Lag (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

SFS nr
2008:552
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-06-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:312

Inledande bestämmelser

1 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Vid insatser till stöd för utlandsmyndigheter och
nödställda i en situation då många människor med hemvist i
Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i
utlandet, får ett landsting bedriva hälso- och sjukvård
utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska
följdverkningarna av olyckan eller katastrofen
(katastrofmedicinska insatser).

1 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Vid insatser till stöd för utlandsmyndigheter och
nödställda i en situation då många människor med anknytning
till Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i
utlandet, får ett landsting bedriva hälso- och sjukvård
utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska
följdverkningarna av olyckan eller katastrofen
(katastrofmedicinska insatser).

Med människor med anknytning till Sverige avses

1. svenska medborgare,

2. svenska medborgares utländska familjemedlemmar, och

3. i Sverige bosatta utlänningar.
Lag (2015:312).

1 a § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Även vid insatser till stöd för andra än de som enligt
1 § har anknytning till Sverige får ett landsting, i en
situation då många människor drabbas av en allvarlig olycka
eller katastrof i utlandet, bedriva hälso- och sjukvård
utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska
följdverkningarna av olyckan eller katastrofen.
Lag (2015:312).

2 § Med hälso- och sjukvård enligt denna lag avses detsamma som
anges i 1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763).

Katastrofmedicinska insatser ska tillhandahållas av de
landsting som anges i 6 § första stycket. Övriga landsting får
tillhandahålla sådana insatser.

Det som sägs i denna lag om landsting ska också gälla en kommun
som inte ingår i ett landsting.

3 § Katastrofmedicinska insatser ska utföras med respekt för
alla människors lika värde och för den enskilda människans
värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och
sjukvård ska ges företräde till vården.

Beslut om insatser m.m.

4 § Beslut om att inleda eller avsluta katastrofmedicinska
insatser fattas av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer.

5 § Socialstyrelsen ska, i nära samverkan med övriga berörda
myndigheter, leda och samordna de katastrofmedicinska
insatserna och får i övrigt besluta om hur landstingens
resurser ska användas vid sådana insatser.

Katastrofmedicinsk beredskap

6 § Beredskap för katastrofmedicinska insatser enligt denna lag
ska upprätthållas av landstingen i Stockholms, Västra
Götalands, Skåne, Östergötlands, Uppsala och Västerbottens län.

Övriga landsting får upprätthålla sådan beredskap.

Ersättning till landsting

7 § Ett landsting har rätt till ersättning av staten för
kostnader som är direkt hänförliga till katastrofmedicinska
insatser som landstinget har utfört enligt denna lag.

Landsting som avses i 6 § första stycket har rätt till
ersättning av staten för kostnader som är direkt hänförliga
till beredskap som avses i 6 §. Detsamma gäller övriga
landsting efter överenskommelse med Socialstyrelsen om att
sådan ersättning ska lämnas.

Bemyndigande

8 § Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer,
får meddela föreskrifter om sådan beredskap som avses i 6 §
samt om ersättning enligt 7 §.