Tillkännagivande (2008:487) med anledning av marknadsföringslagen (2008:486)

SFS nr
2008:487
Departement/myndighet
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2008-06-05

Bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG
av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas
av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och
om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets
och rådets direktiv 97/7/EG,

98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 2006/2004 har följande innehåll.

Affärsmetoder som under alla omständigheter är otillbörliga

Vilseledande affärsmetoder

1. Påstå att näringsidkaren har undertecknat en uppförandekod
när så inte är fallet.

2. Uppvisa en förtroendemärkning, kvalitetsmärkning eller
motsvarande utan att ha erhållit det nödvändiga tillståndet.

3. Påstå att en uppförandekod rekommenderas av ett offentligt
eller annat organ när så inte är fallet.

4. Påstå att en näringsidkare (inklusive dennes affärsmetoder)
eller en produkt har godkänts, rekommenderats eller
sanktionerats av ett offentligt eller privat organ när så inte
är fallet eller påstå detta utan att villkoren för
godkännandet, rekommendationen eller sanktioneringen iakttas.

5. Erbjuda produkter till ett angivet pris utan att
näringsidkaren uppger att han har rimliga skäl att tro att han
inte kommer att kunna leverera, själv eller med hjälp av
underleverantör, dessa eller likvärdiga produkter till det
angivna priset inom en tid och i sådan mängd som är rimligt med
beaktande av produkten, omfattningen av reklamen för produkten
och det pris som erbjudits (otillbörligt lockerbjudande).

6. Erbjuda produkter till ett angivet pris och sedan

a) vägra att visa konsumenten produkten ifråga, eller

b) vägra att ta emot en beställning eller leverera produkten
inom rimlig tid, eller

c) förevisa ett defekt exemplar av den, i avsikt att i stället
försöka sälja en annan produkt (en typ av otillbörligt
lockerbjudande).

7. Oriktigt ange att en produkt kommer att vara tillgänglig
enbart under mycket begränsad tid, eller att den kommer att
vara tillgänglig enbart på särskilda villkor under en mycket
begränsad tid, för att få konsumenten att fatta ett omedelbart
beslut utan att ha tillräcklig tid eller möjlighet att fatta
ett välgrundat beslut.

8. Åta sig att ge service efter försäljningen till kunder med
vilka näringsidkaren före köpet har kommunicerat på ett språk
som inte är ett officiellt språk i den medlemsstat där
näringsidkaren är lokaliserad och sedan ge sådan service enbart
på ett annat språk utan att tydligt informera konsumenten om
detta innan denne förbinder sig att köpa produkten.

9. Ange eller på annat sätt skapa intryck av att det är lagligt
att sälja en produkt när så inte är fallet.

10. Framställa konsumenters lagliga rättigheter som utmärkande
för näringsidkarens erbjudande.

11. Använda material från medierna för att göra reklam för en
produkt om näringsidkaren själv har betalat för materialet och
detta inte framgår av reklamen eller av bilder eller ljud som
tydligt kan identifieras av konsumenten (annons i redaktionell
form). Detta skall inte påverka tillämpningen av rådets
direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av
vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och
andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för
television, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
97/36/EG.

12. Göra ett i sak oriktigt påstående om arten och omfattningen
av den risk konsumenten utsätter sig själv eller sin familj för
om han eller hon inte köper produkten.

13. Försöka att sälja en produkt som liknar en annan produkt,
som görs av en särskild tillverkare, på ett sätt som
avsiktligen förespeglar konsumenten att produkten är gjord av
samma tillverkare, trots att så inte är fallet.

14. Inrätta, driva eller göra reklam för pyramidspel där
konsumenten lockas att delta på grund av möjligheten att få
ersättning och denna främst grundas på att andra konsumenter
värvas till spelet, snarare än på försäljning eller konsumtion
av en produkt.

15. Oriktigt påstå att näringsidkaren står i begrepp att
upphöra med sin verksamhet eller flytta till nya lokaler.

16. Påstå att produkter kan underlätta vinst i hasardspel.

17. Oriktigt påstå att en produkt förmår bota sjukdomar,
funktionsrubbningar eller missbildningar.

18. Förmedla i sak oriktig information om marknadsvillkor eller
möjligheten att finna produkten i avsikt att förmå konsumenten
att förvärva produkten på mindre fördelaktiga villkor än de
marknaden normalt kan erbjuda.

19. Som affärsmetod påstå sig anordna tävlingar eller
säljfrämjande åtgärder med priser utan att dela ut de priser
som beskrivs eller någon skälig motsvarighet till dessa.

20. Beskriva en produkt som “gratis”, “kostnadsfri”, “utan
avgift” eller liknande om konsumenten måste betala annat än den
oundvikliga kostnaden för att svara på affärsmetoden och hämta
eller betala för leverans av produkten.

21. I marknadsföringsmaterialet inkludera en faktura eller
liknande betalningshandling som ger konsumenten intryck av han
redan har beställt den marknadsförda produkten när så inte är
fallet.

22. Oriktigt påstå eller skapa intryck av att näringsidkaren
inte agerar i syften som hänför sig till dennes
näringsverksamhet, affärsverksamhet, yrkeskår eller
yrkesområde, eller felaktigt uppträda som konsument.

23. Oriktigt skapa intryck av att produktservice efter
försäljning är tillgänglig i en annan medlemsstat än den där
produkten säljs.

Aggressiva affärsmetoder

24. Ge intryck av att konsumenten inte kan lämna platsen innan
ett avtal har utarbetats.

25. Göra personliga besök i konsumentens hem och ignorera
dennes anmodan om att lämna hans hem eller inte komma tillbaka,
utom under de omständigheter och i den utsträckning som enligt
nationell lagstiftning är motiverat för att få en avtalsmässig
skyldighet fullgjord.

26. Ta upprepade och oönskade kontakter per telefon, fax, e-
post eller annat medium utom under de förhållanden och i den
utsträckning som enligt nationell lagstiftning är motiverat för
att få en avtalsmässig skyldighet fullgjord. Detta skall inte
påverka tillämpningen av artikel 10 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om konsument-

skydd vid distansavtal och Europaparlamentets och rådets
direktiv

95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter, ändrat genom Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1882/2003, och Europaparlamentets och
rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av
personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för
elektronisk kommunikation.

27. Kräva att en konsument, som gör anspråk på ersättning från
en försäkring, lägger fram dokument som inte rimligen kan anses
relevanta för huruvida anspråket är giltigt, eller systematiskt
underlåta att svara på relevant korrespondens i ärendet, om
detta sker i syfte att förmå konsumenten att avstå från att
utöva sina avtalsenliga rättigheter.

28. Att i en annons direkt uppmana barn att köpa eller att
övertala sina föräldrar eller andra vuxna att köpa de
utannonserade produkterna åt dem. Denna bestämmelse påverkar
inte tillämpningen av artikel 16 i direktiv

89/552/EEG om sändningsverksamhet för television.

29. Kräva omedelbar eller uppskjuten betalning för eller
återsändande eller förvaring av produkter som näringsidkaren
tillhandahållit men som konsumenten inte beställt (leverans
utan föregående beställning) utom om produkten är en sådan
ersättning som tillhandahållits i överensstämmelse med artikel
7.3 i direktiv 97/7/EG.

30. Uttryckligen informera konsumenten om att näringsidkarens
arbete eller försörjning står på spel om konsumenten inte köper
produkten eller tjänsten.

31. Oriktigt skapa intryck av att konsumenten redan har vunnit
eller kommer att vinna ett pris eller annan motsvarande förmån,
eventuellt efter att först ha utfört en särskild handling,

– när det i själva verket inte finns något pris eller någon
annan motsvarande förmån, eller

– när möjligheten att göra anspråk på priset eller en annan
motsvarande förmån är beroende av att konsumenten betalar
pengar eller ådrar sig en kostnad.