Konkurrensförordning (2008:604)

SFS nr
2008:604
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-06-18
Ändring införd
t.o.m. 2010:646

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om

– verkställighetsföreskrifter till konkurrenslagen (2008:579),

– föreskrifter om behörig myndighet i vissa fall,

– föreskrifter om underrättelse om vissa avgöranden, och

– föreskrifter om länsstyrelsernas uppgifter på
konkurrensområdet.

2 § En anmälan till Konkurrensverket enligt 4 kap. 6 eller 7 §
konkurrenslagen (2008:579) ska göras skriftligen.

3 § Konkurrensverket får

1. meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i en
sådan anmälan som anges i 2 §, och

2. fastställa blanketter för anmälan.

4 § I rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002
om tilllämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i
fördraget anges i enskilda artiklar uppgifter som ankommer på
en nationell konkurrensmyndighet. I den mån motsvarande
uppgifter enligt bestämmelser i konkurrenslagen (2008:579) ges
till Konkurrensverket, Stockholms tingsrätt eller
Marknadsdomstolen är myndigheten konkurrensmyndighet enligt den
tilllämpliga artikeln.

När det gäller sådana uppgifter som ankommer på en nationell
konkurrensmyndighet enligt enskilda artiklar i rådets
förordning, och som saknar motsvarighet i konkurrenslagen, ska
Konkurrensverket vara konkurrensmyndighet.

5 § Konkurrensverket är sådan behörig myndighet som avses i
rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om
kontroll av företagskoncentrationer.

Konkurrensverket ska vidta de åtgärder som ankommer på en
medlemsstat enligt artiklarna 4, 9 och 22 i rådets förordning.

6 § När en allmän domstol eller Marknadsdomstolen meddelar en
dom eller ett slutligt beslut som gäller tillämpningen av
artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt, ska en kopia av domen eller beslutet samma dag
sändas till Konkurrensverket. Förordning (2010:646).

7 § Länsstyrelserna ska i länet verka för en effektiv
konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för
konsumenterna.

Länsstyrelserna ska därvid särskilt

1. informera om konkurrensfrågor,

2. uppmärksamma Konkurrensverket på förhållanden som tyder på
överträdelser av konkurrensbestämmelserna,

3. uppmärksamma regleringar som hindrar en effektiv konkurrens,

4. lämna förslag till och, efter samråd med Konkurrensverket,
följa upp avregleringsåtgärder,

5. uppmärksamma olika typer av hinder för en effektiv
konkurrens i offentlig förvaltning och lämna förslag till
åtgärder för att undanröja dessa, samt

6. verka för att konkurrensaspekter beaktas hos länsstyrelsen
och i regionala och lokala organ.