Lag (2008:580) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om viss taxisamverkan

SFS nr
2008:580
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-06-18

1 § I denna lag finns bestämmelser om gruppundantag från
förbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) för avtal som
ingåtts på annat sätt än muntligen mellan taxiföretag eller
mellan en beställningscentral och taxiföretag och som avser
gemensam transportverksamhet genom samverkan i en
beställningscentral eller på annat sätt. Bestämmelserna gäller
dock endast om avtalet ingåtts i syfte att uppnå
effektivitetsvinster eller andra sådana ekonomiska fördelar.

Bestämmelserna gäller i den mån undantag från förbudet i 2 kap.
1 § konkurrenslagen inte följer av 2 kap. 5 § samma lag.

2 § Med taxiföretag avses i denna lag företag som
tillhandahåller eller utför taxitjänster eller därmed
jämförbara transporttjänster.

Med beställningscentral avses en gemensam eller fristående
funktion som tar emot beställningar och fördelar
transportuppdrag mellan taxiföretag. Funktionen kan även utföra
sådan verksamhet som har samband därmed.

3 § Undantag gäller för gemensam inköpsverksamhet och skydd av
affärshemligheter.

4 § Undantag gäller även för förfaranden som avser

1. gemensam marknadsföring i form av annonsering och annan
reklam, marknadsprofil eller liknande, samt samarbete om priset
för tjänsten som den gemensamma marknadsföringen avser,

2. uppsägningstid för anslutet taxiföretag, om tiden inte
överstiger sex månader från uppsägningstillfället eller, i
fråga om en ekonomisk förening, villkor att uppsägning inte får
göras förrän efter viss tid från inträdet om tiden inte uppgår
till sex månader eller mer,

3. skyldighet för anslutet taxiföretag att utföra köruppdrag
och ställa bilar till förfogande i enlighet med fastställd
servicenivå,

4. skyldighet för anslutet taxiföretag att under avtalstiden
inte konkurrera med den gemensamma transportverksamheten, och

5. skyldighet för anslutet taxiföretag att överlåta sina
affärsförbindelser, inklusive rätten att fastställa priset till
kund, till beställningscentralen.

Undantag enligt första stycket gäller endast om

1. de där angivna förfarandena är påkallade för att uppnå
syftet med den gemensamma transportverksamheten, och

2. de samverkande taxiföretagen under ett räkenskapsår, och
beräknat för hela den perioden, svarar för högst 35 procent av
marknaden för de tjänster som avtalet avser.

5 § Undantagen enligt 3 och 4 §§ gäller endast under
förutsättning att avtalen uppfyller förutsättningarna för
undantag enligt 2 kap. 2 § konkurrenslagen (2008:579).

Av 2 kap. 3 § konkurrenslagen följer att Konkurrensverket kan
besluta att ett enskilt avtal, som till följd av ett
gruppundantag enligt denna lag är undantaget från förbudet i 2
kap. 1 § samma lag, inte ska omfattas av undantaget om avtalet
har följder som är oförenliga med 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

6 § Uppfylls inte villkor som föreskrivits i 4 eller 5 § för
att undantag ska gälla för ett visst förfarande, upphör
undantaget att gälla endast i fråga om detta förfarande.