfordonet före och efter körning. I körtiden ingår
schemalagda avbrott då föraren fortfarande har ansvar för
järnvägsfordonet.

Med nattarbete avses varje arbetspass om minst tre timmar under
den period som börjar kl. 23.00 och slutar kl. 06.00.

Tjänstgöringslista

20 § En arbetsgivare ska föra en tjänstgöringslista som visar
arbetstagarnas faktiska arbetstid, dygnsvila, veckovila och
raster samt schemalagda körtid enligt definitionen i 19 §.
Tjänstgöringslistan ska bevaras hos arbetsgivaren i minst ett
år efter den tidsperiod som arbetet omfattar. Arbetsgivaren ska
på begäran av en arbetstagare lämna denne en kopia av den del
av tjänstgöringslistan som avser den arbetstagaren. Även
fackliga organisationer som företräder arbetstagare på
arbetsstället har rätt att på begäran få en sådan kopia.

Tillsyn

21 § Regeringen bestämmer vilken myndighet som utövar tillsyn
enligt denna lag.

22 § Den myndighet som utövar tillsyn har rätt att av en
arbetsgivare på begäran få de upplysningar och handlingar som
behövs för tillsynen.

23 § Den myndighet som utövar tillsyn har rätt att få tillträde
till arbetsställen för att kunna utöva tillsynen.

24 § Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att
tillsynsmyndigheten ska kunna få dels upplysningar och
handlingar enligt 22 §, dels tillträde till arbetsställen
enligt 23 §. Begäran om sådan hjälp får dock göras endast
om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras
att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver
tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.
Lag (2014:744).

25 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden eller
förbud som behövs för att denna lag och föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen ska följas.

Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.
Ett sådant föreläggande eller förbud får riktas även mot
staten som arbetsgivare. Lag (2013:614).

Straffbestämmelser m.m.

26 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den
arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot
ett föreläggande eller ett förbud som har meddelats med stöd av
25 §. Detta gäller dock inte om föreläggandet eller förbudet
har förenats med vite.

27 § Till böter döms den arbetsgivare som uppsåtligen eller
av oaktsamhet

1. förlägger arbetet så att raster inte kan tas enligt 14 och
15 §§, såvida inte 17 § varit tillämplig, eller

2. lämnar oriktiga uppgifter om förhållanden av vikt, när
tillsynsmyndigheten har begärt upplysningar eller handlingar
enligt 22 §.

En gärning som omfattas av ett föreläggande eller förbud
enligt 25 § ska inte medföra straffansvar enligt första
stycket. Lag (2013:614).

27 a § Om en arbetsgivare har överträtt 6, 7, 8, 9, 11, 12,
13 eller 18 § eller föreskrifter som meddelats med stöd av 9 §
andra stycket utan att ha stöd i kollektivavtal enligt 4 §,
ska en sanktionsavgift tas ut. Avgiften ska tas ut även om
överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Avgiften utgör för varje timme otillåten arbetstid och för
varje arbetstagare som har anlitats i strid mot 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13 eller 18 § eller föreskrifter som meddelats med
stöd av 9 § andra stycket, en procent av det prisbasbelopp
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde
vid den tidpunkt då överträdelsen skedde.

Avgiften tillfaller staten. Lag (2013:614).

27 b § Någon sanktionsavgift ska inte tas ut för en gärning
som omfattas av ett föreläggande eller förbud enligt 25 §.
Lag (2013:614).

27 c § Sanktionsavgiften ska tas ut av den fysiska eller
juridiska person som drev den verksamhet där överträdelsen
skedde.

Avgiften får sättas ned helt eller delvis om överträdelsen är
ringa eller ursäktlig eller om det annars med hänsyn till
omständigheterna skulle vara oskäligt att ta ut avgiften.
Lag (2013:614).

27 d § Tillsynsmyndigheten prövar genom avgiftsföreläggande
frågor om sanktionsavgifter.

Avgiftsföreläggande innebär att den som bedöms vara ansvarig
enligt 27 c § för en överträdelse föreläggs att godkänna
avgiften omedelbart eller inom viss tid.

När föreläggandet har godkänts, gäller det som domstols
lagakraftvunna avgörande om att avgift ska tas ut. Ett
godkännande som görs efter det att den tid som angetts i
föreläggandet har gått ut är dock utan verkan. Om
avgiftsföreläggandet inte har godkänts inom utsatt tid, får
tillsynsmyndigheten ansöka hos den förvaltningsrätt inom vars
domkrets avgiftsföreläggandet har utfärdats, om att avgift
ska tas ut.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten
Lag (2013:614).

27 e § En sanktionsavgift får tas ut bara om ansökan har
delgetts den som avgiftsföreläggandet riktas mot inom fem år
från den tidpunkt då överträdelsen skedde.

Ett beslut om att avgift ska tas ut ska genast sändas till
länsstyrelsen. Avgiften ska betalas inom två månader från det
att beslutet vann laga kraft. En upplysning om detta ska tas
in i beslutet.

Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i andra
stycket, ska dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen (1997:484)
om dröjsmålsavgift. Den obetalda avgiften och
dröjsmålsavgiften ska lämnas för indrivning enligt lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

En beslutad avgift bortfaller om verkställighet inte har
skett inom fem år från det att avgörandet vann laga kraft.
Lag (2013:614).

28 § En arbetsgivare som tillämpar sådana bestämmelser i ett
kollektivavtal som strider mot 5 § ska betala skadestånd för
den förlust som uppkommer och för den kränkning som har skett.

Om det är skäligt, får skadeståndet sättas ned helt eller
delvis.

29 § För en arbetsgivare som inte fullgör sina förpliktelser
enligt kollektivavtal som avses i 4 §, gäller det som anges om
påföljd i avtalet eller i lagen (1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet.

Överklagande m.m.

30 § Tillsynsmyndighetens beslut om förelägganden och förbud
enligt 25 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

31 § Tillsynsmyndigheten får förordna att dess beslut ska gälla
omedelbart.

32 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt denna
lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen. Lag (2010:1576).

Övergångsbestämmelser

2008:475

Denna lag träder i kraft den 14 december 2008. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig
till tiden före ikraftträdandet.

2013:614

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser
som har skett före ikraftträdandet.