Lag (2008:582) om gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal

SFS nr
2008:582
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-06-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:873

1 § Denna lag tillämpas på följande avtal som ingås mellan
företag (parterna) om villkoren för deras
produktspecialisering (specialiseringsavtal):

1. Avtal om ensidig specialisering mellan två parter som är
verksamma på samma produktmarknad, varigenom en part samtycker
till att helt eller delvis upphöra med produktion av vissa
produkter eller att avstå från att producera dessa produkter
och att köpa dem från den andra parten som förbinder sig att
producera och leverera dessa produkter.

2. Avtal om ömsesidig specialisering mellan två eller flera
parter som är verksamma på samma produktmarknad, varigenom två
eller flera parter ömsesidigt samtycker till att helt eller
delvis upphöra med eller avstå från tillverkning av vissa, men
skilda produkter och att i stället köpa dessa produkter från
övriga parter, som förbinder sig att producera och leverera
dem.

3. Avtal om gemensam produktion, varigenom två eller flera
parter förbinder sig att gemensamt tillverka vissa produkter.

Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även
tillämpas på avtal enligt denna lag. Lag (2011:873).

2 § Under de villkor som följer av 3 § gäller för sådana
specialiseringsavtal vilka innehåller konkurrensbegränsningar
som omfattas av 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) undantag
från förbudet i samma paragraf mot sådana avtal. Undantag
gäller dock endast för sådana grupper av avtal som uppfyller
förutsättningarna för undantag i 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

Av 2 kap. 3 § konkurrenslagen följer att Konkurrensverket kan
besluta att ett enskilt avtal, som till följd av ett
gruppundantag enligt denna lag är undantaget från förbudet i 2
kap. 1 § samma lag, inte ska omfattas av undantaget om avtalet
har följder som är oförenliga med 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

3 § I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i
kommissionens förordning (EU) nr 1218/2010 av den 14 december
2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper av
specialiseringsavtal på motsvarande sätt, med undantag av
artiklarna 2.1, 6 och 7. Dock ska hänvisningarna till
undantaget i artikel 2.2 och 2.3 samt artiklarna 3–5 avse 2 §
i förening med 1 §. Lag (2011:873).

Övergångsbestämmelser

2011:873

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller till utgången av december 2012
för avtal som var i kraft den 1 augusti 2011. Äldre
föreskrifter gäller dock inte för avtal som vid
ikraftträdandet uppfyller villkoren för gruppundantag enligt
de nya föreskrifterna.