Lag (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete

SFS nr
2008:565
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
2008-06-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:950

Rätten till ledighet

1 § En arbetstagare har rätt att vara ledig från sin
anställning för att prova annat arbete enligt de villkor som
anges i denna lag.

2 § Som villkor för rätt till ledighet gäller att
arbetstagaren på grund av sjukdom

1. har haft nedsatt arbetsförmåga i förhållande till sitt
vanliga arbete, eller till annat lämpligt arbete som
arbetsgivaren tillfälligt erbjudit arbetstagaren, under en
period om minst 90 dagar, och

2. har ingått ett anställningsavtal med en annan arbetsgivare
under tiden från och med dag 91 till och med dag 180 av
sjukperioden.

När det beräknas hur lång tid arbetstagaren har haft nedsatt
arbetsförmåga enligt första stycket ska dagar i sjukperioder
läggas samman enligt 27 kap. 51 § socialförsäkringsbalken.
Lag (2014:950).

3 § Ledighetens omfattning motsvarar omfattningen på den
anställning som arbetstagaren provar.

4 § Ledigheten och den sjukperiod som ligger till grund för
rätten till ledighet får tillsammans uppgå till högst tolv
månader.

Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare

5 § Ett avtal som innebär att arbetstagares rättigheter enligt
denna lag inskränks är ogiltigt i den delen.

Genom ett kollektivavtal, som på arbetstagarsidan har slutits
eller godkänts av en sådan central arbetstagarorganisation som
avses i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, får
det dock göras avvikelser från lagen i fråga om

1. anmälan om ledighet (7 §),

2. tiden för arbetstagarens underrättelse om återgång i arbete
(9 § andra stycket),

3. den tid arbetsgivaren har rätt att skjuta upp arbetstagarens
återgång i arbete (9 § tredje stycket), samt

4. tiden för arbetstagarens underrättelse om återgång i arbete
efter ledighetens slut (10 §).

Genom ett kollektivavtal, som kommit till på det sätt som anges
i andra stycket, får även den närmare tillämpningen bestämmas i
fråga om ledighetens förläggning (8 §) och skyddet för
anställningsförmånerna (12 §).

6 § Arbetsgivare som är bundna av ett kollektivavtal enligt 5 §
andra och tredje styckena får tillämpa avtalet även på
arbetstagare som inte tillhör den avtalsslutande
arbetstagarorganisationen, om arbetstagarna sysselsätts i
arbete som avses med avtalet och inte omfattas av något annat
tillämpligt kollektivavtal.

Anmälan och beslut om ledighet

7 § En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet
ska anmäla det till arbetsgivaren senast två veckor före
ledighetens början. I samband med sin anmälan ska arbetstagaren
ange under hur lång tid ledigheten är planerad att pågå.

8 § Arbetstagaren ska samråda med arbetsgivaren om ledighetens
förläggning och om andra frågor som rör ledigheten.

Kan överenskommelse inte träffas om hur ledigheten ska tas ut,
ska arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med
arbetstagarens önskemål.

Återgång i arbete

9 § En arbetstagare får avbryta sin påbörjade ledighet och
återgå i arbete hos arbetsgivaren.

Om arbetstagaren vill utnyttja sin rätt enligt första stycket,
ska arbetstagaren snarast möjligt underrätta arbetsgivaren om
det.

Om ledigheten varit avsedd att pågå en månad eller mer, får
arbetsgivaren skjuta på återgången högst en månad efter det att
arbetsgivaren tagit emot underrättelsen.

10 § En arbetstagare som avser att återgå i arbete hos
arbetsgivaren efter ledighetens slut, ska underrätta
arbetsgivaren om det senast en månad före återgången i arbete.

Anställningsskydd

11 § En arbetstagare får inte sägas upp eller avskedas enbart
på grund av att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin
rätt till ledighet enligt denna lag. Sker det ändå ska
uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras, om
arbetstagaren begär det.

12 § En arbetstagare som begär eller tar i anspråk sin rätt
till ledighet enligt denna lag är inte skyldig att endast av
detta skäl godta

1. några andra minskade anställningsförmåner eller försämrade
anställningsvillkor än sådana som är en nödvändig följd av
ledigheten, eller

2. någon annan omplacering än en sådan som kan ske inom ramen
för anställningsavtalet och som är en nödvändig följd av
ledigheten.

Skadestånd

13 § En arbetsgivare som bryter mot denna lag ska betala
skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning
som har inträffat.

Om det är skäligt kan skadeståndet sättas ned eller helt falla
bort.

Rättegång

14 § Mål om tillämpningen av denna lag handläggs enligt lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Förs talan med anledning av uppsägning eller avskedande, ska
34, 35 och 37 §§, 38 § andra stycket andra meningen, 39-42 §§
samt 43 § första stycket andra meningen och andra stycket lagen
(1982:80) om anställningsskydd gälla i tillämpliga delar. I
fråga om annan talan tillämpas 64-66 och 68 §§ lagen (1976:580)
om medbestämmande i arbetslivet på motsvarande sätt.

Övergångsbestämmelser

2008:565

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

2. Vid beräkning av sjukperiod enligt 2 § ska dagar från och
med den 1 juli 2008 beaktas.

2014:950

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

2. Bestämmelsen i sin nya lydelse tillämpas första gången när
en sjukperiod har påbörjats den 1 augusti 2014 eller senare.
Vid bedömningen av om dagar i denna sjukperiod ska läggas
samman med dagar i en tidigare sjukperiod ska även
sjukperioder som har infallit före ikraftträdandet beaktas.