Förordning (2008:556) om statsbidrag till internationell och interkulturell kulturverksamhet

SFS nr
2008:556
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2008-06-12
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:517
Upphävd
2013-01-01

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till internationell och interkulturell kulturverksamhet.

Statsbidraget lämnas endast i mån av tillgång på medel.

Ändamål

2 § Ändamålet med statsbidraget är att främja internationella
kulturutbyten samt etnisk och kulturell mångfald.

Definitioner

3 § I denna förordning avses med

internationell kulturverksamhet: verksamhet på kulturområdet
som berör Sverige och minst ett annat land,

interkulturell kulturverksamhet: verksamhet som främjar etnisk
och kulturell mångfald.

Villkor för statsbidraget

4 § Statsbidrag får ges till internationell eller
interkulturell kulturverksamhet av hög kvalitet. Verksamheten
ska vara av professionell art. Den kan bedrivas löpande eller
vara i form av ett projekt.

Om en verksamhet får statsbidrag för både löpande verksamhet
och för ett projekt, ska hänsyn tas till det när statsbidragets
storlek bestäms. Detsamma gäller om en verksamhet redan får
annat statligt stöd.

5 § När statsbidrag lämnas till näringsidkare är bidraget att
se som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens
förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om
tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av
mindre betydelse och får endast lämnas med de begränsningar som
följer av förordningen samt av 18-20 §§ förordningen (1988:764)
om statligt stöd till näringslivet.

Ärendenas handläggning

6 § Ansökningar om statsbidrag enligt denna förordning prövas
av Statens kulturråd.

Redovisning

7 § Den som mottar statsbidrag är skyldig att redovisa för
Statens kulturråd hur medlen har använts.

Återkrav

8 § Statens kulturråd får besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett statsbidrag om

1. mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga
uppgifter eller på annat sätt har orsakat att bidraget har
lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren
borde ha insett detta,

3. statsbidraget inte används för det ändamål det har
beviljats,

4. den som har mottagit statsbidraget inte lämnar sådan
redovisning som avses i 7 §, eller

5. villkor i beslutet inte har följts.

Bemyndigande

9 § Statens kulturråd får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

10 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.