Förordning (2008:553) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

SFS nr
2008:553
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-06-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:313

1 § Med katastrofmedicinska insatser enligt denna förordning
avses detsamma som i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som
en del av svenska insatser utomlands.

2 § Beslut om att inleda eller avsluta katastrofmedicinska
insatser fattas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Förordning (2008:1027).

3 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Socialstyrelsen ska, i nära samverkan med övriga berörda
myndigheter och organisationer, göra sådana förberedelser att
styrelsen inom sitt område, i en situation då många människor
med hemvist i Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller
katastrof utomlands, med kort varsel kan stödja
utlandsmyndigheter och nödställda.

3 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Socialstyrelsen ska, i nära samverkan med övriga berörda
myndigheter och organisationer, göra sådana förberedelser att
styrelsen inom sitt område, i en situation då en
katastrofmedicinsk insats ska genomföras utomlands, med kort
varsel kan stödja utlandsmyndigheter och nödställda.
Förordning (2015:313).

4 § Socialstyrelsen ska rapportera till Regeringskansliet
(Socialdepartementet) om de beslut styrelsen fattar enligt 5 §
lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska
insatser utomlands och om andra omständigheter av betydelse för
genomförandet av den katastrofmedicinska insatsen.

5 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter

1. som behövs för att beredskapen för den katastrofmedicinska
delen av insatser utomlands ska få en samordnad inriktning, och

2. om ersättning enligt 7 § lagen (2008:552) om
katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands.