Förordning (2008:613) med instruktion för Statens skolinspektion

SFS nr
2008:613
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-06-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:1215
Upphävd
2010-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:948

1 § Statens skolinspektion ska granska kvaliteten i
skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen samt
ha tillsyn enligt 2 §. Skolinspektionen har även andra
uppgifter som följer av denna förordning eller av andra
särskilda bestämmelser eller särskilda beslut.

2 § Statens skolinspektion ska ha tillsyn över

1. det offentliga skolväsendet samt den av det allmänna
anordnade förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

2. kommunernas uppföljningsverksamhet som omfattas av 1 kap. 18
§ skollagen (1985:1100),

3. hur kommunerna fullgör sitt tillsynsansvar i fråga om
verksamhet som avses i 2 a kap. 13 § och 2 b kap. 6 §
skollagen,

4. kommunernas skyldighet att se till att skolpliktiga barn får
föreskriven utbildning,

5. utbildning vid sådana skolor med enskild huvudman
(fristående skolor) som avses i 9 kap. skollagen,

6. utbildning vid riksinternatskolor,

7. utbildning vid särskilda ungdomshem enligt lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga,

8. särskild undervisning enligt 10 kap. 3 § skollagen för
skolpliktiga elever på sjukhus eller motsvarande,

9. visstidsutbildning vid sådana särskilda resurscenter som
avses i 10 kap. 3 a § skollagen,

10. kommunernas handläggning av frågor enligt 10 kap. 4 §
skollagen, och

11. vissa andra utbildningar och verksamheter i den omfattning
som följer av särskilda bestämmelser eller särskilda beslut.

3 § Om Statens skolinspektion vid sin tillsyn enligt 2 § finner
anledning att uttala kritik som rör åtgärder mot kränkande
behandling, ska barn- och elevombudet informeras om detta innan
ärendet slutligt avgörs. Om barn- och elevombudet meddelar att
ombudet har för avsikt att fortsätta handläggningen av ärendet
i syfte att tillvarata ett barns eller en elevs enskilda rätt
enligt 14 a kap. skollagen (1985:1100), ska en anmärkning om
detta tas med i beslutet. Förordning (2008:948).

4 § Statens skolinspektion ska sammanfatta och publicera
resultaten av sitt arbete med tillsyn och kvalitetsgranskning.

5 § Statens skolinspektion prövar ärenden om godkännande och
rätt till bidrag samt om återkallande av godkännande och
återkallande av rätt till bidrag i vissa fall enligt 2 b kap.
skollagen (1985:1100) och enligt 9 kap. samma lag.

Samverkan

6 § Statens skolinspektion ska samverka med Statens skolverk
och Specialpedagogiska skolmyndigheten i syfte att nå de
utbildnings- och handikappolitiska målen inom skolområdet.

Ledning

7 § Statens skolinspektion leds av en myndighetschef.

8 § Vid Statens skolinspektion ska det finnas ett insynsråd som
består av högst nio ledamöter.

Organisation

Skolväsendets överklagandenämnd

9 § Statens skolinspektion ska upplåta lokaler och ansvara för
att kansligöromål, föredragning av ärenden,
ekonomiadministration och därmed sammanhängande uppgifter
utförs åt Skolväsendets överklagandenämnd i den omfattning som
behövs.

Barn- och elevombudet

10 § Inom Statens skolinspektion ska det finnas ett ombud för
barn och elever, som benämns barn- och elevombudet.

Inom Skolinspektionen ska det finnas ett kansli för barn- och
elevombudet som ansvarar för kansligöromål, föredragning av
ärenden och därmed sammanhängande uppgifter i den omfattning
som behövs för detta.

11 § Barn- och elevombudet ska

1. utföra de uppgifter som enligt 14 a kap. skollagen
(1985:1100) ska ombesörjas av Statens skolinspektion när det
gäller att tillvarata barns och elevers enskilda rätt,

2. ta initiativ till eller medverka i utbildnings- och
informationsverksamhet som rör 14 a kap. skollagen samt genom
rådgivning och upplysning förklara hur bestämmelserna förhåller
sig till diskrimineringslagen (2008:567), och

3. upprätthålla kontakter med Diskrimineringsombudsmannen,
kommuner, andra myndigheter, elevorganisationer och andra
organisationer vars verksamheter rör kränkande behandling.
Förordning (2008:948).

12 § Barn- och elevombudet ska i sitt arbete enligt 11 § 1
beakta Statens skolinspektions tillsyn enligt 2 §.

Om barn- och elevombudet i sitt arbete enligt 11 § 1 får
uppgifter som kan ha betydelse för tillsynen enligt 2 §, ska
berörd enhet inom Skolinspektionen informeras om detta. Barn-
och elevombudet ska så snart som möjligt meddela om ombudet
avser att fortsätta handläggningen av ett ärende som ombudet
informerats om enligt 3 § eller inte.

13 § Barn- och elevombudet får bestämma att någon annan
tjänsteman vid ombudets kansli får utföra ombudets
arbetsuppgifter när denne är förhindrad att göra det.

Barn- och elevombudet får ge i uppdrag åt ett ombud att föra
talan i en tvist enligt 14 a kap. 14 § skollagen (1985:1100).
Förordning (2008:948).

Anställningar och uppdrag

14 § Generaldirektören är myndighetschef.

15 § Vid Statens skolinspektion finns en överdirektör.

16 § Barn- och elevombudet anställs av regeringen.
Anställningen får begränsas att gälla längst till och med en
viss tidpunkt.

Personalansvarsnämnd

17 § Vid Statens skolinspektion ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

18 § Statens skolinspektion ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

19 § Statens skolinspektion får ta ut avgifter för sådana varor
och tjänster som avses i 4 § första stycket 1-6 och 9
avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som
föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Övergångsbestämmelser

2008:613

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

2. Statens skolinspektion ska ha tillsyn över sådan
visstidsutbildning vid resurscenter som anordnas för elever som
före den 1 juli 2008 har tagits emot för att fullgöra
utbildning enligt 10 kap. 3 a § skollagen (1985:1100).