Lag (2008:585) om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn

SFS nr
2008:585
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-06-18
Ändring införd
t.o.m. 2010:643

1 § Denna lag tillämpas på avtal som ingås mellan två eller
flera företag inom försäkringssektorn i följande avseenden:

1. Att gemensamt sammanställa och sprida information som krävs
för att

– beräkna genomsnittskostnaden för att täcka en viss risk i
det förflutna,

– utarbeta dödlighetstabeller samt tabeller över sjukdoms-,
olycks- och invalidfrekvenser i samband med försäkringar som
innehåller ett sparmoment.

2. Att gemensamt genomföra undersökningar om de sannolika
effekterna av allmänna omständigheter utanför de berörda
företagen, antingen om frekvensen eller storleken på framtida
försäkringsfall för en viss risk eller riskkategori eller om
lönsamheten för olika typer av investeringar samt sprida
resultaten av dessa undersökningar.

3. Att bilda och driva pooler av försäkringsföretag eller
pooler av försäkrings- och återförsäkringsföretag för gemensam
täckning av en viss kategori av risker i form av samförsäkring
eller samåterförsäkring.

Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även
tillämpas på avtal enligt denna lag. Lag (2010:643).

2 § Under de villkor som följer av 3 § gäller för sådana avtal
som avses i 1 § vilka innehåller konkurrensbegränsningar och
som omfattas av 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) undantag
från förbudet i samma paragraf mot sådana avtal. Undantag
gäller dock endast för sådana grupper av avtal som uppfyller
förutsättningarna för undantag i 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

Av 2 kap. 3 § konkurrenslagen följer att Konkurrensverket kan
besluta att ett enskilt avtal, som till följd av ett
gruppundantag enligt denna lag är undantaget från förbudet i 2
kap. 1 § samma lag, inte ska omfattas av undantaget om avtalet
har följder som är oförenliga med 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

3 § I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i
kommissionens förordning (EU) nr 267/2010 av den 24 mars 2010
om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på vissa kategorier av avtal, beslut
och samordnade förfaranden inom försäkringssektorn på
motsvarande sätt, med undantag av artiklarna 2, 5, 8 och 9.
Dock ska hänvisningar till undantaget i artikel 2 eller 5 avse
2 § i förening med 1 §. Lag (2010:643).