Lag (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal

SFS nr
2008:581
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-06-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1353

1 § Denna lag tillämpas på avtal som ingås mellan två eller
flera företag vilka, inom ramen för avtalet, är verksamma i
olika led i en produktions- eller distributionskedja, och som
avser villkoren för parternas inköp, försäljning eller
återförsäljning av vissa varor eller tjänster (vertikala
avtal).

Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även
tillämpas på avtal enligt denna lag.

2 § Under de villkor som följer av 3 § gäller för sådana
vertikala avtal vilka innehåller konkurrensbegränsningar
(vertikala begränsningar) och som omfattas av 2 kap. 1 §
konkurrenslagen (2008:579) undantag från förbudet i samma
paragraf mot sådana avtal. Undantag gäller dock endast för
sådana grupper av avtal som uppfyller förutsättningarna för
undantag i 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

Av 2 kap. 3 § konkurrenslagen följer att Konkurrensverket kan
besluta att ett enskilt avtal, som till följd av ett
gruppundantag enligt denna lag är undantaget från förbudet i 2
kap. 1 § samma lag, inte ska omfattas av undantaget om avtalet
har följder som är oförenliga med 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

3 § I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i
kommissionens förordning (EU) nr 330/2010 av den 20 april
2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på grupper av vertikala
avtal och samordnade förfaranden på motsvarande sätt, med
undantag av artiklarna 2.1, 6, 9 och 10. Dock ska i
artikel 1 b och h ”artikel 101.1 i fördraget” och i
artikel 2.2 ”artikel 101 i fördraget” ersättas med ”2 kap.
1 § konkurrenslagen (2008:579)”. Vidare ska hänvisningar
till undantaget i artikel 2 avse 2 § i förening med 1 §.
Lag (2010:1353).

Övergångsbestämmelser

2010:1353

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller till utgången av maj 2011 för
avtal som var i kraft den 1 januari 2011. Äldre
föreskrifter gäller dock inte för avtal som vid den
tidpunkten uppfyller villkoren för gruppundantag enligt de
nya föreskrifterna.