Förordning (2008:57) om den Europeiska flyktingfonden och den Europeiska återvändandefonden för perioden 2008-2013

SFS nr
2008:57
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2008-02-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:1538
Upphävd
2015-02-01

1 § Denna förordning gäller förvaltningen av

– den europeiska flyktingfonden som inrättats enligt
Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG av den 23
maj 2007 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för
perioden 2008-2013 som en del av det allmänna programmet
“Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” och om
upphävande av rådets beslut 2004/904/EG, och

– den europeiska återvändandefonden som inrättats enligt
Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG av den 23
maj 2007 om inrättande av Europeiska återvändandefonden för
perioden 2008-2013 som en del av det allmänna programmet
“Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”.

2 § Migrationsverket ska i egenskap av ansvarig och
attesterande myndighet för den europeiska flyktingfonden och
den europeiska återvändandefonden fullgöra de uppgifter som
enligt beslut nr 573/2007/EG och 575/2007/EG ska fullgöras av
en ansvarig och attesterande myndighet.

3 § Migrationsverket får meddela föreskrifter för
verkställigheten av denna förordning.

4 § Beslut som Migrationsverket fattar i egenskap av ansvarig
och attesterande myndighet får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2008:57

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2005:203) om den
Europeiska flyktingfonden för perioden 2005-2010. Den upphävda
förordningen ska dock fortsätta att tillämpas i fråga om
ärenden enligt den förordningen.