Lag (2008:586) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring

SFS nr
2008:586
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-06-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:935

1 § Denna lag tillämpas på avtal om tekniköverföring.

Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även
tillämpas på avtal enligt denna lag.

Lagen tillämpas inte på licensavtal som omfattas av lagen
(2008:582) om gruppundantag för konkurrensbegränsande
specialiseringsavtal eller lagen (2008:583) om gruppundantag
för konkurrensbegränsande avtal om forskning och
utveckling. Lag (2014:935).

2 § Under de villkor som följer av 3 § gäller för sådana
avtal om tekniköverföring vilka innehåller
konkurrensbegränsningar och som omfattas av 2 kap. 1 §
konkurrenslagen (2008:579) undantag från förbudet i samma
paragraf mot sådana avtal. Undantag gäller dock endast för
sådana grupper av avtal som uppfyller förutsättningarna för
undantag i 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

Av 2 kap. 3 § konkurrenslagen följer att Konkurrensverket kan
besluta att ett enskilt avtal, som till följd av ett
gruppundantag enligt denna lag är undantaget från förbudet i
2 kap. 1 § samma lag, inte ska omfattas av undantaget om
avtalet har följder som är oförenliga med 2 kap. 2 §
konkurrenslagen. Lag (2014:935).

3 § I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i
kommissionens förordning (EU) nr 316/2014 av den 21 mars 2014
om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på grupper av avtal om
tekniköverföring på motsvarande sätt, med undantag av
artiklarna 2.1, 6, 7 och 9–11. Vidare ska hänvisningar till
undantaget i artikel 2 avse 2 § första stycket i förening med
1 § första och andra stycket. Lag (2014:935).

Övergångsbestämmelser

2014:935

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller till utgången av april 2015 för
avtal som var i kraft den 1 augusti 2014. Äldre föreskrifter
gäller dock inte för avtal som vid ikraftträdandet uppfyller
villkoren för gruppundantag enligt de nya föreskrifterna.