Fjärrvärmeförordning (2008:526)

SFS nr
2008:526
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2008-06-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:446

1 § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om
skyldigheten för fjärrvärmeföretag att lämna prisinformation
till allmänheten enligt 5 § första och andra styckena
fjärrvärmelagen (2008:263).

1 a § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare
föreskrifter om mätning av mängden levererad värmeenergi och om
rapportering av mätresultaten till kunden enligt 6 a § första–
tredje styckena fjärrvärmelagen (2008:263).
Förordning (2012:600).

1 b § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare
föreskrifter om debitering av kunden enligt 6 b § första och
andra styckena fjärrvärmelagen (2008:263).
Förordning (2012:600).

2 § En skriftlig påminnelse till en konsument enligt 28 §
första stycket 2 fjärrvärmelagen (2008:263) ska avfattas i
enlighet med bilaga 1 till denna förordning.

3 § Ett meddelande till socialnämnden enligt 28 § första
stycket 4 fjärrvärmelagen (2008:263) ska avfattas i enlighet
med bilaga 2 till denna förordning.

4 § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om
skyldigheten för fjärrvärmeföretag att lämna uppgifter om
drift- och affärsförhållanden enligt 41 § fjärrvärmelagen
(2008:263).

5 § Energimarknadsinspektionen ska vara tillsynsmyndighet
enligt 52 § fjärrvärmelagen (2008:263).

Energimarknadsinspektionen ska, utöver de uppgifter som anges i
52 § fjärrvärmelagen, utöva tillsyn över efterlevnaden av
föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av
fjärrvärmelagen och fullgöra de uppgifter som åligger
tillsynsmyndigheten enligt fjärrvärmelagen.

6 § Fjärrvärmenämnden vid Statens energimyndighet ska
fullgöra de uppgifter som åligger den myndighet som medlar
enligt fjärrvärmelagen (2008:263). Förordning (2014:446).

Bilaga 1

Underrättelse till konsument vid bristande betalning för
fjärrvärme

Eftersom Ni inte betalat för distribuerad fjärrvärme i tid kan
Ni få distributionen av fjärrvärme avbruten. Enligt
bestämmelser i fjärrvärmelagen kan Ni dock förhindra att
distributionen avbryts genom att betala skulden inom tre veckor
från det att Ni har fått del av denna underrättelse.

Fjärrvärmeföretaget lämnar meddelande om den uteblivna
betalningen till socialnämnden i den kommun där Ni får
fjärrvärme distribuerad.

Bilaga 2

Meddelande till socialnämnd om konsument som riskerar att få
distributionen av fjärrvärme avbruten

1. Fjärrvärmeföretagets namn, postadress och telefonnummer . .

2. Konsumentens namn och postadress . . . . . . . . . . . . . .

3. Belopp, med angivande av förfallodag, som konsumenten ska
betala för att förhindra att distributionen av fjärrvärme
avbryts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Fjärrvärmeföretagets postgiro- eller bankgirokonto eller
annan anvisning om sättet för betalning . . . . . . . . . . . .