Lag (2008:583) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om forskning och utveckling

SFS nr
2008:583
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-06-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:874

1 § Denna lag tillämpas på avtal som ingås mellan två eller
flera företag (parterna) och avser de villkor på vilka dessa
parter bedriver

1. gemensam forskning och utveckling avseende avtalsprodukter
eller avtalsteknik och gemensamt utnyttjande av resultaten
från denna forskning och utveckling,

2. gemensamt utnyttjande av resultaten från forskning och
utveckling avseende avtalsprodukter eller avtalsteknik som
gemensamt har bedrivits inom ramen för ett tidigare avtal
mellan samma parter,

3. gemensam forskning och utveckling avseende avtalsprodukter
eller avtalsteknik utan gemensamt utnyttjande av resultaten,

4. beställd forskning och utveckling avseende avtalsprodukter
eller avtalsteknik och gemensamt utnyttjande av resultaten
från denna forskning och utveckling,

5. gemensamt utnyttjande av resultaten från beställd forskning
och utveckling avseende avtalsprodukter eller avtalsteknik som
har bedrivits inom ramen för ett tidigare avtal mellan samma
parter, eller

6. beställd forskning och utveckling avseende avtalsprodukter
eller avtalsteknik utan gemensamt utnyttjande av resultaten.

Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även
tillämpas på avtal enligt denna lag. Lag (2011:874).

2 § Under de villkor som följer av 3 § gäller för sådana avtal
om forskning och utveckling vilka innehåller
konkurrensbegränsningar som omfattas av 2 kap. 1 §
konkurrenslagen (2008:579) undantag från förbudet i samma
paragraf mot sådana avtal. Undantag gäller dock endast för
sådana grupper av avtal som uppfyller förutsättningarna för
undantag i 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

Av 2 kap. 3 § konkurrenslagen följer att Konkurrensverket kan
besluta att ett enskilt avtal, som till följd av ett
gruppundantag enligt denna lag är undantaget från förbudet i 2
kap. 1 § samma lag, inte ska omfattas av undantaget om avtalet
har följder som är oförenliga med 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

3 § I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i
kommissionens förordning (EU) nr 1217/2010 av den 14 december
2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper av
forsknings- och utvecklingsavtal på motsvarande sätt, med
undantag av artiklarna 2.1, 8 och 9. Dock ska hänvisningarna
till undantaget i artiklarna 2.2 och 3–7 avse 2 § i förening
med 1 §. Vidare ska i artiklarna 4.1, 5 f och 5 g samt 6 a och
6 b uttrycket ”på den inre marknaden” ersättas med ”i landet”.
Lag (2011:874).

Övergångsbestämmelser

2011:874

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller till utgången av december 2012
för avtal som var i kraft den 1 augusti 2011. Äldre
föreskrifter gäller dock inte för avtal som vid
ikraftträdandet uppfyller villkoren för gruppundantag enligt
de nya föreskrifterna.