Lag (2008:584) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn

SFS nr
2008:584
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-06-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1354

1 § Denna lag tillämpas på vertikala avtal, om de avser de
villkor enligt vilka parterna kan köpa, sälja eller
återförsälja reservdelar till motorfordon eller
tillhandahålla reparations- och underhållstjänster för
motorfordon.

Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska
även tillämpas på avtal enligt denna lag.
Lag (2010:1354).

2 § Under de villkor som följer av 3 § gäller för sådana avtal
som avses i 1 § vilka innehåller konkurrensbegränsningar
(vertikala begränsningar) och som omfattas av 2 kap. 1 §
konkurrenslagen (2008:579) undantag från förbudet i samma
paragraf mot sådana avtal. Undantag gäller dock endast för
sådana grupper av avtal som uppfyller förutsättningarna för
undantag i 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

Av 2 kap. 3 § konkurrenslagen följer att Konkurrensverket kan
besluta att ett enskilt avtal, som till följd av ett
gruppundantag enligt denna lag är undantaget från förbudet i 2
kap. 1 § samma lag, inte ska omfattas av undantaget om avtalet
har följder som är oförenliga med 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

3 § I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i
kommissionens förordning (EU) nr 461/2010 av den 27 maj
2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på grupper av vertikala
avtal och samordnade förfaranden inom motorfordonssektorn
på motsvarande sätt, med undantag av artiklarna 2–4 och
6–8. Dock ska hänvisningar till undantaget avse 2 § i
förening med 1 §.

För avtalen gäller att kraven för undantag enligt lagen
(2008:581) om gruppundantag för vertikala
konkurrensbegränsande avtal ska vara uppfyllda.
Lag (2010:1354).

Övergångsbestämmelser

2010:1354

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller till utgången av maj 2013 för
vertikala avtal, om de avser villkoren för parternas
inköp, försäljning eller återförsäljning av nya
motorfordon.