Förordning (2008:530) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet

SFS nr
2008:530
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-06-12

1 § Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under
regeringen. Förordningen tillämpas dock inte på kommittéer och
särskilda utredare som omfattas av 1 § kommittéförordningen
(1998:1474).

2 § Innan en myndighet beslutar föreskrifter som kan få
effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt ska myndigheten ge
Regelrådet (dir. 2008:57) tillfälle att inom en tid av minst
två veckor yttra sig över

1. förslaget till föreskrifter, och

2. den konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning som legat till grund för
förslaget.

3 § En myndighet får avstå från att ge Regelrådet tillfälle att
yttra sig över förslaget till föreskrifter och
konsekvensutredningen om

1. Regelrådets granskning skulle sakna betydelse,

2. myndigheten till följd av sekretess inte kan lämna de
uppgifter till Regelrådet som behövs för att rådet ska kunna
yttra sig,

3. det skulle medföra väsentliga olägenheter om de uppgifter
som Regelrådet behöver för att kunna yttra sig blir offentliga,

4. det skulle fördröja ärendets behandling på ett sätt som
medför väsentliga olägenheter, eller

5. myndigheten med stöd av 2 § eller 5 § förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning inte har
genomfört en konsekvensutredning.